Aj v meste pod Urpínom si ľudia s nižším príjmom budú môcť vyzdvihnúť múku a cestoviny. Aktuálne je pre záujemcov kľúčové nahlásiť sa do zoznamu žiadateľov o potravinovú pomoc. Ten až do 14. augusta 2011 každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod. spisujú v dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici č. 4 v Banskej Bystrici.

„Dôkazom participácie na európskom programe potravinovej pomoci je aj aktívna spolupráca s Potravinovou bankou a charitatívnymi združeniami v našom meste. Jej výsledkom je zriadenie výdajne základných potravín v areáli mestského úradu a snaha prispieť k logistike ich distribúcie tak, aby priniesli prospech ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a znevýhodneným občanom,“ povedal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Oprávnené osoby majú svoj nárok na poskytnutie potravinovej pomoci preukázať hodnoverným dokladom. Poberatelia dôchodku (starobný, predčasný, invalidný), ktorý nepresiahne 305 €, priložia k nahliadnutiu rozhodnutie o výške poberaného dôchodku zo sociálnej poisťovne. Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, predložia doklad príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rovnako ako aj tí, ktorí žijú na hranici životného minima, t. j. rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie. V prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, príslušné rozhodnutie súdu predloží osoba, ktorá má deti zverené do osobnej starostlivosti.

Hlavným cieľom distribúcie základných potravín je pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi. Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej múky a 20 kg bezvaječných cestovín, určených na osobnú spotrebu. Potravinová pomoc sa realizuje na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR. Distribúcia potravín je v Banskej Bystrici zabezpečená prostredníctvom Potravinovej banky (kontakt: mkarlikova25@gmail.com) a Služieb Božieho Milosrdenstva pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mesto Banská Bystrica sa iniciatívne zapojilo do projektu tým, že poskytlo vlastné priestory na distribúciu základných potravín. Tie by si mali záujemcovia z areálu Mestského úradu, Československej armády 26 v Banskej Bystrici odniesť v prvej polovici septembra t. r. Konkrétne miesto, čas a spôsob distribúcie 20 kg múky a rovnakého množstva cestovín, oznámi banskobystrický mestský úrad prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky www.banskabystrica.sk, klientskeho centra MsÚ a informačných tabúľ mesta.