Spolufinancovanie obnovy dvoch materských škôl a zriadenie dvojice nových. Hlavné body utorňajšieho mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva banskobystrických poslancov sa venovali predovšetkým školstvu v meste.

ZS Jana BakossaPoslanci na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve schválili zriadenie dvoch nových materských škôl (MŠ). Jednej na Bakossovej ulici a druhej v Radvani. Nepôjde o zriadenie nových objektov, ale o zlúčenie nových materských škôl s existujúcimi základnými školami. Táto transformácia vedie k vzniku jednej inštitúcie – Základnej školy s materskou školou.

Na Bakossovej ulici tak vznikne mestská škôlka o dvoch triedach a kapacite 44 miest, na Radvanskej ulici to budú až štyri triedy materskej školy s kapacitou 88 detí. Mesto chce týmto krokom reagovať na demografický vývoj v meste. Stavebné úpravy priestorov budú prebiehať v období letných prázdnin.

Na základe písomnej žiadosti riaditeľky Základnej školy Jána Bakossa sa v novom školskom roku otvorí na tejto škole aj nultý ročník. Forma štúdia je určená pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo u nich nie je predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Mesto však zriadi aj jednu špeciálnu triedu na Základnej škole Pieninská 27 a jednu triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Základnej škole J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Dve škôlky môžno obnovia z eurofondov

ms na luckach podlavice googleMestské zastupiteľstvo schválilo aj nenávratný finančný príspevok na obnovu dvoch materských škôl – MŠ Tatranská 63 a MŠ Na Lúčkach 2. Samospráva tak chce pokračovať v postupnej obnove objektov škôl a škôlok v meste.

Podpora je zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti škôl modernizáciou vykurovacích systémov, komplexným zateplením budov, výmenou okien, dverí, osvetlenia, elektrických rozvodov či vodovodných batérií. Po rekonštrukcii by mali školy na prípravu teplej vody využívať aj obnoviteľné zdroje. Predpokladané ročné úspory na spotrebe tepla v rámci oboch objektov by mali dosiahnuť až 50 000 Eur.

Keďže ide o projekt zo štrukturálnych fondov EÚ, mesto sa bude podieľať na jeho spolufinancovaní vo výške 5 %. Maximálna suma vynaložených finančných prostriedkov predstavuje teda po súčte 130 000 Eur. Celková investícia na oba projekty by sa mohla pohybovať vo výške až okolo 2,5 milióna eur. Definitívne rozhodnutie o rekonštrukcii objektov MŠ Tatranská 63 a MŠ Na Lúčkach 2 bude závisieť od úspešnosti podaného projektu.