Mestskí poslanci na svojom utorkovom zasadnutí schválili prijatie úverov vo výške viac než 4,6 milióna eur. Približne polovica projektov v tejto sume však má byť následne refinancovaná zo schválených europrojektov.

Najvyššiu sumu z prvého schváleného úveru, takmer 1,3 milióna eur, si vyžiada investícia do nových kremačných pecí v Krematóriu v Kremničke. Samospráva plánuje investovať z úverových zdrojov aj sumu 530-tisíc eur na vybudovanie dvoch parkovísk na Tulskej ulici.

Sumu 288-tisíc eur plánuje mesto preinvestovať do obnovy a modernizácie zanedbaného športového areálu základnej školy J. G. Tajovského v Podlaviciach. Z úverových zdrojov pôjdu financie, konkrétne v sume 170-tisíc eur, aj do miestnych komunikácií, tentokrát na Jegorovovej ulici.

Úver mesto prijme aj na projekty, ktoré majú byť následne z 95% financované zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to v celkovom objeme 2 354 660 eur.

Tieto budú investované do rozširovania kapacít materských škôl na Karpatskej a Strážovskej ulici v Sásovej a tiež projekty rekonštrukcií budov materských škôl na ulici 9. mája, Karpatskej a Strážovskej ulici. Prostriedky z úverových zdrojov vo výške 610-tisíc eur bude mesto čerpať aj na realizáciu cyklotrasy medzi Europa SC a Podlavicami.

Nové športoviská

Nad rámec úverových zdrojov však poslanci rozhodovali aj o rozdelení ďalších prostriedkov, ktoré prinieslo plusové hospodárenie samosprávy za minulý rok. Pod to sa podpísali najmä vyššie príjmy z podielových daní, než pôvodne mesto očakávalo, ale ako konštatuje poslancom predložený materiál, tiež zlepšené hospodárenie samosprávy či nerealizovanie niektorých projektov plánovaných už v minulom roku.

Najvyššiu sumu zo 4-miliónového prebytku hospodárenia minulého roka vo výške viac než 1-milión eur poslanci schválili na vybudovanie mládežníckeho futbalového centra a štadióna v Radvani. Na tento účel už poslanci schvaľovali prvé prostriedky v minulom roku, ktoré teraz navýšili na spomenutú sumu, pričom v marci získalo mesto na tento účel aj dotáciu od vlády vo výške 730-tisíc eur. Štadión v Radvani bude nakoniec realizovaný mimo pôvodne avizovanej spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom a štadión tak má byť výlučne mestský. Svoj domov by tam mali nájsť viaceré miestne kluby, vrátane MFK Dukla.

Marcová vládna dotácia priniesla mestu aj prostriedky v sume 1,57 milióna eur, ktoré majú byť v blízkej dobe investované do ďalšej prestavby zimného štadióna, ale aj 450-tisíc eur na rekonštrukciu športového areálu ZŠ Radvanská.

Okrem už spomenutej rekonštrukcie športového areálu školy v Podlaviciach a areálu školy v Radvani, poslanci v rámci aktuálneho rozdeľovania prebytku vlaňajšieho rozpočtu vyčlenili tiež sumu 58-tisíc eur na vybudovanie multifunkčného ihriska aj v areáli ZŠ Spojová.

Pol milióna eur z prebytku rozpočtu roka 2017 pôjde aj na rekonštrukciu mestského parku a sumu 330-tisíc eur vyčlenili poslanci už aj na roky pripomínaný zanedbaný vojenský cintorín z 1. svetovej vojny v časti Majer, ktorý sa má rovnako dočkať obnovy.

Vyše 74-tisíc eur poputuje aj do rozpočtu ZAaRES-u na rekonštrukciu detských ihrísk v Rudlovej-Sásovej. ZAaRES-u pôjdu aj ďalšie menšie účelovo viazané prostriedky na rekonštrukcie športovísk či nákup traktora. Ďalšie prostriedky plánuje samosprávy využiť napríklad na prípravu projektov, ale aj obnovu svojich informačných systémov, nákup softvéru a ďalšie.