V súvislosti s nepriaznivým vývojom trestnej činnosti mládeže, spáchanej pod vplyvom alkoholu, bola v piatok (20.1.) v čase od 20.00 do 24.00 hodiny v meste Banská Bystrica, vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia. Zameraná bola na odhaľovanie priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami  a trestného činu podávania alkoholických nápojov mládeži, na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti, aj na pátranie po hľadaných a nezvestných osobách. Išlo o súčinnostnú akciu do ktorej sa zapojilo 21 policajtov z Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, 24 príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica, 2 pracovníci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica a 2 pracovníci Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Policajti sa zamerali na kontrolu vytipovaných reštauračných a pohostinských zariadení, kde je predpoklad požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. Počas bezpečnostnej akcie bolo skontrolovaných 102 osôb, z ktorých 12 mladistvých osôb bolo pod vplyvom alkoholických nápojov.  Počas výkonu akcie nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti a neboli zaznamenané žiadne trestné činy.