Základná škola J. G. Tajovského ponúkla v 161 roku svojej existencie Banskobystričanom novinku. Ako prvá základná škola v Banskobystrickom kraji otvorila prípravný ročník pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami, najmä s logopedickými problémami.

zakladna skola podlavice j.g. tajovskehoVedenie školy ZŠ J. G. Tajovského, ako aj školský úrad sa zamýšľali nad tým, čo v rámci vzdelávania v našom meste chýba. Vzhľadom na rastúci počet detí s logopedickými problémami sa rozhodli otvoriť prípravný ročník, kde sa pod dozorom logopédov v rámci individuálnej logopedickej intervencie deti učia správne vyslovovať a tým znížiť zdravotné znevýhodnenie, ktoré by im mohlo vytvárať prekážky pri vstupe do prvého ročníka.

Prípravný ročník je medzičlánok medzi škôlkou a prvým ročníkom. V žiadnom prípade nemôžeme prípravný ročník stotožňovať s nultým ročníkom. Oba majú svoj vlastný vzdelávací program, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. Na otvorenie takejto triedy sme sa intenzívne pripravovali jeden a pol roka. K dosiahnutiu cieľa nám pomohla ústretovosť zriaďovateľa,“ povedal riaditeľ ZŠ J. G. Tajovského Milan Pápay.

Vzhľadom na špecifickú náplň vyučovacieho procesu si prípravný ročník vyžaduje kvalitné personálne obsadenie. Logopedické hodiny sú realizované školským logopédom, ktorý veľa detí pozná aj zo svojej praxe. Triedu navštevuje desať detí, čo je zároveň maximálny možný počet.