Demografický vývoj v meste Banská Bystrica má už dlhodobo klesajúcu tendenciu. Podľa štatistík matričného úradu, počet obyvateľov k  31. decembru 2014 v meste pod Urpínom bol 77 375, pričom žien bolo viac, 40969, a mužov 36406. V porovnaní s rokom 2013, kedy v Banskej Bystrici žilo 77 786 obyvateľov, je to o 411 obyvateľov menej.

demografia banska bystrica

Do Banskej Bystrice sa minulý rok prisťahovalo 922 obyvateľov a odsťahovalo sa 1371 ľudí. Najčastejšie sa občania sťahovali do okolitých obcí – Malachov, Badín, Slovenská Ľupča, Veľká Lúka, Selce, Hrochoť, Harmanec, Tajov a pod. Pomerne veľa ľudí sa odsťahovalo do Bratislavy a do zahraničia odišlo 160 obyvateľov mesta Banská Bystrica.

Radvanský jarmok 2013, nedela, Banska Bystrica, 13.9.2013V roku 2014 sa narodilo 374 malých Banskobystričanov a 372 Banskobystričaniek.  V matričnom úrade bolo zapísaných celkovo 1087 detí. Simona, Ema (Emma), Natália, Michaela či Viktória – to je pätica najobľúbenejších dievčenských mien, ktoré v roku 2014 dávali rodičia svojim deťom v Banskej Bystrici. Z chlapčenských mien najviac rezonovali mená Matúš, Martin, Samuel, Lukáš, Jakub, Michal, Adam, Matej a Simon. K netradičným menám patrili napr.  Sabina, Larin, Anastázia i Alyssia. V knihe narodení mesta Banská Bystrica sú zapísané za minulý rok aj mužské mená  Lesan, Axel, Timon či Evarist.

Novomanželov s trvalým pobytom na území Banskej Bystrice bolo 432. V celom matričnom obvode sa uzavrelo 388 manželstiev, z toho 160 cirkevným sobášom a 228 civilným spôsobom.  K obľúbeným mesiacom svadieb patrili v roku 2014 jún (58) a september (57).  Najviac sobášov vzniklo v tradičné sobášne dni – soboty.

Štatistika zaznamenala 1172 úmrtí (364 mužov, 323 žien) v celom matričnom obvode.

Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica v rokoch (od 2002)

2002 – 82 299
2003 – 81 759
2004 – 81 698
2005 – 81 281
2006 – 80 080
2007 – 79 670
2008 – 79 197
2009 – 79 003
2010 – 78 724
2011 – 78 327
2012 – 78 068
2013 – 77 787
2014 – 77 375