Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja vo štvrtok zobralo na vedomie informatívnu správu o postupe dobudovania cesty na Pršiansku terasu a odsúhlasilo aj znenie zmluvy medzi krajom a Mestom Banská Bystrica. Tá je prvým krokom k budúcemu cestnému prepojeniu.

Banskobystrický samosprávny kraj prevezme od Mesta Banská Bystrica kompletnú projektovú dokumentáciu a všetky práva a povinnosti k dobudovaniu cesty na Pršiansku terasu.

Dlhodobý problém, ktorý trápi obyvateľov nielen tejto mestskej časti ale i obce Horné Pršany, je tak po rokoch bližšie k riešeniu.

Na dnešnom zastupiteľstve BBSK zobrali poslanci na vedomie informatívnu správu, ktorá popisuje aktuálny stav kľúčových úsekov a hovorí aj o ďalšom postupe investičnej prípravy. Poslanci tiež odsúhlasili znenie zmluvy medzi župou a mestom, na základe ktorej BBSK preberie už existujúcu projektovú dokumentáciu a bude ju ďalej aktualizovať.

Vystavaný úsek musia zlegalizovať

„S Mestom Banská Bystrica sme sa dohodli na ďalšom postupe a vysvetlili sme si všetky nejasnosti okolo tohto projektu. Pri kontrole projektovej dokumentácie a dokladov sme zistili pochybenia, ku ktorým došlo pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Tie je nevyhnuté odstrániť, kým pristúpime k samotnej výstavbe,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter.

Pochybenia sa týkajú približne 600-metrového úseku z dnes existujúcich 900 metrov cesty, ktorá má Pršiansku terasu napojiť na komunikáciu v Kremničke. Najväčšími nedostatkami sú nerealizované majetkové vyrovnania s vlastníkmi pozemkov pod komunikáciou, ako aj nedotiahnutý proces užívania, respektíve kolaudácie stavby.

„Preto komunikácia nespĺňa podmienky na uvedenie do prevádzky a kolaudáciu v celom rozsahu. Bez toho, aby bola táto komunikácia pripravená na sprístupnenie, realizácia výstavby II. etapy je v rozpore s princípmi hospodárneho nakladania s majetkom,“ doplnil Ondrej Lunter.

Krajom avizovaný postup je preto nutné upraviť – ak by výstavba začala už v lete tohto roka bez predchádzajúceho zlegalizovania už postaveného úseku, po vybudovaní by cesta nemohla byť okamžite uvedená do užívania a generovala by neopodstatnené náklady na údržbu.

Projekt doplnia

BBSK a mesto Banská Bystrica sa dohodli, že existujúci projekt bude doplnený o chodníky a osvetlenie. BBSK sa zaviazal finančne pokryť výstavbu samotnej cestnej komunikácie, projektovaná výstavba chodníka a osvetlenia popri komunikácii bude realizovaná z prostriedkov mesta. Dohoda o finančnej podpore mesta bude predmetom ďalších rokovaní.

Po dokončení komunikácie bude existujúca cesta III/2416 v častiach dotýkajúcich sa obytných zón prevedená do majetku a správy mesta v aktuálnom stave.

Celý proces, až po samotné odovzdanie dobudovanej cesty do užívania, je odhadovaný na 37 mesiacov v prípade, že v procese majetkovo-právneho vysporiadania nenastanú neočakávané komplikácie. Tie momentálne nie je možné predpovedať, nakoľko závisia od vlastníkov pozemkov pod komunikáciou.