V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Pavol Bielik.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Poslanec mestského zastupiteľstva je poslancom za volebný obvod,ale je zároveň aj poslancom mesta. Pre chod mesta je najdôležitejší rozpočet mesta. Som rád, že aj keď s pripomienkami, sme ho každý rok schválili. Je to aj o hľadaní spoločnej cesty a tiež aj o kompromisoch medzi poslancami vo volebnom obvode a aj v zastupiteľstve, samozrejme v prospech občanov mesta. Je pravdou, že nie vždy sme všetci spokojní s obsahom schváleného rozpočtu.

Schváleným rozpočtom sme odštartovali na celom území mesta systémové zmeny v prístupe k riešeniu zanedbaných mestských problémov. Tak sa odštartoval kolotoč rokovaní, projektových príprav a postupnej realizácii opráv v MŠ a ZŠ, rekonštrukciou kompletných ulíc, chodníkov,detských ihrísk, príprava rekonštrukcie krematória, starostlivosť o cintoríny v meste z príspevkov mesta, budovanie cyklotrás, podpora športu, najmä mládežníckeho, atď.

Teší ma, že som sa zúčastnil začiatkov pôsobenia dobrovoľníkov na presadzovaní tvorby participatívneho rozpočtu,ktorý myslím, že sa po predchádzajúcich rokoch už natrvalo ujal aj v mestskom rozpočte a sľubne sa rozvíja. Vo volebnom obvode sme s poslancami našli spoločné riešenie mnohých problémov a tie sú nastavené výhľadovo veľmi dobre. Vážim si prácu mojich spoluposlancov, lebo ako ich predseda som chcel docieliť, aby sme spoločne hľadali mieru kompromisu v riešení potrieb sídliska. Už z ich predchádzajúcich vyjadrení viem, že v našej práci pre občanov sídliska ťaháme jedným smerom.

Spomeniem niektoré realizované projekty, napr. kúpa kotolne na Tatranskej ulici pre realizáciu potrieb parkovania, rekonštrukcia telocvične na Magurskej ulici, zlepšenie starostlivosti o vzrastlú zeleň a plochy. Som rád,že aj budova bývalej malej školy na Pieninskej zmenila svoju fasádu a poskytne bývanie pre nových Sásovčanov. Opravené chodníky, cesty a iné, už boli a budú spomenuté mojimi kolegami. S potešením konštatujem, že aj s prispením poslancov sa rozbiehajú aktivity Komunitného centra na Tatranskej č. 10. Osobne by som chcel vyzdvihnúť a poďakovať za prácu všetkých dobrovoľníkov, členov Občianskych rád, Občianskych združení, bez ktorých si neviem predstaviť moju prácu poslanca. Obzvlášť najmä mladých animátorov v Saleziánskom stredisku.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Po zvolení do funkcie a rozpačitom začiatku sa v práci primátora prejavili jeho osobné vlastnosti a riadiace skúsenosti. Neustálou komunikáciou s primátorom mesta a vedením mestského úradu sme spoločne hľadali riešenia na problémy mesta individuálne ako aj za poslanecký Klub nezávislých poslancov. Výsledok je už vidieť. Myslím si, že sa postupne prehodnocujú nevýhodné zmluvy pre mesto a viac sa dbá o potreby mesta ako záujmových skupín. Spracovali sa projekty a výhľadové plány v jednotlivých oblastiach mesta, ktoré sa postupne aj realizujú.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Tým, že sa v rámci Komplexnej bytovej výstavby sídliska do roku 1993 nepostavili parkovacie domy, malo ich byť 7, nám ostáva najvypuklejší problém parkovanie. Nájsť vhodné riešenie nebude jednoduché. Nemôžeme donekonečna zaberať zelené plochy. Mojím prianím je, aspoň 2 parkovacie domy. S parkovaním súvisia aj trvalé stanovištia na kontajnery. Pre spoločenské vyžitie nám chýba multifunkčná hala, komunitný dom prevádzkovaný mestom pre celodenné stretávanie sa všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Prírodný amfiteáter pod Pikardom, o ktorí sa usilujeme, by bol obohatením pre spoločenský život na sídlisku, pôvodne plánovaný nad Jelšovým hájikom pod Magurskou ulicou. Už tretie funkčné obdobie VÚC intervenujem za ukončenie I. etapy tzv. malého severného obchvatu ciest, Kostiviarska- Kyncelová s prepojením na I/59, čím by sme sa zo sídliska bezpečne dostali na rýchlostnú cestu. Pre pohyb peších smerom na Pansky diel je potrebné zhotoviť chodník od križovatky ciest Rudohorská, Pieninská na Tatranskú. Opraviť a vyčistiť kanalizačné vpúšte. Opraviť povrch priľahlého chodníka k parkovisku budovy polikliniky súbežnej s Karpatskou ulicou.

V miestnych častiach Rudlová a Sásová opraviť cestnú dlažbu. Je potrebné riešiť aj prístupovú komunikáciu ku kostolu na Tatranskej ulici, ktorá súvisí aj s riešením parkovania za Tatranskou ulicou. Na sídlisku chýbajú komplexné veľké detské ihriská spĺňajúce bezpečnostné normy. Jedno by sa malo realizovať vo vnútrobloku Sitnianskej ulice.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Chcel by som, aby sme realizovali opravu telocvične ZŠ Pieninská, rekonštruovali WC II. stupňa a šatňové skrinky I. stupňa V školskej jedálni vymeniť niektoré spotrebiče. Začať projektovú prípravu na vonkajšie ihriská a celý areál. Aj keď je ulica Pieninská konečná, po 32 rokoch žiadam mesto o opravu povrchu, vrátane otočky. Pokračovať v spolupráci so spomínanými dobrovoľníkmi na realizácii schválených projektov aktívneho oddychu a naďalej pomáhať rozvíjať občiansky a spoločenský život na sídlisku. Vždy je čo zlepšovať.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Práca pre občanov ma teší a napĺňa. Rád spolupracujem s mladými a pre mladých. Sídlisko nám starne, a tak máme čo robiť aj pre starších. Do volieb je ešte ďaleko. Zatiaľ som o tom nerozmýšľal, ale už ma viacerí občania oslovili, aby som kandidoval.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…