Zástupcovia zakladajúcich subjektov na tlačovej besede v Banskej Bystrici informovali o vzniku a fungovaní Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Pripomenuli, že ustanovujúce valné zhromaždenie k založeniu organizácie destinačného manažmentu s názvom „Stredné Slovensko“ oblastná organizácia cestovného ruchu (SK), „Central Slovakia“ Tourist Board (EN) sa konalo dňa 22. februára 2012 sa v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici. 

Ilustračné foto: kstzh.wbl.sk

Oblastná organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 6. marca 2012, podľa § 14 zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, v znení zákona č. 386/2011 Z. z. na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov na svojom záujmovom území.

Spoločnými symbolmi pre takto definované územie sú najmä stredný tok rieky Hron, Zvolenská kotlina a stredné Slovensko. Členov spája snaha o spoločný rozvoj regiónu v oblasti cestovného ruchu. Okrem zakladajúcich členov bude mať možnosť vstúpiť do združenia ktokoľvek, kto má záujem kreovať destináciu a značku „CENTRAL SLOVAKIA“. Pôjde o samosprávy, komerčné subjekty, neziskové organizácie, školy a iné, a teda každý, kto pracuje a chce pracovať spoločne na rozvoji cestovného ruchu v regióne.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

Zakladajúcimi členmi sú mestá: Banská Bystrica, Zvolen, Sliač a podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu: Kúpele Sliač, a.s., Hotel Kaskády Sliač (BAD s.r.o.), Letisko Sliač, a.s.

ORGÁNY OOCR STREDNÉ SLOVENSKO

Zastúpenie v orgánoch si mestá a podnikateľské subjekty gentlemantsky rozdelili – predsedami VZ a predstavenstva sú zástupcovia z radov miest a predsedom dozornej rady je zástupca podnikateľských subjektov. Toho času zakladajúci členovia zverejnili na svojich web stránkach inzerát na výkonného riaditeľa OOCR. Povereným výkonným riaditeľom je do času menovania podpredseda predstavenstva – Norbert Longauer (Kúpele Sliač).

FINANCOVANIE

Výška vyzbieranej dane za ubytovanie u členských obcí za r. 2011 – 140 785 €

Maximálna výška dotácie v r. 2012 – 126 706 €

CIELE

„Základným cieľom našej Oblastnej organizácie cestovného ruchu  je vytvoriť z regiónu stredného Slovenska rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu s trvalo udržateľnou konkurencieschopnou produktovou základňou, s ohľadom na danosti regiónu, so sieťou funkčných partnerstiev. Zámerom je, aby OOCR pre svojich členov a partnerov plnila úlohu silnej, oficiálnej, organizačnej centrály, koordinovala rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu na svojom území (marketing, identitu, zaujímavé, moderné, trendové produkty a pod.) a získavala finančné zdroje z rôznych fondov a grantov“, konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Ďalším z cieľov je zvýšenie návštevnosti územia a počtu prenocovaní. Územie je tranzitným miestom, dopravným uzlom medzinárodného charakteru. Máme záujem o to, aby región z tejto výhody čerpal a návštevníkov motivoval na dlhšie pobytové návštevy. V regióne  sú sídla univerzít, stredných a základných škôl s potenciálom pre rozvoj mládežníckeho a kolektívneho CR. Rovnako bude Stredné Slovensko klásť dôraz na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb a na podporu domáceho cestovného ruchu. V prvom roku budú prioritami aktivity neinvestičného charakteru s využitím troch atribútov priestoru pri tvorbe produktov –  jedinečnosť, rozmanitosť a dostupnosť.

NAJBLIŽŠIE CIELE:

I. polrok:

 • rozšírenie členskej základne, združovanie a spájanie podnikateľov, miest, obcí a organizácií CR
 • tvorba produktovej základne s cieľom zvýšenia návštevnosti a počtu prenocovaní
 • vytvorenie imidž manuálu, vytvorenie printových informačných materiálov so značkou (logom a sloganom) OOCR , web, centrálny rezervačný systém a i.
 • letná informačná a prezentačná kampaň OOCR doma i v zahraničí

II. polrok:

 • spracovanie strategického dokumentu na obdobie viacerých rokov, ktorý presne podľa daností určí ciele OOCR a definuje priority, aktivity, ktoré povedú k splneniu dlhodobých cieľov OOCR s určením si kľúčových trhov, zaradenie OOCR do štruktúr organizácii cestovného ruchu doma i v zahraničí
 • zimná informačná a prezentačná kampaň OOCR doma i v zahraničí
 • vytvorenie prezentačných materiálov (upomienkové predmety s logom OOCR)
 • veľtrhy, výstavy, informačné cesty pre TO a novinárov
 • vytvorenie elektronických informačných materiálov – DVD, šoty, …

OOCR bude rozvíjať marketingové aktivity na domácom i zahraničnom trhu, spolupracovať so SACR a jeho zahraničnými zastupiteľstvami, s CK /tuzemskými i zahraničnými/, prezentovať Stredné Slovensko na domácich i zahraničných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu

VÝHODY NOVÉHO ČLENA

 • aktívny vstup do prípravy konkrétnych produktov v konkrétnej destinácii
 • komplexné a cielené marketingové pokrytie
 • garancia obchodnej pôsobnosti doma i v zahraničí
 • spolupráca a prepojenie služieb/subjektov v regióne = jednotný systém, rozmanitosť výberu
 • podpora modelu financovania organizácie zo strany štátu na podporu CR ako hospodárskeho odvetvia
 • a mnoho ďalších.