Živé vianočné stromčeky po sviatkoch prestávajú slúžiť svojmu účelu. V rámci mesta je potrebné ich následne umiestňovať vedľa nádob na komunálny odpad, odkiaľ bude zabezpečený ich odvoz.

Ako informuje na stránkach mesta Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici, odvoz živých vianočných stromčekov od stojísk komunálneho odpadu začne od 6. januára.

Následne bude odvoz od kontajnerov prebiehať raz do týždňa, a to až do 9. februára. Následne budú pracovníci zberovej spoločnosti Marius Pedersen stojiská monitorovať a aj po uvedenom termíne zabezpečia mimoriadny odvoz podľa potreby.

Vyhodené živé vianočné stromčeky budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad. “Je z nich preto potrebné odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne,” dodáva mesto v oznámení.

Stromčeky je možné taktiež odovzdať v zbernom dvore v Radvani.