V sobotu sa rozhodne o novom zložení zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Oslovili sme Miroslava Ivana a Radovana Slobodu – kandidátov strany SaS v koalícii SDKU-DS, SaS, NOVA, uchádzajúcich sa o možnosť zastupovať záujmy obyvateľov nášho okresu v rámci BBSK.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

ivan_sloboda_banner1Miroslav Ivan: Dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať na poslanca je viac, no hlavným je to, že podľa mňa by na mieste poslancov mali byť ľudia s podnikateľskými skúsenosťami a manažérskymi znalosťami. Okrem toho to majú byť ľudia, ktorí sú ekonomicky zabezpečení, teda silne odolní voči rôznym formám korupcie.

Banskobystrický kraj má zo všetkých krajov najvyššiu mieru nezamestnanosti. Ľudia z nášho mesta a kraja odchádzajú za prácou do zahraničia, mladí odchádzajú študovať a žiť v zahraničí, toto jednoducho nechcem akceptovať a chcem sa pokúsiť to zmeniť.

Radovan Sloboda: Vývoj ostatných rokov nám ukazuje, že ľudia strácajú záujem o dianie v spoločnosti a o to, čomu sa hovorí veci verejné. Apatia a beznádej je symptómom dneška. Keď v roku 2004 za mnou prišli bývalí hráči klubu ŠK KOVO Špeciál, pôsobiaci v tom čase na tenisových kurtoch v mestskom parku, boli podobne zúfalí. Nebál som sa uchopiť vtedy ich problém a dnes môžem konštatovať, že aj vďaka mojej angažovanosti a úsiliu všetkých zainteresovaných sa vrátil historický tenisový areál v mestskom parku do majetku mesta a úspešne sa v ňom rozvíja rekreačný, amatérsky a súťažný tenis. Som presvedčený, že bez mojej angažovanosti by boli dnes kurty v parku zarastené trávou a som rovnako tak presvedčený, že sa mi podarí obnoviť dôveru ľudí v politiku a presvedčiť ich, že nie všetci politici sú rovnakí.

Občania nášho mesta registrujú v posledných dňoch diskreditačnú kampaň voči vašim osobám. Ako si to vysvetľujete a čo je podľa vás príčinou ?

Miroslav Ivan: Pred pár dňami sme na tlačovej konferencii poukázali na skutočnosť, že mesto podľa našich odhadov prichádza ročne o státisíce eur z výberu parkovného. A to bol podľa mňa spúšťač tejto reakcie.

Radovan Sloboda: Náš kolega, Braňo Bosák v máji tohto roku sa začal touto vecou zaoberať a zistil, že výber parkovného iným subjektom ako mestom, je nezákonný. Zároveň zistil, že v Banskej Bystrici neexistuje VZN, ktoré stanovuje výšku parkovného, čo je tiež v rozpore so zákonom.

Miroslav Ivan: Namiesto konštruktívnej reakcie poslancov, ako danú situáciu v prospech mesta riešiť sa Rado Sloboda po svojom príhovore na rokovaní MsZ dočkal výbuchu zlosti a invektív zo strany poslanca Gajdošíka. Niekoľko dní na to sme sa obaja na bystricovinách s prekvapením dočítali, že sme žiadali o „fleky“ v mestských firmách. Zásadne odmietame takúto manipuláciu faktov. Potvrdzujeme, že rozhovory medzi primátorom a nami na túto tému boli a ponúkli sme aj svoju pomoc pri riešení problémov MBB. V každom prípade sme však nič nežiadali.

Štvavé reakcie bystricovín vyplývajú pravdepodobne z faktu, že niektorí poslanci MsZ, kandidujúci do VÚC za SMER, sú priamo zastúpení v orgánoch spoločnosti MBB a teda, podľa nášho názoru, spoluzodpovední za stav s výberom parkovného.

Radovan Sloboda: Ďalšia diskreditačná kampaň sa vzniesla na moju osobu v podobe článku v bystricovinách o tzv. superkšefte, kde boli fantazmagoricky nafúknuté tržby a naopak, náklady na prevádzku okrem nájmu neboli uvedené vôbec, nevynímajúc fakt, že areál je 7 mesiacov v roku zatvorený z dôvodu zimného počasia. Seriózny portál by si overil fakty, ktoré sú verejné dostupné v ekonomických výkazoch. To by ale potom nebol článok o superkšefte ale o charite.

Prečo podľa Vás práve bystricoviny?

Radovan Sloboda: Z verejne dostupných informácií je možné usudzovať, že bystricoviny majú blízky vzťah k predstaviteľom strany SMER. Portál vlastní od roku 2010 spoločnosť SALEMIX s.r.o. Podľa obchodného registra je konateľkou Salemixu aj Jela Urbanová. Zadajte jej meno do vyhľadávača sociálnej siete foaf.sk. Po tom, čo tam uvidíte, o bystricovinách ako o objektívnom či nezávislom spravodajskom médiu možno opodstatnene pochybovať.

Vráťme sa k téme parkovanie v Banskej Bystrici. Aké riešenie ponúkate?

Miroslav Ivan: Vychádzajúc z úvodu tohto rozhovoru, je treba riešiť 2 veci, protest prokurátora ako taký a súčasný nevýhodný stav príjmu z výberu parkovného pre mesto.

Radovan Sloboda: Je potrebné, aby MsZ schválilo cez VZN výšku parkovného, to je zákonná povinnosť. Poslanci by zároveň mali svojim hlasovaním dať verejnosti na vedomie, či majú záujem naďalej ponechať výber parkovného súkromnej spoločnosti, alebo si toto právo ponechá mesto a výnos z parkovného bude priamo príjmom mesta.

Prerokovanie, alebo neprerokovanie týchto 2 bodov bude signálom pre obyvateľov mesta, či poslanci zastupujú záujmy obyvateľov mesta, alebo záujmy súkromnej firmy.

Náš návrh je nasledovný:

Poslanci by mali zaviazať spoločnosť MBB k rokovaniu o ukončení zmluvy s EEI a vyhodnotiť právnu vypovedateľnosť tejto zmluvy. Týmto by sme docielili, že výnos z výberu parkovného bude výnosom mesta a nie súkromnej firmy.

Podľa výsledku tohto rokovania pristúpiť k regulácii výšky parkovného schválením vo VZN.

Zároveň sa domnievame, že doteraz bolo parkovné vyberané nezákonným spôsobom, čoho dôkazom sú aj dva protesty prokurátora. Z tohto dôvodu je na mieste podanie podnetu prokurátorovi na uplatnenie nároku štátu na vydanie bezdôvodného obohatenia získaného prevádzkovaním parkovacích automatov.

BB_510x240_facebook s cislom

S touto témou možno súvisí to, čo sme už naznačili v úvode rozhovoru. V čom chcete byť iní?

Radovan Sloboda: Už tým, že sme ako jediní verejne poukázali na problém výberu parkovného je dôkazom, že nemáme strach postaviť sa neduhom pri správe nášho mesta.

Miroslav Ivan: Volení zástupcovia by nemali zastávať výkonné funkcie v mestských spoločnostiach, pretože to podľa mňa môže v konkrétnych prípadoch znamenať konflikt záujmov. Ak budem zvolený, budem presadzovať, aby zvolení poslanci VÚC, resp. mesta nemohli byť nominovaní do výkonných orgánov spoločností s majetkovou účasťou VÚC, resp. mesta.

Voliči často vytýkajú kandidátom, že sa zaujímajú o občana len pred voľbami.

Miroslav Ivan: Za seba môžem vyhlásiť, že ako člen a zároveň tímlíder strany SaS pre Dopravu a Stavebníctvo priebežne pripomienkujem prakticky všetky zákony predkladané do NRSR, týkajúce sa tejto problematiky a pripravujem spolu s mojim tímom stanoviská pre našich poslancov. Na miestnej úrovni som spolu z našou ďalšou členkou SaS a tímliderkou pre Životné prostredie Ankou Zemanovou, pomáhal hľadať riešenie pre občanov vo veci spustenia skúšobnej prevádzky spaľovne na Graniari. Zapájam sa do diskusií s občianskymi združeniami, v poslednej dobe hlavne vo veci participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici.

Radovan Sloboda: Mojim volebným mottom je: „Nepýtajte sa ma, čo vám sľúbim, pýtajte sa, čo som dokázal“. Moja viac než 10 ročná práca pre Banskú Bystricu na športovom poli je známa. Za prínos pre rozvoj športu som dostal dva krát Cenu Mesta. Banskobystrický tenis som priviedol v roku 2010 po prvý raz v histórii do extraligy, kde sme získali s tímom 2 bronzové a 1 striebornú medailu. Bystrické dorastenky pod mojim vedením sa stali majsterkami Slovenska a muži vybojovali prvú ligu. Okrem súťažného tenisu organizujem niekoľko turnajov a dlhodobých súťaží pre amatérskych a rekreačných hráčov. Najstaršia súťaž, zimná tenisová liga štvorhier má už 14 ročnú históriu.

cislo_BB_sloboda_510x240_facebook

Aké sú vaše programové priority v prípade zvolenia za poslanca?

Naše priority sú podrobnejšie uvedené na stránkach www.miroslavivan.sk a www.radovansloboda.sk.

Miroslav Ivan: Najdôležitejšia téma, ktorej sa chcem venovať ja, je podpora investorov v Banskobystrickom kraji.

Náš kraj s mierou nezamestnanosti viac ako 20% a okresmi, kde táto presahuje dokonca 30% nie je pripravený poskytnúť žiadne relevantné informácie pre potenciálnych investorov.

Na BBSK nie je zriadený odbor, kde by investor „pod jednou strechou“ našiel všetky relevantné informácie týkajúce za surovinových zdrojov, infraštruktúry, pracovnom trhu, potenciálnych dodávateľov služieb atď.

Som presvedčený, že je nutné čo najskôr osloviť štátnu agentúru SARIO a v úzkej spolupráci s nimi tento stav zmeniť.

Radovan Sloboda: S ohľadom na moju športovú angažovanosť bude mojou najväčšou výzvou vytvorenie podmienok pre výstavbu modernej multifunkčnej haly, kde nájde svoje miesto šport, kultúra, koncerty aj výstavníctvo. Pre dosiahnutie tohto cieľa chcem dať dokopy zástupcov športových zväzov, mesta, VÚC a súkromného sektoru. Prax ukázala, že takéto projekty existujú a sú životaschopné.

Spoločnou prioritou nás oboch je koncepčná údržba a oprava ciest 2. a 3 triedy. Náš kraj má najväčšiu cestnú sieť čo sa týka ciest 2. a 3. triedy. Nekoncepčné opravy a údržby majú za následok, že v niektorých regiónoch sú vymieňané celé povrchy, v iných, napriek havarijnému stavu sa len zaplátavajú a aj to až po niekoľkonásobných urgenciách zo strany miestnych obyvateľov. Zasadíme sa o vypracovanie udržateľnej koncepcie výstavby a obnovy ciest 2. a 3. triedy.

Jedným z dôležitých príjmov pre samosprávny kraj je príjem z Dane z motorových vozidiel ( v BBSK činí takmer 13 mil. EUR). Táto suma sa však nevracia tam, kam podľa nás patrí. V rámci prerozdeľovania príjmov z Dane z motorových vozidiel je našim cieľom presadiť, aby sa každoročne zvyšoval podiel z tohto príjmu, ktorý bude nakoniec použitý na svoj účel, teda na opravu a údržbu ciest 2. a 3. triedy. V súčasnosti je z príjmu z tejto dane na opravy a údržby využitých len cca 55%.

Čo by ste chceli odkázať voličom?

Aby prišli voliť. Aby nám „nedržali palce“ cez sociálne siete ale aby pochopili, že voľby sú jediným nástrojom, ako sa táto spoločnosť môže zmeniť. Aby teda 9. novembra mali v kalendári rezervovaný čas prísť do volebnej miestnosti a aj naozaj prišli.

A koho voliť? Samozrejme, odporúčame voliť nielen nás, ale ak máme naplniť náš program, musíme mať v zastúpení BBSK ako koalícia väčšinu, teda odporúčame voliť Ľuda Kaníka za župana a všetkých členov koalície SDKÚ-DS, SaS a NOVA za poslancov, lebo len ako tím môžeme veci zmeniť a opäť dať šancu Banskej Bystrici a celému kraju ožiť.

cover_motivac_ny_