Rodičia, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do materskej školy na školský rok 2015/2016, tak môžu urobiť v dňoch 3. – 6. marca 2015.

materska školaK zápisu je potrebné priložiť žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorú môže zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihnúť v klientskom centre MsÚ alebo vyplniť elektronicky po zaregistrovaní sa cez webovú aplikáciu na stránke mesta… Vyplnenú žiadosť potvrdenú detským lekárom odovzdá rodič v čase zápisu riaditeľke materskej školy.

V záujme mesta je umiestniť do materských škôl čo najväčší počet detí od troch rokov. Ak dieťa nebude prijaté na vybranú materskú školu, Školský úrad – oddelenie školstva a mládeže v súčinnosti s riaditeľkami materských škôl, bude hľadať možnosti umiestnenia v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica,“ hovorí Tibor Maťaš, vedúci oddelenia školstva a mládeže.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa, vydá riaditeľka materskej školy spravidla do 30. apríla. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je 27 materských škôl.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy (od 8:00 do 12:00 hod. a v popoludňajších hodinách od 13:00 – 17:00 hod.)

Dátum Materské školy
03.03.15 MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82
04.03.15 MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8
05.03.15 MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22
06.03.15 MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

V Banskej Bystrici pôsobí okrem mestských materských škôl aj jedna špeciálna materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu a tiež osem súkromných materských škôl.