Quantcast

Stredoslovenské múzeum vo výstavných priestoroch Thurzovho domu predstaví už vo štvrtok výstavu, ktorej autormi sú pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine. Obsah výstavy tvoria pozoruhodné a zaujímavé  trojrozmerné predmety, ako aj vzácne rukopisné a tlačené materiály, súvisiace so vznikom, obsahom  a formou vývoja knihy od rukopisného kódexu po digitálnu knihu.

Vynález písma patrí k najvýznamnejším momentom vo vývoji človeka. Možnosť definitívneho zaznamenania myšlienky znamenala otvorenie cesty skutočnému pokroku. Výnimočná je aj estetická stránka rukopisných kníh, dosahujúca v oblasti výzdoby naozaj vynikajúcu úroveň. Vynález kníhtlače znamenal výrazný krok k sprístupňovaniu vedomostí a informácií širším vrstvám obyvateľstva. Prvotlače (inkunábuly) majú zásadný podiel na masovom rozšírení knihy. V 16. storočí dochádza k nárastu vzniku a činnosti tlačiarní. K najznámejším tlačiarňam u nás patrili oficíny v Banskej Bystrici, Bardejove, Bratislave, Košiciach a Trnave. Knižná kultúra v  17. storočí mala silné prepojenie na náboženstvo, čo úzko súviselo s postupom reformácie a nástupom rekatolizácie. V 18.storočí  narastal počet vzdelancov a nastáva rozmach vedeckej činnosti. Vznikajú vedecké a popularizačné práce, tzv. odborná próza. Medzi jej hlavných predstaviteľov na našom území patrili Matej Bel a Adam František Kollár. Knižnice polyhistorov postupne vystriedali národne orientované knižnice jednotlivcov (Ribay, Hamuljak, Rešetka a Čaplovič). Druhá polovica 19. storočia sa niesla v znamení vzniku národných inštitúcií (Matica slovenská, Národný Dom, Muzeálna slovenská spoločnosť), ako aj neskorších spolkov (Spolok sv. Vojtecha, Tranoscius), ktoré v oblasti zbierkovej činnosti venovali veľkú pozornosť knihám. Dvadsiate storočie potom prináša zmeny, tak v oblasti formálnej stránky knihy, ako aj v tlačiarenských technológiách a v celom procese smerovania výtvarných a ilustračných techník. Dvadsiate prvé storočie rieši jeden z najzložitejších problémov v otázke formálnej stránky knihy. Má byť zachovaná aj pre budúce generácia kniha vo svojej klasickej papierovej forme alebo ju majú nahradiť iné nosiče? V tomto smere možno charakterizovať hľadanie podoby knihy až na hranici neuveriteľných experimentov.