Do škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pribudne od nového školského roka príručka Deti v sieti. Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s mestom Banská Bystrica chcú takto zvýšiť povedomie o nebezpečenstve, ktoré hrozí deťom na internete.

Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo distribuovať túto publikáciu do všetkých základných a materských škôl v jeho pôsobnosti. Príručky budú v nasledujúcom školskom roku využívané na hodinách zameraných na informatiku a prácu s počítačom.

pocitace, socialne siete, facebook, sign up - webKniha Deti v sieti, ktorá sa venuje najmä prevencii a prehľadu nástrah vedúcich k ohrozeniu dieťaťa predpokladá, že najlepšou ochranou je dostatočná informovanosť. Nenásilným spôsobom sa snaží objasniť a vysvetliť základné pojmy akými sú diskriminácia, kyberšikanovanie, gambling, nelegálne sťahovanie z internetu, sexuálne zneužitie prostredníctvom zoznamovania sa na internete alebo problém zneužitia osobných údajov. Poskytuje tiež odborné rady pre rodičov a učiteľov ako rozoznať a zamedziť vzniku patologických javov spojených s používaním internetu mladistvými. Definuje druhy závislostí, s ktorými sa v tejto oblasti môžu stretnúť, popisuje ich základné znaky a spôsob ako s nimi bojovať.

Mesto Banská Bystrica je členom občianskeho združenia eSlovensko, ktorého hlavným cieľom je podpora rozvoja informatizácie Slovenska. Občianske združenie pomáha pri budovaní informačno – komunikačnej štruktúry, organizovaní školení, seminárov a iných foriem edukačnej činnosti a pôsobí v oblasti budovania a integrácie digitálneho obsahu a služieb. Združenie eSlovensko stálo pri založení Združenia informatikov samospráv Slovenska a organizačne aj finančne podporovalo a podporuje jeho prácu. „Účasť mesta Banská Bystrica v Združení informatikov samospráv Slovenska ako aj členstvo v združení eSlovensko považujeme za prínos pre skvalitnenie našich odborných vedomostí ako aj možnosť prispieť k skvalitneniu informatizácie samospráv,“ povedal Alexander Hlavatý, vedúci oddelenia informatiky MsÚ.