V týchto dňoch sa naplno rozbehol projekt obnovy a záchrany špaňodolinského organa. Na základe rozhodnutí kompetentných úradov bolo vydané konečné povolenie na jeho obnovu a vývoz do zahraničia, kde bude v reštaurátorských a organárskych dielňach Jaromíra Kánskeho a Josefa Brachtla dôkladne obnovený jeho historicky vzácny píšťalový fond.

Po viac ako štyroch mesiacoch od výhry špaňodolinského organa v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB, môže byť neskorobarokový skvost slovenského organárstva odborne obnovený a zachránený pre ďalšie generácie.

Demontážou sa začala prvá fáza záchrany organa majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jednotlivé diely boli starostlivo odobraté z organovej skrine a balené do špeciálnych prepravných boxov. Po 260 rokoch od skonštruovania organa možno povedať, že ide o prvú poriadnu obnovu so snahou o návrat k pôvodnej idey Martina Podkonického z roku 1751. Historický píšťalový fond organa, ktorý pochádza pravdepodobne z cínu predchádzajúceho ešte staršieho špaňodolinského organa, vzdušnice, píšťalnice a hracia traktúra boli koncom tohto pracovného týždňa prevezené do Krnova v Českej Republike. V reštaurátorských dielňach pánov Kánskeho a Brachtla budú tieto komponenty odborne a dôkladne obnovované.

“My budeme robiť obnovu toho zvuku nástroja, aby znel veľmi podobne, ako znel v dobe vzniku v 18. storočí. A potom budeme robiť nové mechy ako kópiu mechov 18. storočia, to je zásobovanie vzduchom. A následne obnovíme traktúru, ktorá je zariadením na ovládanie píšťal organistom. V druhej fáze bude obnovený hrací stôl, ako replika neskorobarokového hracieho stola,” hovorí reštaurátor a organár Jaromír Kánsky.

Práve obnova hracieho stola je jednou z dôležitých otázok pri obnove organa v Španej Doline. Možnosti sú totiž dve. Alebo bol hrací stôl organa vbudovaný do organovej skrine, alebo sa v Španej Doline nachádzal samostatný hrací stôl tak, ako ho poznáme dnes. Možné však je, že organ mal, v tom prípade iste ako jeden z prvých na Slovensku, samostatný hrací stôl. Organ v Španej Doline by tak prepísal históriu v učebniciach organológie.

Doposiaľ prvý samostatný hrací stôl, ktorý nebol vbudovaný do skrine organa pochádza z roku 1783 a nachádza sa v barokovom organe v trnavskej bazilike sv. Mikuláša. Ak by dendrochronologický výskum dokázal, že hrací stôl v Španej Doline bol naozaj samostatný, organ Martina Podkonického by okrem svojho už teraz jedinečného postavenia autentického pamätníka slovenského barokového organárstva získal aj jednoznačné prvenstvo svojho autora v pokrokovom myslení a staviteľstve organov.

Organ v Španej Doline je jedným z mála takmer kompletne zachovaných barokových organov z polovice 18. storočia na Slovensku. Nepôvodné sú v podstate len hrací stôl a mechy. Tieto dva prvky nebude problém nahradiť štýlovými kópiami. Píšťalový fond je takmer kompletne zachovaný. Z celkového počtu 559 píšťal (433 manuál, 126 pedál) je 509 pôvodných, čo predstavuje 91, 0555 %.

Výsledným prínosom obnovy organa bude obnovenie nástroja z polovice 18. storočia v jeho zvukovej i výtvarnej rovine a zároveň dosiahnutie na Slovensku ojedinelej symbiózy audiovizuálnej pamiatky s pôvodným barokovým mobiliárom chrámu. Nástroj bude môcť byť opäť plnohodnotne využívaný nie len na liturgické účely, no hlavne v rámci organového festivalu s možnosťou interpretácie organovej literatúry najmä z obdobia baroka.Obnovenú pamiatku bude možné prezentovať i vďaka kvalitným zvukovým nahrávkam na CD nosičoch, v interpretácii renomovaných organistov.

Pri obnove špaňodolinského organa môžu pomôcť aj jednotlivci. Suma na obnovu špaňodolinského organa je vyčíslená presne na 44 667 €. Aktuálne majú aktivisti k dispozícií 37 040 €. Suma ešte potrebná k celkovej obnove organ je 7 627 €. Viac informácií o organe nájdete na stránke www.organspaniadolina.sk. Číslo účtu, ktorý je vedený na účel opravy a reštaurovania špaňodolinského organa: SK78 0900 0000 0051 2691 6236.