Úradná správa č.7, v Banskej Bystrici 31.8.2012

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Oznamujeme futbalovým klubom, že ešte je možnosť prihlásiť svoje družstvá do súťaže prípraviek.

Zatiaľ sú do súťaže záväzne prihlásené tieto družstvá: ŠK Partizán Čierny Balog A aj B, Sokol Medzibrod, Mladosť Lučatín, ŠK OPL Poniky, ŠK Hrochoť, OFK 1950 Priechod, ŠK Sásová, OFK Slovenská Ľupča a Sokol Nemecká.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-10 Kurek Maroš 930117 FK Michalová 3 stretnutia nepodmienečne od 28. augusta podľa 1- 3b.

D-I-11 Mesík Ivan 760602 FK Baláže 2 stretnutia nepodmienečne od 22. augusta podľa 1-1b. Poplatok 7 € uhradiť v lehote do 13. septembra 2012.

D-II-2 DK na návrh ŠTK trestá FK Bacúch pokutou 10 € za porušenie smerníc v MFS 2. triedy skupiny B . kolo Bacúch – Dolná Lehota (nenahlásenie výmeny dresu hráča rozhodcovi) podľa prílohy DP 1 článok 10. Splatnosť pokuty  je do 13. septembra 2012.

D-II-3 DK trestá FK Malachov pokutou 25 + 7 € za inzultáciu rozhodcu divákom po stretnutí 2. triedy skupiny A Malachov – Horné Pršany a podmienečným uzatvorením ihriska do 30. júna 2013. Pokutu + poplatok za prerokovanie uhradiť do 13. septembra 2012.

DK trestá zákazom vstupu na MFS FK Slovan Malachov diváka Mateja Dzúrika do 30. novembra 2012. Poplatok 7 € za prerokovanie uhradiť do 13. septembra. 2012.

D-II-4 DK trestá FK Tatran Harmanec pokutou 30 + 7 € za nedostatočnú a neoznačenú usporiadateľskú službu v MFS 1. triedy 3. kolo Harmanec – Baláže. Úhrada pokuty + poplatku za prerokovanie je do 13. septembra  2012.

Zmena trestu:

Poliak Walter 760112 FK Poniky zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne sa mení na 2 stretnutia podmienečne do 30. apríla 2013.

Neprerokovaný priestupok:

Matúš Kováč 930710 FK Tajov – chýba poplatok za červenú kartu.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

  1. Predvolávame na deň 12. septembra 2012 o 15,15 hodine rozhodcov: Marek Smoleň, Milan Kučera.
  2. Chýbajúci zápis o stretnutí  Milan Kučera (Poniky-Valaská)
  3. Upozorňujeme delegáta zväzu pána Vojtecha Kotrána na súlad známky rozhodcu a popisu priestupkov v správe delegáta stretnutia.
  4. Neskoro doručené zápisy: Ján Spodniak (Mičiná-Šalková B), Martin Rumanovský (Riečka-Nemecká), Juraj Auxt (Beňuš A-Šumiac) a Marek Smoleň (Bacúch-Polomka).

Správy registračno-matričnej komisie – predseda Pavol Turňa

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.auguste 2012 upozorňujeme funkconárov futbalových klubov, aby si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

–  hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

–  súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

–  doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

–  v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku PbFZ resp,  SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach, u klubov  riadených ObFZ zatiaľ nie).,

–   upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      –    viď videonávod,

      –    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod),

–    poplatok 5 € + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      –    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      –    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      –    podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč – rodič) musí byť na tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť o transfer nevybaví,

–   súhlas zástupcov materského klubu,

–   čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

–   čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

–   doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) –  10 €, dorast (po     ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, RP s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku ObFZ resp. SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31. auguste 2012 nevystaví matričné miesto ObFZ resp. SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

Delegačný list č.6

I. trieda  6. kolo  9. septembra  2012 o 15,30

Hronec – Valaská (Kosec – Caban, Rumanovský – Mecele)

Podkonice – Osrblie (Mišány – Kubančík, Ivanič – Kotrán)

Pohr. Polhora – Heľpa (Majer I. – Ambróš, Biely – Sitarčík)

Jakub – Poniky (Ondriga – Sáliš, Dírer – Prochádzka)

Baláže – Lučatín  /10,30/ (Majer M. – Höger ml., Höger st. – Mojžiš)

T. Č. Balog – Braväcovo (Štrba – Martinka, Riša – Pecník)

Harmanec – Staré Hory (Majer M. – Zeman, Petrík – Piar)

II. trieda skupina A 6. kolo  9. septembra  2012 o 15,30

Hronsek – Brusno B (Höger st. – Čunta, Šajdík)

Mičiná – Ľubietová (Spodniak – Dráždik, Hudák)

Horné Pršany – Dúbravica (Gajdoš – Legíň, Alberty)

Hiadeľ – Šalková B (Jastrab – Kalina, Ursíny)

Riečka – Králiky (Rosenberger – Rusko, Bulla)

Strelníky – Malachov (Pastorek st. – Marček, Pastorek ml.)

Tajov – Nemecká (Hikker – Fábry, Lešták)

II. trieda skupina B 6. kolo  9. septembra  2012 o 15,30

Bacúch – Šumiac / SO Beňuš/ (Palider – Batis, Godál)

D. Lehota – Beňuš juniori (Benko – Dorčiak, Pančík)

Michalová – Polomka (Siman – Godál, Bošeľa)

Dohrávka: 1. kolo 5.septembra 2012 /streda/ o 16,30

Bacúch – Beňuš A /Beňuš/ (Godál – Dorčiak, Benko)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 1. kolo 9. septembra 2012

Jasenie – Heľpa  SO o 10,00 (Sáliš – Petrík)

Beňuš – Valaská NE o 10,30 (Benko – Pančík)

Harmanec – Šalková NE 13,30 (Petrík – Zeman)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 6. kolo 9. septembra 2012 o 13,00

Bacúch – Veľký Krtíš /Beňuš/ (Mikloš – Smoleň)

III. LSŽ a MŽ skupina C 4. kolo 8. septembra 2012 o 10,00/12,00

Slovenská Ľupča – Kremnica (Kosec)

Brusno – MFK Banská Bystrica (Gajdoš)