Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby Slovan Pohronská Polhora, ŠK OPL Poniky a Družstevník Šumiac, že nemajú uhradenú elektronickú faktúru v systéme ISSF, čo automaticky znamená zastavenú činnosť klubu až do uhradenia faktúry (platí to aj na matričné a registračné úkony). Zároveň upozorňujeme klub ŠK OPL Poniky, že nemá uhradenú ani faktúru za rozhodcov (doplatok za október), ktorej splatnosť bola 20. novembra 2013. Pre túto faktúru neplatí zastavená činnosť, ale nárast penále za každý jeden neuhradený deň po jednom percente.

Správy z Konferencie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Na Konferencii ObFZ, ktorá sa konala dňa 23. novembra 2013 v Strednej odbornej škole v Banskej Bystrici, boli zvolení na nasledujúce štvorročné obdobie títo kandidáti.

  1. I.                                Voľba predsedu Oblastného futbalového zväzu.

Na funkciu  predsedu zväzu boli navrhnutí piati kandidáti:

Ján Hrčka
Peter Kukuľa
Ondrej Pecník
Ľubomír Samotný
Vladimír Vaník

Pán Ondrej Pecník sa pred voľbou predsedu vzdal svojej kandidatúry v prospech pána Ľubomíra Samotného.

Konferencia odhlasovala, že voľby predsedu budú prevedené tajným hlasovaním. v prvom kole s celkového počtu 44 zaregistrovaných delegátov, kandidáti získali nasledovný počet hlasov :

Peter Kukuľa                                5 hlasov
Ján Hrčka                                     6 hlasov
Vladimír Vaník                            8 hlasov
Ľubomír Samotný                      25 hlasov

Nakoľko pán Ľubomír Samotný získal nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených delegátov (56,81 percent), druhé kolo hlasovania nebolo potrebné.

Predsedom ObFZ Banská Bystrica sa stal p. Ľubomír Samotný.

II.             Voľba predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu.

                Na predsedu Revíznej komisie ObFZ boli navrhnuté dve kandidátky

                 Miroslava Mazúchová

                 Janka Mesíková

                Voľby predsedu Revíznej komisie ObFZ boli vykonané tiež tajným hlasovaním.

                 Zo 43 odovzdaných platných hlasov vzišlo poradie

                 Miroslava Mazúchová                 28 hlasov

                 Janka Mesíková                           15 hlasov

                Pretože pani Mazúchová získala nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených  delegátov (65,11 percent), druhé kolo hlasovania nebolo potrebné.

Predsedníčkou Revíznej komisie ObFZ sa stala pani Miroslava Mazúchová.             

III.         Voľba predsedu Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu.

Na predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ boli navrhnutí 4 kandidáti:

               Karol Bubniak

               Július Kliment

               Vladimír Kosec

               Ľubomír Šinger

Keďže pán Vladimír Kosec nebol na konferencii prítomný a ani nezaslal svoj písomný súhlas s potvrdením svojej kandidatúry, čím nesplnil podmienky uložené volebným poriadkom, nebola jeho kandidatúra zaradená do voľby predsedu DK:

               Voľby predsedu disciplinárnej komisie boli vykonané tajným hlasovaním.

              Zo 43 odovzdaných platných hlasovacích lístkov vzišlo poradie:

              Karol Bubniak                      28 hlasov

              Július Kliment                      10 hlasov

              Ľubomír Šinger                      5 hlasov.

              Pretože pán Bubniak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených delegátov

              ( 65,11 percent), druhé kolo hlasovania nebolo potrebné.

Predsedom Disciplinárnej komisie ObFZ bol zvolený pán Karol Bubniak.   

IV.      Voľba predsedu Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu.

Na predsedu odvolacej komisie bol navrhnutý len jeden kandidát – pán Bruno Motyčka. Keďže žiadni z delegátov konferencie nenavrhol iného kandidáta, bola voľba predsedu odvolacej komisie vykonaná verejným hlasovaním. Zo 43 prítomných delegátov boli všetci jednohlasne za.

Predsedom Odvolacej komisie ObFZ bol zvolený pán Bruno Motyčka.

V.        Voľba členov Výkonného výboru Oblastného futbalové zväzu.

Konferencii bol predložený návrh kandidátov na funkciu členov VV ObFZ v celkovom  počte 18 kandidátov: Karol Bubniak, Andrej Hrmo, Miroslav Hruška, Július Kliment, Martin Majling, Peter Mazúch, Milan Mecele, Jozef Medveď, Ján Molent, Ondrej Pecník, Ján Piar, Stanislav Riša ml., Jozef Srnka, Ivan Šimko, Ľubomír Šinger, Ján Tešlár, Ivan Tokár a Zdenko Urva.

Keďže pán Bubniak bol zvolený za predsedu DK, podľa Stanov ObFZ nesmie byť zároveň aj členom Výkonného výboru a automaticky bol z hlasovania vylúčený. Ešte pred hlasovaním sa svojej kandidatúry vzdali páni Andrej Hrmo, Miroslav Hruška, Milan Mecele a Ján Tešlár, takže nakoniec ostalo pre voľbu do VV len 13 kandidátov.

Konferencia odhlasovala, že voľba členov VV ObFZ prebehne tajným hlasovaním. Z celkového počtu 41 odovzdaných platných hlasovacích lístkov v prvom kole volieb získali pp. Ján Piar 31 hlasov, Martin Majling, Peter Mazúch a Jozef Medveď po 22 hlasov, Ivan Šimko 21 hlasov. Všetci piati získali viac ako nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Do druhého kola boli zaradení na jedno voľné miesto dvaja kandidáti ktorí v prvom kole získali po 19 hlasov – Július Kliment a Jozef Srnka. Keďže pán Srnka sa pred konaním druhého kola vzdal svojej kandidatúry v prospech pána Klimenta, ten sa automaticky stal šiestym členom Výkonného výboru ObFZ.

Členmi Výkonného výboru pre volebné obdobie 2013-2017 sa stali:

           Ján Piar, Martin Majling, Peter Mazúch, Jozef Medveď, Ivan Šimko a Július Kliment.

VI.     Voľba delegátov na Konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu.

Konferencia ObFZ Banská Bystrica volila aj svojich zástupcov na Konferenciu SsFZ. Podľa Stanov SsFZ zastupujú náš zväz šiesti delegáti, pričom platí zásada, že traja z nich by mali byť zástupcovia klubov, ktoré hrávajú súťaže SsFZ a traja zástupcovia z  ObFZ.

Navrhnutí boli títo kandidáti: Ľubomír Auxt, Karol Bubniak, Július Kliment, Peter Králka, Ján Lavrík, Ján Molent, Roman Resl, Ivan Spišiak a Juraj Vrzal.

 Aj voľba delegátov na Konferenciu SsFZ bola vykonaná tajným hlasovaním.  Sčítanie hlasov zo 43 odovzdaných platných hlasovacích lístkov prinieslo tieto výsledky: Ľubomír Auxt 40 hlasov, Karol Bubniak a Juraj Vrzal po 27 hlasov, Peter Králka 26 hlasov, Ján Lavrík a Ján Molent po 23 hlasov.

Keďže prví šiesti delegáti získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, druhé kolo volieb nebolo potrebné vykonať.

Delegátmi Konferencie SsFZ sa za Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica stávajú páni: Ľubomír Auxt (ŠK Partizán Čierny Balog), Juraj Vrzal (FK 34 Brusno-Ondrej), Peter Králka (Sokol Medzibrod) – za kluby hrajúce súťaže SsFZ.

páni: Karol Bubniak (TJ Hronsek), Ján Lavrík (Slovan Malachov) Ján Molent (FK 09 Bacúch) – za kluby ObFZ Banská Bystrica.

Výsledky volieb boli zaznamenané v uznesení konferencie. Návrh uznesenia delegáti konferencie schválili jednohlasne.