Úradná správa č.16, v Banskej Bystrici 31.10.2012

Správy zo sekretariátu

Zasadnutie Odvolacej komisie vo veci odvolania sa trénera FK Lučatín voči rozhodnutiu DK sa uskutoční v utorok 6. novembra 2012 o 10,00  hodine.

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že vzhľadom k väčšiemu počtu dohrávaných stretnutí, budú im peniaze za ich výkony vyplatené v jednej splátke, spolu s dohrávanými stretnutiami po ich odohraní.

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS, ktoré sa neodohrali vinou nepriaznivého počasia a nespôsobilých terénov nasledovne:

Prvá trieda 13. kolo:

–          Poniky – Hronec dňa 4. novembra 2012 o 13,30 hodine,

–          Osrblie – Braväcovo dňa 4. novembra 2012 o 14,00 hodine,

–          Valaská – Staré Hory dňa 4. novembra 2012 o 14,00 hodine,

–          Jakub – Baláže dňa 3. novembra (sobota) 2012 o 14,00 hodine.

Druhá trieda skupina A:

–          Šalková B – Hronsek dňa 7. novembra (streda) 2012 o 18,00 hodine pri umelom osvetlení,

–           Ľubietová – Malachov dňa 4. novembra 2012 o 13,30 hodine,

–          Brusno B – Nemecká dňa 11. novembra 2012 o 13,00 hodine,

–          Hiadeľ – Riečka dňa 3. novembra (sobota) 2012 o 13,30 hodine,

–          Brusno B – Mičiná dňa 4. novembra 2012 o 10,30 hodine,

–          Šalková B – Tajov dňa 3. novembra (sobota) 2012 o 13,30 hodine.

Starší žiaci:

–          Šalková – Jasenie dňa 3. novembra 2012 (sobota) o 12,00 hodine,

–          Heľpa – Beňuš – stretnutie sa odohrá v jarnej časti 2013.

Vzhľadom k neznalostiam noriem futbalovými funkcionármi uvádzame štandardný postup pri rušení stretnutia vinou nepriaznivého počasia a nespôsobilého terénu.

Domáci klub oznámi podľa možnosti s dostatočným časovým predstihom nespôsobilú hraciu plochu predsedovi ŠTK  a funkcionárom súperovho klubu. Následne súperov klub si overí u predsedu ŠTK pravdivosť tejto informácie. Predseda ŠTK zavolá a oznámi hlavnému rozhodcovi stretnutia jeho nekonanie a následne hlavný rozhodca obvolá svojich asistentov prípadne aj delegáta.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-45 Ursíny Peter 850618 FK Tajov 4 stretnutia nepodmienečne od 30. októbra podľa 1-4a.

D-I-46 Uličný Michal 910330 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 30. októbra podľa 1-5a.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 30. októbra 2012:

Peter Vajda 890821 FK Jakub, Martin Porubský 860830 FK Jakub a Tomáš Štulajter 910718 FK Tatran Čierny Balog.

DK predvoláva na deň 7. novembra 2012 (streda) o 15,15 hodine z MFS 2. triedy skupiny B Šumiac – Beňuš A:

z FK Šumiac – Dušan Magura predseda TJ, Marek Meľo 681024 vedúci mužstva a Anton Kaniarik 710914 kapitán mužstva.

z FK Beňuš A – Milan Šajgalík 771124 kapitán mužstva, Peter Nemčok 690311 vedúci mužstva.

rozhodcov stretnutia – Miroslav Godál a Jozef Pančík.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

TMK ObFZ pozýva všetkých trénerov mužstiev prvej triedy na pracovné posezónne stretnutie dňa 14. novembra 2012 (streda) o 16,30 hodine v zasadačke ObFZ Banská Bystrica. Na stretnutí budú prebrané všetky problémy spojené s výkonom funkcie trénera mužstva z pohľadu odborného (licencie) aj psychologického. Neospravedlnená neúčasť každého trénera bude posudzovaná podľa platných noriem a disciplinárneho poriadku.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

Predvolávame na deň 7. novembra 2012 o 15,00 hodine na rokovanie komisie rozhodcov Jána Dráždika, Milana Kučeru a delegáta zväzu Jána Sitarčíka.