Úradná správa č.15, v Banskej Bystrici 26.10.2012

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že komisie ObFZ po 13. kole sa budú konať v utorok 30. októbra 2012 od 15,00 hodiny. Preto aj prípadné poplatky a žiadosti smerom ku komisiám adresujte tak, aby ich v utorok mohli prerokovávať.

Upozorňujeme futbalové kluby, že dňa 2. novembra 2012 (piatok) bude sekretariát zväzu kvôli čerpaniu dovolenky zatvorený a nefunkčný. Zároveň oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že vzhľadom k štátnemu sviatku a dovolenke sekretariátu budú im mzdy za mesiac október uhradzované dňom 6. novembra a neskôr.

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 13. kolo Hiadeľ – Riečka dňa 27. októbra 2012 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Hiadeľ.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-42 Bučko Ivan 631112 tréner FK Dúbravica 4 stretnutia nepodmienečne zákaz viesť mužstvo ako tréner od 24. októbra podľa 1-3b. Pokutu 7 € za prerokovanie uhradiť v lehote do 7. novembra 2012.

D-I-43 Bukovina Tomáš 921121 FK Šumiac 2 stretnutia nepodmienečne od 24. októbra podľa 1-4a. Pokutu 7 € uhradiť v termíne do 7. novembra.

D-I-44 Mokroš Matej 840416 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 24. októbra podľa 1-5a.

DK námietku kapitána FK Heľpa v MFS 1. triedy 12. kolo Braväcovo – Heľpa dňa 21. októbra považuje za neopodstatnenú.

DK berie na vedomie oznámenie pána Waltera Poliaka z FK Poniky z MFS 1. triedy 12. kolo Lučatín – Poniky zo dňa 21. októbra 2012.

DK na základe zistení oznamuje FK Osrblie, že hráč Ivan Gromus 90081 má v evidencii vedené len 3 žlté karty (dve ako hráč FK Hronec a jednu ako hráč FK Osrblie). Poplatok 7 € sa prenáša na najbližší možný trest ktoréhokoľvek hráča FK Osrblie.

Zmena trestu:

Juraj Moravčík 880128 FK Hronsek zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 30. júna 2013

Neprerokované priestupky:

Peter Vajda 890821 FK Jakub, Martin Porubský 860830 FK Jakub – obom chýbajú poplatky za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

TMK ObFZ pozýva všetkých trénerov mužstiev prvej triedy na pracovné posezónne stretnutie dňa 14. novembra 2012 (streda) o 16,30 hodine v zasadačke ObFZ Banská Bystrica. Na stretnutí budú prebrané všetky problémy spojené s výkonom funkcie trénera mužstva z pohľadu odborného (licencie) aj psychologického. Neospravedlnená neúčasť každého trénera bude posudzovaná podľa platných noriem a disciplinárneho poriadku.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

Predvolávame na deň 7. novembra 2012 o 15,00 hodine na rokovanie komisie rozhodcu Jána Dráždika a delegáta zväzu Jána Sitarčíka.

Delegačný list č. 13 – dohrávky

II. trieda skupina A

7. kolo NE 4. 11. 2012 o 10,30

Brusno B – Mičiná (Zeman – Sáliš, Petrík)

9. kolo SO 3. 11. 2012 o 13,30

Šalková B – Tajov (Höger st. – Höger ml., Marček)

KR a DZ ObFZ BB:

Odporúčame pre rozhodcov a delegátov zväzu aby zimnú prestávku venovali dôkladnému štúdiu pravidiel futbalu, súťažnému poriadku, rozpisu súťaže, pokynov pre činnosť delegátov ako aj sledovaniu a rozboru futbalových stretnutí v televízii na internete a zároveň pre rozhodcov aby sa venovali aj fyzickej príprave.

Zimný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční v mesiaci marec 2013, dátum, čas a miesto obdržia menovaní pozvánkou. Účasť všetkých je nutná a preto žiadame aby si menovaní v dostatočnej miere / včas / zabezpečili pracovné a školské povinnosti.

Žiadame záujemcov o funkciu futbalového rozhodcu, že prihlásiť sa môžu osobne alebo telefonicky na tel. čísle 048/4142254, 0907/806 995, 0903/029 052. Plánované školenie kandidátov na funkciu rozhodcov / čakateľov / je plánované na mesiac február 2013.

Predseda KR a DZ ObFZ BB
Peter Králka