Úradná správa č. 9, v Banskej Bystrici dňa 6.9.2013

Správy zo sekretariátu

Keďže stále nie je elektronická fakturácia dosť jasná pre niektoré futbalové kluby, opätovne podávame informáciu ohľadne faktúr v ISSF systéme.

V systéme ISSF sú dva TYPY faktúr:
– FAKTÚRA ZA ISSF KARTY – toto sú faktúry, ktoré sú v obálke, čo Vám prinesie kuriér, keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIÉROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte kvôli tomu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTÚRY SA NEZAPOČÍTAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ  STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandartne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér dáva informácie o platbách v 10 dňových intervaloch.
– VŠEOBECNÁ FAKTÚRA – toto je faktúra, ktorú voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, túto faktúru je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČÍTAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.

Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.

Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá  jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila !

Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAŤ ! Je to štandartná reklamácia a keď Vám bude tato reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.

Záverečné zhrnutie:
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE na SFZ potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ  JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte môžu opraviť.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť, kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravené položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY ŠEKOM ! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dni. Budete mat problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.

Ešte jeden veľmi dôležitý detail.

Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň,  NIE JE TO IHNEĎ !

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny C 8. kolo Brusno B – Dolná Lehota dňa 21. septembra 2013 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku FK Brusno.

2. Námietka kapitána hostí z nedohratého MFS 2. triedy skupiny B 14. kolo Šalková B – Selce B-Baláže bola prerokovaná ako bezpredmetná.  Žiadame oba kluby o zaslanie vzájomnej dohody o náhradnom termíne do konania budúcej komisie. V prípade nezaslania dohody bude stretnutie nariadené komisiou.

3. Vzhľadom k tomu, že FK Horné Pršany nezaslal na ŠTK potvrdenú súpisku hráčov do stanoveného termínu, postupujeme ich na DK:

4. Oznamujeme FK súťaží futbalových prípraviek, aby potvrdili svoju účasť v súťažnom ročníku 2013/2014 na čísle telefónu 0907 531 942  – Milan Mecele čo najskôr.

5. Vyžrebovanie 1. triedy starších žiakov: 1. kolo 15. septembra 2013: Valaská – Priechod, Heľpa – Beňuš, Jasenie – Šalková (všetko ako predzápasy dospelých).

Kompletné vyžrebovanie súťaže starších žiakov dostanú zainteresované kluby poštou začiatkom týždňa.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-13 Šebeš Peter 1230000 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne od 4. septembra za 4 ŽK. Poplatok 10 € už bol uhradený do pokladne ObFZ.

DK predvoláva na deň 11. septembra 2013 o 15,00 hodine z MFS 2. triedy skupiny A 5. kolo Horné Pršany – Tajov za účelom vyriešenia neprístojností v stretnutí:

rozhodcov – Miloš Mišány a Jozef Zeman,

za FK Horné Pršany – Ján Dobrota, 530424, hlavný usporiadateľ, Peter Snopko 1117104 – zástupca kapitána družstva

za FK Tajov – Marián Strelec 1044854, kapitán mužstva.

DK predvoláva na deň 11. septembra 2013 o 15,30 hodine z MFS 1. triedy 9. kolo Bacúch – Tatran Čierny Balog:

za FK Bacúch – Ján Molent 581016, asistent trénera, Vladimír Bubelíny 560818, hlavný usporiadateľ,

za FK T. Č. Balog – Miroslav Kliment 123836, hráč

rozhodcov stretnutia – Jozef Caban, Peter Dírer a DZ Ján Sitarčík.

DK odvolanie hráča Vladimíra Koseca 1152247 z FK Podkonice považuje za bezpredmetné, nakoľko nespĺňa náležitosti odvolacieho konania.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Neskoro zaslaný zápis z 5. kola: Juraj Auxt (Braväcovo – Hronec). Oprava z minulého kola neskoro nedoručil zápis nie Peter Mereš, ale Jozef Pančík (Mereš sa stretnutia nezúčastnil).

2. Opakovane vyzývame rozhodcov, ktorí ešte nezaslali svoje maily na sekretariát (Alberty, Batis, Godál,  Mereš, Pančík, Ridzoň, Rusko, Ursíny a Krupík), aby tak urýchlene urobili. Žiadame ich  o zaslanie krátkej správy zo svojho mailu aj s identifikovateľným popisom (uviesť svoje meno), aby mohli mať aktivované svoje konto v ISSF, ináč nebudú môcť rozhodovať stretnutia ako hlavní rozhodcovia. Rozhodca, ktorý poslal svoj mail ako valdo35, nech sa ozve ešte raz a napíše svoje meno. Z jeho mailu nie je jasné o koho vlastne ide. V prípade, že si niekto robil recesiu, doporučujeme mu kúpiť si plastelínu.

3. Predvolávame na deň 18. septembra 2013 o 15,30 hodine rozhodcu Adama Bullu.

4. Upozorňujeme rozhodcov na vypisovanie zadnej strany Zápisu o stretnutí zo zápasov 1. triedy písacím strojom alebo cez PC. Zo stretnutí 5. kola to nedodržal rozhodca Ján Spodniak.

Delegačný list č. 7

I. trieda  7. kolo  15. septembra  2013 o 15.30

Staré Hory – Hronec (Rosenberger – Mišány, Alberty – Kotrán)

Jasenie – Braväcovo (Majer M. – Auxt, Štrba – Mecele)

Lučatín – T. Č. Balog (Caban – Kubančík, Zeman – Piar)

Valaská – Osrblie (Belko – Bošeľa, Smoleň – Sitarčík)

Bacúch – Podkonice  SO (Štrba – Gajdoš, Auxt – Uhrín)

Selce – Nemecká (Rumanovský – Jastrab, Hikker – Pecník)

Heľpa – Poniky (Pivarček – Majer I., Krupík – Prochádzka)

II. trieda skupina A  7. kolo  15. septembra  2013 o 15.30

Riečka – Hronsek (Legíň – Bulla)

Horné Pršany – Harmanec (Dírer – Gajdoš)

Tajov – Králiky (Petrík –  Sáliš, Majer F. + DZ)

II. trieda  skupina B  7. kolo  15. septembra  2013 o 15.30

Selce B-Baláže – Šalková B  NE 10,30 (Jastrab – Hikker, Rumanovský)

Mičiná – Dúbravica (Kalina – Ondrejka)

Ľubietová – Strelníky (Marček – Fábry)

II. trieda skupina C  7. kolo  15. septembra 2013 o 15,30

Michalová – Dolná Lehota (Palider – Mereš, Godál)

Brusno B – Pohr. Polhora  NE 10,30 (Dorčiak – Mereš, Palider)

Polomka – Šumiac (Godál – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 1. kolo 15. septembra 2013 o 13,30

Valaská – Priechod (Smoleň)

Heľpa – Beňuš (Krupík)

Jasenie – Šalková (Štrba)

Stretnutia riadené SsFZ:

I. LSŽ a L MŽ skupina JUH 7. kolo 15. septembra 2013 o 11,00/13,00

1. FK Horehron – Fiľakovo /ihr.Polomka/ (Godál)