Úradná správa č. 9, v Banskej Bystrici, 8.9.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy 6. kolo Tatran Čierny Balog – Braväcovo dňa 9. septembra 2017 (sobota) o 15,30 hodine na ihrisku v Jánošovke.
 2. Nesúhlasíme so žiadosťou FK Šalková B odohrať stretnutia I. triedy s Podkonicami, Osrblím a Strelníkami v inom termíne z dôvodu chybného podania funkcionárov Šalkovej. Všetky stretnutia sa odohrajú v pôvodne vyžrebovanom termíne v ÚHČ.
 3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy 6. kolo Šalková B – Hronec dňa 9. septembra 2017 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku v Šalkovej pri umelom osvetlení.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Upozorňujeme futbalové kluby, hrajúce súťaž ObFZ BB starších žiakov U15, že FK Sokol Braväcovo odohrá svoje domáce stretnutia vždy v sobotu o 10,30 hodine.
 2. Oznamujeme futbalovým klubom I. triedy starších žiakov U15, že Výkonný výbor udelil výnimku štartu hráčke ŠK OPL Poniky Nore Škutovej, 1351290, ktorá môže počas celého súťažného ročníka 2017/2018 štartovať za družstvo starších žiakov FK Poniky.
 3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 MFK Dukla Banská Bystrica B – Poniky dňa 10. septembra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine na ihrisku v Radvani.
 4. V týždni boli vyžrebované aj súťaže mladších žiakov U13 a prípraviek U11.

Súťaž mladších žiakov bola rozdelená do dvoch skupín podľa geografického členenia.

Účastníci: A – skupina: ŠK Selce, Jupie FAMH – B, FK 1928 Jasenie a FK Sokol Nemecká.

B – skupina: ŠK Heľpa, TJ Tatran Polomka, ŠK Partizán Čierny Balog a FK Sokol Braväcovo.

Súťaž MŽ sa odohrá systémom doma – von štvorkolovo. Stretnutia sú vyžrebované na sobotu o 11,30 hodine, no nie je problém odohrať ich po vzájomnej dohode klubov aj v týždni, len je to potrebné nahlásiť kvôli úprave v ISSF na sekretariát zväzu, tak ako počas minulej sezóny.

Súťaž prípraviek bude mať štyri skupiny, v ktorých sa odohrajú stretnutia turnajovým spôsobom, pričom každý z účastníkov bude usporiadateľom jedného turnaja v jesennej aj jarnej časti. Rozdelenie účastníkov:

A – skupina: Jupie FAMH – B, ŠK OPL Poniky a ŠK Sokol Jakub. Poradie turnajov: 23. septembra 2017 Poniky, 7. októbra FK Jupie B, 21. októbra Jakub.

B – skupina: ŠK Selce, OFK 1950 Priechod, FK Podkonice a OFK Slovenská Ľupča. Poradie turnajov: 23. septembra Slovenská Ľupča, 7. októbra Selce, 14. októbra Podkonice, 21. októbra Priechod.

C- skupina: FK Baník Ľubietová, Sokol Medzibrod, FK 34 Brusno-Ondrej a OFK Slovan Valaská. Poradie turnajov: 16. septembra Valaská, 30. septembra Ľubietová, 14. októbra Medzibrod a 28. októbra Brusno.

D – skupina: Partizán Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog B, TJ Tatran Polomka a ŠK Heľpa.

Poradie turnajov: 16. septembra Čierny Balog A, 30. septembra Heľpa, 14. októbra Čierny Balog B a 28. októbra Polomka. Kompletné vyžrebovanie sa nachádza na stránke futbalnet. Uvedené termíny turnajov nie sú záväzné a je možné ich po dohode zúčastnených družstiev meniť podľa ich potreby, prípadne podľa nepriazni počasia. Len je potrebné nahlásiť vždy zmenu na sekretariát a predsedovi KM, aby sa upravili termíny aj v ISSF a nevznikali zbytočné zmätky ohľadne konania turnajov.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-29 Jaroslav Baran, 1110427, FK Šalková B, od 30. augusta 2017. DS udelená na základe vyjadrenia komisie rozhodcov. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-30 Milan Lakomčík, 1200436, FK Ľubietová, od 6. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-31 Ľubomír Lehocký, 1179922, FK Brusno, DK na základe vyjadrenia komisie rozhodcov uvoľňuje hráčovi činnosť dňom 6. septembra 2017. DK sa hráčovi Lehockému ospravedlňuje za zastavenie činnosti, ktoré udelila na základe chybnej identifikácie hráča delegátom zväzu.

D-I-32 Na základe návrhu komisie rozhodcov udeľuje DK delegátovi stretnutia Šalková B – Brusno Milanovi Mojžišovi, 1115701, DS 2 stretnutia nepodmienečne od 30. augusta 2017  za nesprávnu identifikáciu hráča a chybný popis priestupku. Menovaného žiadame uhradiť pokutu 10 € na účet ObFZ v termíne do 13. septembra 2017.

D-II-3 DK na návrh ŠTK udeľuje podľa článku 12/6 DP pokutu 60 € pre FK Valaská za porušenie článku 56 SP a článku 5/c Rozpisu majstrovských futbalových stretnutí. Pokuta bude zahrnutá do MZF.

D-I-33 DK na základe zápisu o stretnutí z MFS I. triedy Slovenská Ľupča – Podkonice udeľuje Dušanovi Mačkovičovi, 1060373, FK Slovenská Ľupča, podľa článku 48/2b za porušenie článku 48/1c DP DS 4 stretnutia nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek činnosti v MFS od 6. septembra 2017. Poplatok 10 € bude zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 1. Dôrazne upozorňujeme DZ aby v prípade udelenia resp. neudelenia ČK hráčovi, nariadenia resp. nenariadenia PK,  uvedenú situáciu po stretnutí vzhliadli na videozázname a popísali v časti správy DS – v časti F – Vyhodnotenia po stretnutí – Využitie videotechniky D osobami.

  POSTUP DZ po stretnutí:
  Po stretnutí DPR vyzve cestou HU, aby mu bolo umožnené vzhliadnutie videozáznamu. Ak to D klub nebude rešpektovať, túto skutočnosť popíše v časti G: Doplňujúce informácie  – Podnety orgánom RS a FZ.
 1. Zmeny v obsadení: I. trieda 6. kolo: T. Č. Balog A – Braväcovo SO (Schober – Faško, Veľký – Turňa Pe.), Valaská – Nemecká (Angelovič za Krupíka), Osrblie – Slov. Ľupča (Krupík za Angeloviča a DZ Kosec V. za Mojžiša). II. A trieda: Tajov – Lučatín (Fuchs za Marčeka) a Harmanec – Králiky (Marček za Fuchsa).