Úradná správa č.  8, v Banskej Bystrici, 03.09.2020

Správy zo sekretariátu:

 1. Dňa 30.08.2021 zasadal VV ObFZ, ktorý okrem iného potvrdil termín Volebnej konferencie dňa 20.11.2021. Miesto a čas budú spresnené. Zároveň schválil, že informácie a podklady k volebnej konferencie budú klubom zasielané mailom na adresy manažérov, prípadne predsedov FK po najbližšom zasadnutí VV dňa 5.10.2021. Preto žiadame kluby, aby si svoje kontaktné maily osôb uverejnené v Rozpise súťaží 2021/2022 skontrolovali a prípadné zmeny nahlásili sekretárovi ObFZ BB prostredníctvom mailu.
 2. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu bolo zverejnené aktuálne USMERNENIE k organizovaniu súťažných stretnutí v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok ÚVZ SR č. 241/2021 Z. z. učinné od 16.8.2021 (https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-futbalovych-zapasov-sutazneho-rocnika-20212022/).
 3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
 4. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo ObFZ je dočasne presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo ObFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy ObFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km). Z tohto dôvodu je nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254.
 5. Oznamujeme futbalovým klubom, že tak ako bolo schválené na VV, Rozpis súťaží a aj Rozlosovanie sa nachádza na našej internetovej stránke ObFZ BB. V prílohe sú zverejnené aj farby dresov domácich družstiev.
 6. Oznamujeme futbalovým klubom, že v dňoch 7.9. až 10.9.2021 čerpá sekretár ObFZ dovolenku.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

 1. Kontumujeme nedohrané MFS I. triedy 5. kolo Nemecká – Priechod podľa článku 82/1g SP (pokles počtu hráčov domácich pod sedem). Priznávame 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti (1:10) v prospech OFK 1950 Priechod. Prípad postupujeme na DK.
 2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:
  I. triedy 6. kolo Valaská – Poniky dňa 30.10.2021 o 13:30 hod. na ihrisku Podbrezová – štadión Skalica UT.
  II. triedy 14. kolo Dúbravica – S.Hory dňa 31.10.2021 o 13:30 hod. na ihrisku FK Dúbravica.
  I. triedy st. žiaci U15 9. kolo Heľpa – Poniky dňa 18.9.2021 o 10:30 hod. (sobota) na ihrisku FK Heľpa.
 3. Na základe podnetu KR nariaďujeme z dôvodu nízkeho stavu počtu rozhodcov odohrať MFS I. triedy 7. kola Osrblie – Jasenie dňa 12.9.2021 o 13:30 hod.
 4. Na základe podnetu KR nariaďujeme z dôvodu nízkeho stavu počtu rozhodcov odohrať MFS I. triedy 7. kola Hronec – Priechod dňa 12.9.2021 o 15:45 hod.
 5. Odstupujeme FK Brusno na DK za porušenie článku 10d Rozpisu súťaží 2021/2022 (nerešpektovanie farby dresov vo vzťahu k domácemu družstvu).
 6. Upozorňujeme FK P.Polhora a FK D.Lehota na včasné vypisovanie a uzatváranie súpisiek mužstiev v zmysle Rozpisu súťaží 2021/2022. V prípade opakovaného porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b DP.

D-1-18 Michal Bambura, 1231644, FK Valaská 1 SN podľa 45/2 DP za porušenie 45/1b DP od 31.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-1-20 Peter Keresteny, 1085639, FK Beňuš. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej v ÚS 27.8.2021 pod č. D-1-14. DK žiadosť zamieta z dôvodu povahy udelenej DS. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-2 Na základe podnetu KR v zmysle článku 10/1 DP upozorňujeme FK Jasenie na hrubé nešportové správanie diváka (František Komora) v zápase 2.kola I. triedy dorastu U19 FK Jasenie – FK Brusno B voči delegovanej osobe. V prípade opakovania sa takéhoto správania DK bude postupovať v zmysle článku 48/4 DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-3 DK na základe podnetu ŠTK a zápisu o stretnutí (Lučatín – Brusno) v zmysle článku 10/1 DP upozorňuje FK Brusno na porušenie Rozpisu RMFS 2021/2022 článok 10d (nerešpektovanie farby dresov vo vzťahu k domácemu družstvu). V prípade opakovania  bude DK postupovať v zmysle príslušného článku DP s vyvodením DS. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený po 2 ŽK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa článku 9/2b1,2 a 37/3 DP.

D-1-21 Lukáš Puška, 1431553, FK Polomka od 2.9.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b DP.

D-1-22 Marek Giertl, 1275067, FK Malachov 2 týždne podľa 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP – HNS voči delegovanej osobe od 2.9.2021 do 15.9.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 8.9.2021 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL č. 6:

Strelníky – Beňuš (Chládek – Kruppa – Potančoková)

Riečka – Polhora (Jurčák)

Valaská – Poniky – nehrá sa

Jasenie – Lučatín (Majer – Kamenský – Kotrán)

Č. Balog – Ľubietová (Gemzický – Melicher – Sojka)

04.09.2021 15:30 Šalková B – Polomka (Čutka  Kalina, Gajdoš)

05.09.2021 10:30 Heľpa – Jakub – Sojka

04.09.2021 12:45 Medzibrod – Jasenie (Fuchs – Kalina)

SsFZ

5.9.2021 13:00 Badín – Pliešovce – Petrík

Trénersko-metodická komisia – predseda Roman Radoš

Žiadame kluby, ktoré nahlásili hráčov na kontrolný zraz ObFZ BB (roč. 2009) konaný dňa 6.9.2021 v Selciach o 15:15 hod., aby upozornili svojich vybraných hráčov na dodržanie termínu a času. Po kontrolnom zraze bude urobený výber hráčov, ktorí budú reprezentovať ObFZ BB na turnaji konaný dňa 16.9.2021 vo Zvolene. Mená hráčov vybraných do výberu, budú klubom zaslané prostredníctvom mailu a zverejnené v ÚS.