Úradná správa č. 8, v Banskej Bystrici, 26. 8. 2016

Správy zo sekretariátu

1. Upozorňujeme futbalové kluby: Pohronská Polhora, Riečka, Sihla a Heľpa, že ešte stále neevidujeme ich platbu za služby rozhodcov za mesiac august na účte zväzu (termín splatnosti bol do 20. augusta 2016). V prípade, že svoju faktúru už medzitým uhradili, žiadame doručiť na sekretariát kópiu ústrižku resp. výpisu z účtu do stredy 31. augusta 2016. V prípade, že na to pozabudli, žiadame o urýchlené uhradenie platby, nakoľko sa blíži koniec mesiaca, spojený s uzávierkou platieb a výplatným termínom pre rozhodcov.

2. Na základe podnetu FK Šalková žiadame predložiť videozáznam z MFS I. triedy 3. kolo Tatran Čierny Balog – Šalková B v termíne do stredy 31. augusta 2016 do 13,00 hodiny, tak aby bol k dispozícii na posúdenie odborným komisiám ObFZ.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. Žiadosti o zmeny ÚHČ:
I. trieda 5. kolo Slovenská Ľupča – Bacúch – 04.09.2016 o 10:30 SCHVÁLENÉ
I. trieda 5. kolo Brezno – Poniky – 04.09.2016 o 12:30 SCHVÁLENÉ
II. trieda skupina A 3. kolo Tajov – Králiky – 5.11.2016 o 13:00 SCHVÁLENÉ
II. trieda skupina A 4. kolo Mičiná – Baláže – Selce B – 26.08.2016 o 17:30 SCHVÁLENÉ
II. trieda skupina A 5. kolo Ľubietová – Hiadeľ – 04.09.2016 o 14:30 SCHVÁLENÉ
II. trieda skupina B 3.kolo Heľpa – Polomka – 04.09.2016 o 14:00 SCHVÁLENÉ

2. Kontumujeme MFS 3. kola I. triedy Braväcovo – Poniky v zmysle článku 85 ods. 1/b SP a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Braväcovo (hostia sa na stretnutie nedostavili). Odstupujeme FK Poniky na DK.

3. Upozorňujeme kluby na povinnosť uložiť nominácie v ISSF minimálne 20 min pred začiatkom MFS.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Žiadame zástupcov futbalových klubov, hrajúcich súťaže ObFZ mladších žiakov a prípraviek o nahlásenie zodpovednej osoby (meno, mobil, mailová adresa) ohľadne komunikácie medzi zväzom a klubmi ako aj medzi futbalovými klubmi navzájom pri prípadných zmenách termínov jednotlivých stretnutí prípadne turnajov u prípraviek. Kontakt prosíme nahlásiť mailom na sekretariát ObFZ (obfzbb1@gmail.com). Zatiaľ túto našu požiadavku splnil len FK Sokol Nemecká a čiastočne TJ Tatran Polomka (chýba ešte mailová adresa).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:
Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b,3 DP a podľa článku 37/3 DP.
D-I-6 Michal Sitarčík, 1171220, FK Tatran Čierny Balog, 1 stretnutie nepodmienečne od 24. augusta 2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).
D-I-7 Matúš Ružička, 1180682, FK Michalová, 1 stretnutie nepodmienečne od 24. augusta 2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.
D-I-8 Na základe odborného stanoviska KR ukladá DK disciplinárnu sankciu hráčovi Tomášovi Tučekovi, 1138876, FK Šalková B 4 stretnutia nepodmienečne od 17. augusta 2016 podľa článku 49/2b DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov futbalových klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica „Sťažnosti riešené príslušnými komisiami“. Pri sťažnosti voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný len v prípade, ak bude súčasťou udelenia ČK po druhej ŽK.

2. KR sa zaoberala sťažnosťami na výkon rozhodcov, v 1. kole zo stretnutia Hronec – Bacúch (R Bošeľa) a v 2. kole o stretnutí Šalková B –Brezno (R Lakomčík) a Bacúch – Braväcovo (R Dorčiak). Po zhliadnutí videozáznamov z uvedených stretnutí KR skonštatovala, že sťažnosti na rozhodnutia R boli vo všetkých uvedených stretnutiach čiastočne opodstatnené. KR vyvodila voči R príslušné opatrenia podľa interných smerníc komisie a konvencie pre rozhodcov.

3. Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ novo vyškolených rozhodcov:
Matúš Bošeľa, 9. mája 47, Brezno, mobil: 0911 353 791;
Mgr. Katarína Lackovičová, SNP 27/12, Žiar nad Hronom, m: 0919 184 623;
Pavol Telúch, Rudohorská 30, Banská Bystrica, m: 0908 309 015;
Mgr. Jaroslav Veľký, ČSA 58, Brezno, m: 0911 999 457;
Peter Vinárčik, Za Ďaňacou 5, Slovenská Ľupča, m: 0949 707 121.

4. Zmeny v delegačnom liste číslo 4:
Poniky – Nemecká – Dorčiak namiesto Kováča, DZ Piar;
Valaská – Hronec – Kalina namiesto Dorčiaka, DZ Kotrán;
Bacúch – Brezno – Kováč namiesto Verdžáka;
Horné Pršany – Hronsek – nová delegácia Krupa – Žiljak;
Malachov – Dúbravica – Mrváň namiesto Murgaša;
Ľubietová – Tajov – Murgaš namiesto Mrváňa;
Pohronská Polhora – Pohorelá – Godál namiesto Čutku;
1.9. Brusno – Poniky – Maroš Majer namiesto Kováča.