Úradná správa č. 7, v Banskej Bystrici, 23.8.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Na základe postupného skracovania sa dní nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 4. kolo Brusno – Slovenská Ľupča dňa 25. augusta 2019 (nedeľa) o 17,15 hodine.

2.Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 6. kolo Brusno – Hronec dňa 8. septembra 2019 (nedeľa) o 15,30 hodine (Poniky, ktoré boli v súvislosti s nedostatkom rozhodcov viazané v tomto kole na toto stretnutie, odohrajú svoj MFS už v sobotu, tak sa začiatok MFS posúva na ÚHČ).

3.Na základe postupného skracovania sa dní nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 6. kolo nasledovne: Rakytovce B – Mičiná dňa 8. septembra 2019 (nedeľa) o 13,45 hodinea Tajov – Riečka dňa 8. septembra 2019 (nedeľa) o 16,30 hodine.

4.Kontumujeme nedohrané MFS II. triedy skupiny A 3. kolo Harmanec – Mičiná podľa článku 82/g SP (počet hráčov hostí klesol pod 7). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tatran Harmanec.

5.Upozorňujeme OFK Slovan Valaská , aby vyhotovovali videozáznam z MFS z vyvýšeného miesta nad ihriskom kvôli lepšej viditeľnosti videozáznamu (tak ako u U19 FK Železiarne Podbrezová, ktorý hráva tiež na tomto ihrisku).

6.Upozorňujeme všetky futbalové kluby a rozhodcov, že matrika SFZ vystavuje počnúc 1. júlom 2019 už len elektronické registračné preukazy, ktoré sú odkontrolovateľné v systéme ISSF a preto nemôžu byť tieto preukazy fyzicky preukázateľné pri konfrontácii hráčov.

7.Upozorňujeme futbalové kluby na povinnosť natáčania videozáznamu vo všetkých súťažiach dospelých, nakoľko Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica rozhodol, že rozhodcovia majú povinnosť túto skutočnosť odkontrolovať a uvádzať v zápisoch o stretnutí, či bolo nakrúcanie videa realizované.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 8. kolo Badín – Bacúch dňa 20. októbra 2019 (nedeľa) o 11,30 hodine.

Na základe žiadosti FK Badín nariaďujeme odohrať podľa článku 37/2 SP MFS I. triedy starších žiakov U15 4. kolo Badín – Medzibrod dňa 22. septembra 2019 (nedeľa) o 13,00 hodine.

Ohľadom žiadosti FK Badín k MFS starších žiakov U15 2. kolo Badín – Braväcovo čakáme na vyjadrenie hosťujúceho klubu FK Braväcovo (musí byť vzájomná dohoda).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-9 Jakub Marčok, 1320183, FK Nemecká, od21. augusta 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-10Tomáš Murgaš, 1131102, FK Harmanec, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DSa podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zostatku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 21. augusta 2019 do 21. novembra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-11 Lukáš Dvorský, 1181704, FK Malachov, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zostatku (3 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 21. augusta 2019 do 21. novembra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-2 DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre OFK Slovan Valaská za porušenie Športovo-technických noriem článku 1 a 7 Rozpisu majstrovských súťaží ObFZ Banská Bystrica (nedostatočne vyhotovený videozáznam, z ktorého nebolo možné posúdiť rozhodnutie rozhodcu). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-II-3 DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre FK 34 Brusno – Ondrej  za porušenie Športovo-technických noriem článku 1 a 7 Rozpisu majstrovských súťaží ObFZ Banská Bystrica (nedostatočne vyhotovený videozáznam, z ktorého nebolo možné posúdiť rozhodnutie rozhodcu). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-II-4 Na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica zo dňa 19. augusta 2019 DK udeľuje  v zmysle článku 12/6 DP pokutu 150 € pre TJ Partizán Hiadeľ za porušenie Športovo-technických noriem článku písmeno a) Rozpisu majstrovských súťaží ObFZ Banská Bystrica (odhlásenie sa zo súťaže v jej priebehu). Pokuta bude fakturovaná prostredníctvom ObFZ BB klasickou faktúrou so 14 dňovou splatnosťou.

D-II-5 Na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica zo dňa 19. augusta 2019 DK udeľuje  v zmysle článku 12/6 DP pokutu 150 € pre FK Mladosť Pohorelá za porušenie Športovo-technických noriem článku písmeno a) Rozpisu majstrovských súťaží ObFZ Banská Bystrica (odhlásenie sa zo súťaže po je vyžrebovaní). Pokuta bude fakturovaná prostredníctvom ObFZ BB klasickou faktúrou so 14 dňovou splatnosťou.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 28. augusta 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL4:

  1. trieda skupina A: Malachov-Staré Hory (Marček – Telúch, Kruppa);

Stretnutia riadené SSFZ: Hrochoť-Hliník nad Hronom (Fáber – Jurčák)

KR vyškolila nových rozhodcov: Erik Kruppa – Lipová 14 BB, 0902 199 401. Dominik Švarc – Pavla Šífrika 39 Tisovec, 0902 504 435

II. DoubleStarBet trieda skupina A a  II. DoubleStarBet trieda skupina B aby uvádzali pravdivo a zrozumiteľne či bol natáčaný videozáznam v stretnutí  v ktorom rozhodovali. V prípade ak je video natáčané uvedie R do poznámky že bolo natáčané ak nie v tomto prípade podá podnet cez elektronickú podateľňu podnet na DK.

KR upozorňuje aby na LN sa nachádzali iba osoby, ktoré sú uvedené v ZoS. Dopisovanie takýchto osôb do poznámky R nie je prípustné.