Úradná správa č. 7, v Banskej Bystrici, 25.8.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Upozorňujeme futbalové kluby OZ Králická Tiesňava a TJ Družstevník Dúbravica, že ku dňu 24. 8. 2017 neevidujeme ich platbu faktúry za služby rozhodcov, ktorej splatnosť bola do 20. augusta.
  2. Zoznam rozhodcov a delegátov, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok: Calpaš, Janíková, Maroš Majer, Mojžiš, Murgaš, Petrovič a Úradník. Spôsoby úhrady členského boli detailne popísané v úradných správach číslo 2 a 3.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Ľubietová – Harmanec dňa 26. augusta 2017 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Ľubietovej.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Staré Hory – Dúbravica dňa 15. septembra 2017 (piatok) o 16,00 hodine na ihrisku FK Staré Hory.
  3. Žiadame FK Králiky o predloženie vzájomnej dohody s FK Staré Hory ohľadne neodohratého MFS II. triedy skupiny A 3. kolo zo dňa 20. augusta 2017 v termíne do 30. augusta 2017 do 15,00 hodiny. V prípade nepredloženia vzájomnej dohody ŠTK termín nariadi podľa vlastného uváženia
  4. Žiadame FK Braväcovo B o predloženie vzájomnej dohody s Tatranom Čierny Balog B ohľadne neodohratého MFS II. triedy skupiny B 1. kolo zo dňa 19. augusta 2017 v termíne do 30. augusta 2017 do 15,00 hodiny. V prípade nepredloženia vzájomnej dohody ŠTK termín nariadi podľa vlastného uváženia.
  5. ŠTK sa zaoberala podnetom FK Pohorelá ohľadne neodohratia MFS I. triedy 3. kolo Valaská – Pohorelá. Po prešetrení a overení si všetkých skutočností ŠTK zaujme definitívne stanovisko na najbližšom zasadnutí dňa 30. augusta 2017.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-19 Andrej Piar, 1221243, FK Poniky, od 23. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-20 Martin Boháčik, 1141185, FK Brezno, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  16. augusta 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-21 Marek Vaňo, 1252840, FK Slovenská Ľupča, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od  16. augusta 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-22 Michal Potančok, 1152678, FK Dolná Lehota, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od  23. augusta 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-23 Martin Berčík, 1116730, FK Pohronská Polhora, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od  23. augusta 2017 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Vzhľadom k neustálemu nízkemu počtu rozhodcov v súťažiach ObFZ žiadame futbalové kluby a prípadných záujemcov o túto funkciu, aby sa nahlásili na mail ObFZ (obfzbb1@gmail.com). V prípade dostatočného počtu záujemcov vykoná KR školenie aj v priebehu sezóny.
  2. Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, aby dôsledne dodržiavali body článkov 43 a 48 Súťažného poriadku, ktoré boli uvedené podrobne uvedené v úradnej správe číslo 4.
  3. Zmeny v delegačnom liste číslo 4: I. trieda 4. kolo sobota 26. augusta o 16,00 Tatran Čierny Balog – Valaská (Pecník za Braučoka), Pohorelá – Nemecká (Kotrán za Pecníka), Šalková B – Brusno (Mojžiš za Kosca), nedeľa 27. augusta Strelníky – Braväcovo (P. Kosec za Mojžiša); II. trieda skupina A 4. kolo :Riečka – Horné Pršany 27. augusta. o 16,00 (Vanka za Jurčáka). Trénersko – metodická komisia – predseda Peter Mazúch Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje – základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na miniihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov – SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28. 8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. Propozície turnaja , prihlášku a pravidlá nájdete na stránke www.ssfz.sk – úvodná stránka – aktuality.