Úradná správa č. 6, v Banskej Bystrici, 15. 8. 2014

Správy zo sekretariátu

1. Napriek upozorneniam prostredníctvom úradných správ ohľadne skrátenia platby elektronickej faktúry a spôsobu jej úhrady (nie poštovou poukážkou) sa opäť našli v našom ObFZ kluby, ktoré ju uhradili neskôr, prípadne ešte vôbec neuhradili (celkom štyri kluby – Hronec, Savon Banská Bystrica, Staré Hory a Sihla – stav ku 15. augustu 2014). V praxi to znamená, že kluby sú v zastavenej činnosti, kde okrem zákazu vykonávania všetkých matričných úkonov je za každé odohraté stretnutie aj odpočítavanie bodov po skončení sezóny. Zmieneným klubom bude činnosť uvoľnená po nabehnutí platby na účet SFZ. Ak futbalové kluby so zastavenou činnosťou preukážu do najbližšieho zasadnutia ŠTK hodnoverný doklad o včasnej úhrade ich platby, môže im ŠTK uvoľniť činnosť aj skôr ako SFZ, musí to však byť pred odohratím najbližšieho majstrovského stretnutia. (viď Súťažný poriadok články 99 bod C a 103 – je vystavený na stránke SFZ – /Legislatíva/Predpisy SFZ/Poriadky/Súťažný poriadok).

2, Upozorňujeme futbalové kluby 2. triedy skupiny A, že výnimku z vyhotovovania elektronického zápisu počas jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 majú FK Dúbravica, FK Harmanec a FK Ľubietová, Táto výnimka platí len na domáce stretnutia uvedených klubov a platí len počas jesennej časti. Do začiatku jarnej časti súťažného ročníka sú spomenuté kluby povinné zabezpečiť internetové pripojenie aj na ich ihrisku (pevným pripojením).

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. Na základe vzájomnej dohody futbalových klubov súhlasíme s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 3. kolo Malachov – Hiadeľ dňa 3. septembra 2014 (streda) o 16,30 hodine na ihrisku FK Malachov.

2. Upozorňujeme futbalové kluby na predloženie súpisiek resp. zoznamov hráčov s potvrdenou a platnou lekárskou prehliadkou do 20. augusta 2014 pod hrozbou disciplinárneho opatrenia. Chýbajúce súpisky: Tatran Čierny Balog, Podkonice, Poniky, Brusno B (1. trieda), Riečka, Selce B-Baláže, Hiadeľ, Horné Pršany a Staré Hory (2. trieda).

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Začiatok súťaže starších žiakov na základe požiadavky futbalových klubov (prázdniny, dovolenky) sa presúva na 31. augusta 2014. Komisia mládeže zapracuje jednotlivé požiadavky zúčastnených klubov tak, aby vyhovela v čo najširšej miere, no môže sa stať, že klubom nebude vyhovené na 100 percent. Vyžrebovanie súťaže sa posúva o týždeň neskôr, pretože na zasadnutí komisie nie je čas ani priestor ideálne napasovať čísla a zápasy. Komisia sa zaoberala aj návrhom FK Jasenie na novú štruktúru súťaže, no keďže štyri kluby chcú hrať štvorkolovým systémom a piaty sa zatiaľ nevyjadril, považuje hlas väčšiny za rozhodujúci.

Požiadavky prihlásených futbalových klubov: FK Priechod – nedeľa predzápas dospelých, FK Šalková – sobota predzápas B-družstva dospelých, FK Hrochoť – nedeľa 10,30 spolu s družstvom dospelých, ŠK Sásová – nedeľa 10,30 oproti zápasom dospelých FK Savon Banská Bystrica, OFK Slovan Valaská – nedeľa 11,30 spolu s družstvom dospelých, ihrisko Za Hronom, FK Jasenie – nedeľa 10,30.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-6 Marek Hanzlovič 1088546 FK Osrblie, podľa článku 48 odstavec 1b, 2b DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 4 stretnutia nepodmienečne od 13. augusta 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-7 Mário Pavlovský 1218387 FK Osrblie, podľa článku 48 odstavec 1b, 2b DP udeľuje DK DO 4 stretnutia nepodmienečne od 13. augusta 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-8 Walter Poliak 1075170 FK Poniky, podľa článku 37/3 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 6. augusta 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení tretej časti tretej hlavy DP, okrem 37/3, kde sťažnosť na odvolanie nie je prípustná.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Upozorňujeme rozhodcov, ktorí možno nedávali dostatočný pozor na jesennom seminári a nepreštudovali si dôkladne Rozpis súťaží ObFZ, že ohľadne vypisovania zápisov o stretnutí platia v súťažnom ročníku 2014/2015 tieto pravidlá:

Stretnutia prvej triedy – zápis sa vyhotovuje v elektronickej podobe, po uzatvorení nominácií domácich a hostí rozhodcom stretnutia, rozhodca zápis vytlačí a dá ho podpísať kapitánom a vedúcim mužstiev. Ak v stretnutí sa nič zvláštneho nestane, R vyplní elektronický zápis a papierový si odloží pre prípad potreby niektorej odbornej komisie ObFZ (netreba ho zasielať na zväz). V prípade námietky kapitánov alebo udalostí po stretnutí, ktoré podpisujú kapitáni, vedúci družstiev a hlavný usporiadateľ na zadnej strane zápisu a v prípade technických problémov s vyhotovením elektronického zápisu, sa tieto skutočnosti uvedú na vytlačenom papierovom zápise a s podpismi zainteresovaných osôb sa odošlú v troch kópiách na zväz.

Stretnutia druhej triedy – súťažný ročník 2014/2015 beží v podvojnom spracovaní, to znamená, že sa vyhotovuje elektronický zápis (s výnimkou domácich stretnutí Dúbravice, Harmanca a Ľubietovej, ale len počas jesennej časti súťaže) a vyhotovuje sa aj klasický papierový zápis, ktorý sa zasiela na zväz v troch kópiách aj v prípade, že sa v stretnutí neudeje nič mimoriadne.

Ešte upozorňujeme R, že s uzatvorením elektronického zápisu nemusia čakať 48 hodín po stretnutí, ale ho môžu uzavrieť hneď ako to bude možné, aby sa stihli pripraviť podklady na rokovanie odborných komisií a zároveň žiadame R, aby v elektronickom zápise uvádzali všetky zmeny (nedostavenie sa AR, prípadne zmena AR, zmena DZ) a dali si záležať pri jeho vyplňovaní. Po dvoch odohratých kolách v oboch triedach (28 stretnutí) bolo len 6 bezchybných elektronických zápisov, v ostatných sa museli vykonávať opravy väčšinou po chybnom vyplnení alebo nevyplnení údajov rozhodcom stretnutia.

2. KR sa zaoberala námietkou družstva ŠK OPL Poniky v MFS 1. triedy 1. kolo Podkonice – Poniky, hraného dňa 3. augusta 2014. Po vypočutí R Gajdoša, ktorý potvrdil svoje vyjadrenia, uvedené v zápise o stretnutí a ktoré nekorešpondujú so sťažnosťou FK Poniky je ťažké zaujať objektívne stanovisko, nakoľko sa jedná o tvrdenie proti tvrdeniu. Preto KR žiada FK Podkonice (prípadne aj FK Poniky) ak vykonávali z tohto stretnutia videozáznam, o jeho doručenie na najbližšie zasadnutie KR.

3. KR sa zaoberala námietkou a sťažnosťou FK Jasenie ohľadne strate spôsobilosti hracej plochy v MFS 1. triedy 1. kolo Jasenie – Hronec. O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje výlučne rozhodca stretnutia, ktorý na zasadnutí KR potvrdil, že hracia plocha bola po daždi podmočená, ale stretnutie sa na nej dalo odohrať.

4. KR sa zaoberala aj podnetom OFK Slovan Valaská z MFS 1. triedy 1. kolo Valaská – Nemecká ohľadne spôsobilosti rozmočeného terénu v stretnutí a na základe písomného vyjadrenia R, ktorý sa rokovania KR nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov, prijala primerané opatrenia. V princípe platí to, čo pri predchádzajúcom bode – o spôsobilosti hracej plochy rozhoduje výlučne rozhodca stretnutia.

Delegačný list č. 4

1. trieda 4. kolo 24. 8. 2014 o 16,00

Hronec – Strelníky (Majer I. – Dorčiak – Uhrín)

Brusno B – Nemecká SO (Bulla – Páleš, Marček – Piar)

Poniky – Valaská (Caban – Mišány – Pecník)

Jakub – Lučatín (Sáliš – Petrík – Prochádzka)

Osrblie – Selce SO (Krupík – Dorčiak, Mereš – Prochádzka)

Jasenie – Podkonice (Majer M. – Dírer – Sitárčik)

T. Č. Balog – Braväcovo (Tůma – Šimko – Kosec)

2. trieda skupina A 4. kolo 24. 08. 2014 o 16,00

Hronsek – Dúbravica (Fábry – Ondrejka)

Horné Pršany – Malachov (Ivanič A. – Ivanič P.)

Harmanec – ŠKM Savon BB (Gajdoš – Polievka)

Tajov – Šalková B (Páleš – Marček)

Staré Hory – Selce B-Baláže (Kalina – Slabej)

Králiky – Mičiná (Legíň – Hikker)

Ľubietová – Riečka (Bulla – Majer F.)

2. trieda skupina B 2. kolo 24. 08. 2014 o 16,00

Sihla – Heľpa (Krupík – Spáč)

Beňuš – Michalová (Dorčiak – Pančík)

Pohr. Polhora – Polomka (Kubančík – Zeman)

Šumiac – Dolná Lehota (Kožlej – Mereš)

Stretnutia riadené SsFZ:

  1. l iga dorast skupina Juh 4. kolo 23. 08. 2014 o 16,00

Braväcovo – Očová (Mikloš – Gemzický)

  1. liga dorast skupina D 4. kolo 23. 08. 2014 o 16,00

Heľpa – Nenince (Palider – Bošeľa)

  1. liga SŽ a MŽ U15 U13 4. kolo 24. 08. 2014 o 11.00/13.00

Závadka – Banská Štiavnica (Bošeľa)

  1. liga SŽ a MŽ U15 U13 4. kolo 24. 08. 2014 o 12.00/14.00

Slovenská Ľupča – Brusno (Petrík)