Úradná správa č. 6, v Banskej Bystrici, 7.8.2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových  klubov s odohratím MFS I. triedy  4. kolo Tatran Čierny Balog – Osrblie dňa  23. augusta 2020 (nedeľa) o 14,30 hodine  na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy  4. kolo Malachov – Tatran Čierny Balog B dňa 23. augusta 2020 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku v Malachove.

Upozorňujeme futbalové kluby ako aj rozhodcov súťaží ObFZ Banská Bystrica, že pre súťažný ročník 2020/2021 platia pre striedanie hráčov pokyny uvedené v Rozpise majstrovských futbalových súťaží, časť – Technické ustanovenia, článok 9 – Štart hráčov, písmeno i (povolené striedanie v súťaži dospelých piatich hráčov bez obmedzenia, v súťaži dorastu piatich hráčov s obmedzením a v súťažiach starších žiakov U15 siedmich hráčov s obmedzením).

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Schvaľujeme a potvrdzujeme súpisku A družstva futbalového klubu Brusno U19 – dorast.  B družstvo má povinnosť nosiť na svoje stretnutia súpisku svojho A družstva a na požiadanie ju predložiť rozhodcovi na kontrolu totožnosti hráčov

V systéme ISSF už boli vyžrebované súťaže starších a mladších žiakov, počas víkendu pribudnú aj súťaže prípraviek. Upozorňujeme vedúcich mužstiev U13 a U11, že vyžrebované termíny a začiatky stretnutí sú v systéme nie definitívne, ale dajú sa zmeniť podľa vzájomnej dohody klubov, len treba včas nahlásiť zmenu na sekretariát, aby sa stihol upraviť termín a začiatok stretnutia v ISSF podľa klubovej dohody. Stretnutia sú nastavené na rozhodcov – laikov, aby mohol usporiadajúci oddiel vyplniť zápis o stretnutí. Tam, kde sa to nebude dať, treba nahlásiť mailom na sekretariát výsledok a strelcov gólov oboch družstiev, aby mohol byť zápis o stretnutí vyplnený a uzavretý.

V súťažiach prípraviek sú uvedené v zátvorke termíny jednotlivých turnajov ako budú nahraté v systéme ISSF a ich usporiadateľom bude uvedený klub.

Skupina E: Bacúch (12.9.), Braväcovo (17.10.), Part. Č. Balog A (5.9.), Part. Č. Balog B (3.10.), Heľpa (19.9.).

Skupina D: Valaská (5.9.), Jasenie (12.9.), Nemecká (19.9.), Podbrezová (3.10.), Brezno (17.10.)..

Skupina C: Ľubietová (5.9.), Medzibrod (12.9.), Brusno (19.9.), Podkonice (3.10.), Slovenská Ľupča.(17.10).

Skupina B: Šalková A (5.9.), Šalková B (3.10.), Poniky (12.9.), Priechod (19.9.), Selce (17.10.).

Skupina A: Badín (3.10.), Rakytovce A (19.9.), Rakytovce B (5.9.), Rakytovce C (17.10.),  Jupie FŠMH B (12.9.).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-1 Matej Vaník, 1150734, FK Lučatín, od 5. augusta 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

DK berie na vedomie podnet FK Heľpa ohľadne nesprávneho udelenia žltých kariet rozhodcom stretnutia a z dôvodu príslušnosti tento podnet odstupuje na komisiu rozhodcov.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 12. augusta 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL.2: I. trieda: Brusno – Osrblie (Čupka za Kalinu); Heľpa – Čierny Balog (Kalina za Čupku)

Žiadame R a DZ o dôsledné vyplňovanie zápisu o stretnutí (Popisy OT – podľa pokynov KR na LS, lekár, vedúci mužstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, oneskorenie HČ atď..)

Upozorňujeme R aby postupovali podľa rozpisu súťaží 2020/2021 (športovo-technické zásady bod 10) a dodržiavali počet maximálne piatich striedaní na stretnutiach mužov v maximálne piatich prerušeniach hry u jedného družstva.