Úradná správa č. 5, v Banskej Bystrici, 9.8.2019

Správy zo sekretariátu

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

 1. Na základe žiadosti FK Poniky oznamujeme futbalovým klubom I. triedy, že družstvo dospelých FK Poniky odohrá svoje domáce stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 vždy v sobotu ÚHČ, počnúc 4. kolom súťaže.
 2. Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS I. triedy 3. kolo Beňuš – Braväcovo dňa 18. augusta 2019 (nedeľa) o 13,00 hodine.
 3. Na základe postupného skracovania sa dní meníme začiatky stretnutí nasledovne: I. trieda 2. kolo Heľpa – Tatran Čierny Balog sa odohrá v nedeľu 11. augusta so začiatkom o 17,30 hodine; I. trieda 3. kolo Slovenská Ľupča – Valaská sa odohrá v piatok 16. augusta 2019 so začiatkom o 17,30 hodine; II. trieda skupina A 2. kolo Mičiná – Riečka sa odohrá v piatok 9. augusta 2019 o 17,30 hodine; II. trieda skupina B 3. kolo Dolná Lehota – Pohronská Polhora sa odohrá v nedeľu 18. augusta 2019 o 17,00 hodine.
 4. Oznamujeme FK Osrblie , že na základe článku 3 bod c Rozpisu MFS (stretnutia sa zásadne predohrávajú) na možnosť odohrať MFS 5. kola I. triedy Osrblie – Poniky dňa 3. novembra 2019 potrebujú súhlas FK Poniky.
 5. Schvaľujeme súpisky mužstiev Tatran Čierny Balog A, Braväcovo A, FK Selce a FK Šalková a upozorňujeme FK Rakytovce na predloženie súpisky A družstva do 13. augusta 2019. V prípade nedodržania termínu postúpime FK Rakytovce na riešenie DK.
 6. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 2. kolo Valaská – Lučatín dňa 11. augusta 2019 (nedeľa) o 17,00 hodine z dôvodu vyťaženia hracej plochy vo Valaskej.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-3 Tomáš Murgaš, 1131102, FK Harmanec, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 7. augusta  2019 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-4 Peter Strečok, 1056816, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 7. augusta 2019 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

DK na základe článku 71/1,2,3a,g DP začína disciplinárne konanie voči hráčovi TJ Slovan Michalová Matúšovi Ružičkovi, 1180682. Zároveň ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti od 7. augusta 2019.

DK predvoláva na deň 14. augusta 2019 o 14,30 hodine rozhodcu MFS II. triedy skupiny B 1. kolo Polomka – Michalová Miroslava Kalinu ako aj hráča FK Michalová Matúša Ružičku, 1180682, pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

DK začína disciplinárne konanie podľa článku 71/1,2,3a,c DP voči FK Polomka ohľadne nevyhotovenia videozáznamu z MFS II. triedy skupiny B 1. kolo Polomka – Michalová, konaného dňa 4. augusta 2019. Žiadame FK Polomka o zaslanie písomného stanoviska k predmetnému nedostatku v termíne do 14. augusta 2019 do 13,00 hodiny.

D-I-5 DK berie na vedomie žiadosť Filipa Slabeciusa, 1280790, FK Jasenie o zmenu trestu udeleného pod bodom D-I-107 v minulom súťažnom ročníku. DK žiadosť zamieta vzhľadom na povahu trestu. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 14. augusta 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

KR pripomína R a DZ že od novej sezóny je povinnosť vyhotovovať videozáznam zo stretnutia aj v 2.triede. V každom stretnutí musí byť uvedený videotechnik v ZOS!

KR vyškolila nových rozhodcov: Martin Benko – Severná 1 BB, 0944 086 018.

Váler Kamenec – Sládkovičova 9 BB, 0907 520 384. Matej Koštial – Sekurisova 2 BR, 0940 346 468. Juraj Murín – Jarmočisko 30 BR, 0902 755 692. Dušan Rosenberger – Becov 106 Predajná, 0910 301 455 .

Žiadame R a DZ aby sa ospravedlňovali výhradne prostredníctvom mailu na adresu kr.obfzbb@gmail.com iné ospravedlnenia nebudú od nasledujúceho kola akceptované!

Usmernenie pri kope od brány. V priloženom texte je vysvetlená časť pravidla 16. Žiadame R a DZ aby si usmernenie prečítali a na svojich stretnutiach aplikovali podľa priložených inštrukcií.

Zmeny DL: Poniky-Jasenie (Tokár – Rosenberger)

Valaská-Lučatín (Bošeľa – Jurčák)

(PRAVIDLO 16 – Kop od bránky (vysvetlenie) 

Zmeny v Pravidlách futbalu 2019-20 sa úspešne osvedčili, ako sme mohli vidieť na MS žien, Svetovom pohári FIFA U-20 a súťažiach konfederácií a národných asociácií. Zmeny v Pravidle 16 – Kop od bránky viedli k rýchlejšiemu a pozitívnemu reštartovaniu hry, ale existujú dve situácie, ktoré vyvolali otázky z celého futbalového sveta, ktoré by sa mali vyjasniť.

 1. Brankár zdvihnutím lopty nohou túto prihráva jeho spoluhráčovi na

hlavu/prsia a táto je následne vrátená brankárovi.

Je veľa diskusií o tom, či je pri kope od bránky povolené zdvihnúť (prihrať) loptu spoluhráčovi na hlavu alebo prsia a ten ju týmto spôsobom vráti brankárovi, aby ju mohol chytiť do rúk a potom ju odohrať do hry. Názor technických a rozhodcovských expertov na to, či je toto v zmysle „ducha“ hry, je rozdielny a preto budú tieto záležitosti prediskutované Technickou subkomisiou IFAB. Dovtedy nie je tento spôsob hry dovolený, ale nebude ani trestaný. Ak dôjde k tomuto spôsobu znovu nadviazania na hru (jej reštartovaniu), rozhodca nechá kop od bránky opakovať, bez akejkoľvek disciplinárnej sankcie.

 1. Hráč súperovho družstva sa nachádza vo vnútri pokutového územia

v čase, keď je kop od bránky vykonávaný.

Pravidlo 16 vyžaduje, aby v čase, keď sa vykonáva kop od bránky, boli všetci hráči súperovho družstva mimo pokutového územia. Ak hráč súperovho družstva zostane v pokutovom území alebo do neho vstúpi pred tým, ako je kop od bránky vykonaný a zahrá s loptou, napáda súpera v súboji o loptu alebo sa lopty dotkne, kop od bránky sa opakuje.

Avšak v zmysle Pravidla 16 je možné vykonať voľný kop „rýchlo“, princípy sú uvedené v Pravidle 13 – Voľné kopy, 3. Priestupky a sankcie. Ak sa ktorýkoľvek hráč súpera nachádza vo vnútri pokutového územia, pretože nemal čas ho opustiť, rozhodca v takomto prípade nechá pokračovať v hre.

Z praktického hľadiska to znamená, že rozhodcovia by mali manažovať vykonanie kopu od bránky a voľných kopov zahrávaných brániacim družstvom z vlastného pokutového územia rovnakým spôsobom, ako manažujú voľné kopy.

 • Pokiaľ nie je voľný kop vykonávaný rýchlo, je vyžadované, aby hráči súperovho družstva boli a zostali mimo pokutového územia, pokiaľ sa kop vykonáva.
 • Ak je kop vykonávaný rýchlo a súper skutočne nemal čas opustiť pokutové územie, tento nesmie prekážať alebo ovplyvňovať vykonanie kopu, ale smie zastaviť (zachytiť) loptu, ak je v hre. Toto je dovolené, pretože brániace družstvo, sa týmto „rýchlym“ vykonaním voľného kopu pokúsilo získať výhodu a ak sa pri jeho vykonaní dopustí chyby, Pravidlá futbalu by ho nemali v takomto prípade chrániť.
 • Hráči, ktorí úmyselne zostanú vo vnútri alebo vstúpia do pokutového územia pred vykonaním voľného kopu by nemali z toho získať neférovú výhodu, aj keď je voľný kop vykonaný rýchlo.

Ak sa hráč súperovho družstva dopustí priestupku (pri situácii popísanej vyššie), kop od bránky sa opakuje a žiadna disciplinárna sankcia sa neudeľuje okrem prípadu, ak sa jedná o opakovaný priestupok (sústavné priestupky).

Rozhodcovia sú inštruovaní, že rovnako ako aplikujú zručnosti (techniku) pri manažovaní predpísanej vzdialenosti 9,15 m pri voľných kopoch, mali by to aplikovať aj pri manažovaní kopu od bránky a voľných kopoch zahrávaných brániacim družstvom z vlastného pokutového územia. )