Úradná správa č. 5, v Banskej Bystrici, 17.8.2018

Výkonný výbor – predseda Ľubomír Samotný

Členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 13. augusta 2018 okrem iných vecí schválili:

Vzhľadom k dlhodobej nespokojnosti futbalových klubov s prácou komisie rozhodcov, ktorá vyvrcholila v uplynulých dvoch týždňoch, rozhodli členovia Výkonného výboru väčšinou hlasov odvolať jej predsedu pána Jozefa Medveďa Za nového predsedu KR bol schválený Erik Gemzický. Od nového vedenia KR sa očakáva zlepšenie komunikácie medzi KR a ostatnými odbornými komisiami, ale aj transparentné a zodpovednejšie delegovanie rozhodcov na jednotlivé stretnutia.

VV rozhodol, že rozhodcovia, ktorí sú zároveň aj aktívnymi hráčmi prípadne funkcionármi futbalových klubov, nebudú delegovaní na stretnutia tej súťaže, v ktorej aktívne pôsobia (Čutka, Gajdoš – I. trieda; Faško, Kamenský – II. trieda skupina B):

VV schválil výnimku pre štart hráčky Sáry Matuškovej, r. č. 1332837, za družstvo starších žiakov ŠK OPL Poniky v súťažnom ročníku 2018/2019.

VV schválil žiadosť ŠK Selce o poskytnutie dotácie na mládežnícke turnaje mladších žiakov a prípravky, ktoré sa odohrajú v septembri na ihrisku ŠK Selce vo výške 200 €.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Schvaľujeme opravenú súpisku ŠK Selce A družstvo bez pripomienok.

Na základe oznámenia ŠK OPL Poniky upozorňujeme futbalové kluby, že v dňoch od 15. augusta do 15. septembra 2018 bude prebiehať rekonštrukcia šatní na ihrisku. Z tohto dôvodu bude na ich domácich stretnutiach k dispozícii pre hosťujúce družstvo a rozhodcov len stará šatňa, kde bude na umývanie len studená voda. Poniky v tomto termíne odohrajú doma len dva stretnutia a to 4. kolo proti FK Jasenie a 6. kolo proti ŠK Hronec.

Opakovane upozorňujeme FK Pohorelá pod hrozbou udelenia disciplinárnej sankcie na zabezpečenie technickej zóny striedačiek a priestorov za AR1 a AR2, z dôvodu, aby sa tam nemohli pohybovať osoby (diváci) nezúčastnené na MFS.

Na základe podnetu FK Hronsek predvolávame na deň 22. augusta 2018 o 15,15 hodine:

z FK Riečka: Peter Nesteš, 1149875 – hráč, Ivan Širka, 1172754 – kapitán mužstva;

z FK Hronsek: Martin Garaj, 1191418 – hráč, Pavel Struhárik, 1223628 – kapitán mužstva;

Ďalej predvolávame rozhodcu stretnutia (laika) Jána Lukačoviča, vedúcich oboch mužstiev a hlavného usporiadateľa (mená neboli uvedené v zápise o stretnutí), predsedu DK Karola Bubniaka.

Vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov je ŠTK kvôli obsadeniu všetkých MFS kvalifikovanými rozhodcami nútená zmeniť začiatky stretnutí nasledovne:

Prvá trieda 3. kolo – Tatran Čierny Balog – Valaská 19. 8 2018 o 17,30 hodine; Jasenie – Brezno 19.8.2018 o 17,00; 4. kolo Slovenská Ľupča – Hronec 26. 8. 2018 o 14,30 hodine; Poniky – Jasenie 26. 8. 2018 o 17,30 hodine; 5. kolo Jasenie – Osrblie 2.9. 2018 o 14,30; Nemecká – Valaská 2. 9. 2018 o 17,30 hodine. II. trieda skupina A – 4. kolo Malachov – Hiadeľ 26.8.2018 o 14,30 hodine; Horné Pršany – Dúbravica 26.8. 2018o 17,30 hodine; Selce B-Baláže – Hronsek 26.8.2018 o 16,00 hodine.

Žiadane kluby aby si v ISSF pri nomináciách na MFS doplnili členov realizačného tímu (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, videotechník, … . ).

Upozornenie: Žiadame kluby na včasné uzavretie nominácii súpisiek hráčov pred MFS, nakoľko povinnosť R je uzavrieť nominácie najneskôr 20 minút pred MFS.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-10 Ján Kubašiak, 1198093, FK Poniky, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od  15. augusta 2018 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP s použitím článku 36/1b,g DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-11 Ondrej Pribula, 1182582, FK Brezno, DK udeľuje DS 3 stretnutia  nepodmienečne od 15. augusta 2018 podľa článku 45/2a DP s použitím článku 36/2a DP (priťažujúce okolnosti) za porušenie článku 45/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-12 Boris Binda, 1184578, FK Priechod, DK udeľuje DS 2 stretnutia  nepodmienečne od 15. augusta 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-13 Peter Gregor, 1128527, FK Dúbravica, DK udeľuje DS 1 stretnutie  nepodmienečne od 15. augusta 2018 podľa článku 46/2 DP (HNS – zakázaná hra rukou mimo pokutového územia) za porušenie článku 46/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-14 Andrej Jánoška, 1253897, FK Pohorelá, DK udeľuje DS 4 týždne  nepodmienečne od 15. augusta 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-15 Ladislav Vajda, 1024686, tréner FK Priechod, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne zákaz viesť mužstvo z lavičky od 15. augusta 2018  podľa článku 48/2a DP za porušenie článku 48/1a DP (hrubé nešportové správanie – kritika rozhodnutia rozhodcu na základe správy delegáta stretnutia podľa článku 16/1,2 DP). Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-16 DK začína disciplinárne konanie na základe správy delegáta v zmysle článku 71/1,3b a 7 DP voči hráčovi Erik Šinkovkin, 1258513, FK Priechod a predbežným opatrením podľa článku 43/1,2a DP DK dňom 15. augusta 2018 pozastavuje športovú činnosť až do vyriešenia prípadu. Zároveň DK žiada FK Brezno o predloženie videozáznamu z MFS I. triedy 2. kolo Brezno – Priechod do 22. augusta do 13,00 hodiny.

D-I-17 DK začína disciplinárne konanie na základe podnetu v zmysle článku 71/1,3b a 7 DP voči hráčovi Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka a predbežným opatrením podľa článku 43/1,2a DP DK dňom 15. augusta 2018 pozastavuje športovú činnosť až do vyriešenia prípadu.

D-I-18 Milan Lakomčík, 1200436, FK Slovenská Ľupča.  DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti a podľa článku 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie športovej činnosti vo výške 20 € podľa článku 12/2 DP. Pokuta bola zahrnutá do MZF

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Žiadame R a DZ, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok, aby tak urobili čo najskôr. V budúcej úradnej správe bude zverejnený ich menoslov.

Do pozornosti pre R a DZ: E-mail na ktorý budete posielať ospravedlnenia: kr.obfzbb@gmail.com. Platí zásada že sa R alebo DZ sa  najneskoršie ospravedlní do pondelka 12:00 hod. v daný týždeň, keď má byť obsadený,  V prípade nevyhnutných a nečakaných okolností kontaktujte jedného z členov KR.

Dôrazne upozorňujem R na kompletné vyplňovanie ZoS (tréner, asistent, vedúci, zdravotník, hlásateľ, videotechník, HÚ,  oneskorený začiatok MFS + odôvodnenie, uzavretie ZoS doma po stretnutí + odôvodnenie). Pri opakovaných nedostatkoch budeme postupovať v zmysle Zásad pre činnosť.

Upozorňujeme R a DZ aby pri popise priestupkov postupovali výhradne z Pokynov pre R a DZ – popis vylúčených hráčov v Zápisoch o stretnutí v opačnom prípade budeme voči R a DZ postupovať v zmysle Zásad pre činnosť. Uvedené dokumenty sú na strane OBFZ BB

Zmeny v DL č.4:

17:30 h T. Č.  Balog – Valaská  – (Sáliš, Kamenský – Čunderlík; 17:00 h. Jasenie – Brezno – Gemzický – Marček; 16:00 h Braväcovo – Strelníky – Páleš, Kosec Peter; SSFZ: Tatran Č. Balog – Brezno (Kamenský – Godál).

Postup R laik: V každom prípade sa daná osoba resp. zodpovedný funkcionár musí prihlásiť cez „svoje“ konto ( klubový manager ) , ktorý môže nahodiť údaje.  Následne je vytvorená po konfigurácií súťaži na ZÁPIS LAIK( II. Sk A, B a I. trieda) Laik nahodí všetky údaje ( výsledok, OT, góly, striedania ) a  následne sa ZoS vytlačí a zašle sekretárovi zväzu cez klubového managera jedného alebo druhého teamu .ZoS neuzatvára nakoľko túto funkciu nemá. ZoS podpísaný oboma kapitánmi.

Sťažnosť FK Priechod: Brezno : Priechod – Na základe odborného stanoviska KR rozhodla že žiadosť je neopodstatnená.

Trénersko – metodická komisia – predseda Marek Jobko

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda – štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.