Úradná správa č. 6, v Banskej Bystrici, 18.8.2017

Správy zo sekretariátu

Napriek upozorneniu rozhodcov v minulej úradnej správe na úhradu svojho členského príspevku na súťažný ročník 2017/2018, zareagovali na tento podnet len dvaja (!!!) rozhodcovia. Pripomíname, že ak  nebudú mať uhradený členský poplatok v priebehu mesiaca augusta, bude ich konto v ISSF zablokované a odblokovanie konta bude stáť 20 € + 10 € členský poplatok. Odblokovanie konta bude robiť len SFZ, takže sa to nedá nijako obísť. Zoznam rozhodcov, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok: Bošeľa, Calpaš, Čupka, Čutka, Godál, Janík, Janíková, Jurčák, Kliment, Krupík, M. Majer, Mojžiš, Mrváň, Murgaš, Petrovič, Úradník a Veľký. Spôsoby úhrady členského boli detailne popísané v úradných správach číslo 2 a 3.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy 4. kolo Tatran Čierny Balog – Valaská dňa 26. augusta 2017 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku na Jánošovke.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Selce B-Baláže – Hronsek dňa 15. septembra 2017 (piatok) o 15,30 hodine na ihrisku na Balážoch.
  3. Napriek vzájomnej dohode futbalových klubov nesúhlasíme odohrať MFS II. triedy 4. kolo Staré Hory – Dúbravica dňa 5. novembra 2017. V priebehu jesennej časti súťaže sú v týždni tri štátne sviatky (29. august, 1. a 15. september), doporučujeme obom klubom dohodnúť sa na niektorom z týchto termínov.
  4. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny B 2. kolo Tatran Čierny Balog B – Dolná Lehota dňa 26. augusta 2017 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku na Jánošovke ako predzápas A družstva.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

V stredu bola vyžrebovaná súťaž starších žiakov. Prihlásených je osem družstiev a na základe požiadavky väčšiny klubov, ktoré sú za odohratie aspoň dvadsiatich stretnutí v sezóne, bola súťaž vyžrebovaná trojkolovo. Začiatok je určený na nedeľu 10. septembra 2017, hracím dňom je nedeľa o 10,30 hodine, s tým že futbalovým klubom Valaská, Poniky a Slovenská Ľupča sa v stretnutiach, keď hrajú doma aj dospelí, stanovil začiatok ako predzápas dospelých.

Program 1. kola: nedeľa 10. septembra 2017 o 10,30 hodine: Jasenie – Slovenská Ľupča, MFK Dukla Banská Bystrica B – Poniky, Selce – Braväcovo, Valaská – Pohronská Polhora (13,00).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-12 Martin Štulajter, 1160131, FK Šalková B, od 16. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-13 Blažej Špaňo, 1151017, FK Osrblie, od 9. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-14 Ľubomír Kučerák, 1116526, FK Malachov, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  16. augusta 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-15 Peter Mokroš, 1047591, FK Brusno, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od  16. augusta 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty

D-I-16 DK berie na vedomie žiadosť hráča Ondreja Pribulu, 1182582, FK Brezno, o zmenu trestu na podmienečný, ale vzhľadom na povahu priestupku, žiadosti nevyhovuje a zamieta ju. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-17 DK začína disciplinárne konanie na základe správy DZ v zmysle článku 71/1 odst. 3 a,b voči: Marek Vaňo, 1252840, FK Slovenská Ľupča, ktorému podľa článku 43/1 DP dňom 16. augusta 2017 ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do vyriešenia. DK žiada komisiu KR o odborné stanovisko k priestupku hráča o 23. septembra 2017 do 13,00 hodiny.

D-I-18 DK začína disciplinárne konanie na základe správy DZ v zmysle článku 71/1 odst. 3 a,b  voči: Martin Boháčik, 1141185, FK Brezno, ktorému podľa článku 43/1 DP dňom 16. augusta 2017 ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do vyriešenia. DK žiada komisiu KR o odborné stanovisko k priestupku hráča o 23. septembra 2017 do 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Vzhľadom k neustálemu nízkemu počtu rozhodcov v súťažiach ObFZ žiadame futbalové kluby a prípadných záujemcov o túto funkciu, aby sa nahlásili na mail ObFZ (obfzbb1@gmail.com). V prípade dostatočného počtu záujemcov vykoná KR školenie aj v priebehu sezóny.
  2. Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, aby dôsledne dodržiavali body článkov 43 a 48 Súťažného poriadku, ktoré boli uvedené podrobne uvedené v úradnej správe číslo 4. Pre ich priestorovú obsiahlosť ich nemôžeme opakovať v každej úradnej správe.
  3. Zmeny v delegačnom liste číslo 3: I. trieda 3. kolo:  Slovenská Ľupča – Brusno (Kováč za Mrváňa).