Úradná správa č. 5, v Banskej Bystrici, 11.8.2017

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme rozhodcov na úhradu svojho členského príspevku na súťažný ročník 2017/2018. Ak ho nebudú mať uhradený v priebehu mesiaca augusta, bude ich konto v ISSF zablokované a odblokovanie konta bude stáť 20 € + 10 € členský poplatok. Odblokovanie konta bude robiť len SFZ, takže sa to nedá obísť. Zoznam rozhodcov, ktorí ešte nemajú zaplatený členský príspevok: Bošeľa, Calpaš, Čupka, Čutka, Godál, Jamriška, Janík, Janíková, Jurčák, Kliment, Krupík, M. Majer, Mrváň, Murgaš, Petrovič, Úradník, Vanka, Veľký a Vinarčík. Spôsoby úhrady členského boli detailne popísané v úradných správach číslo 2 a 3.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny B1. kolo Michalová – Jasenie dňa 29. augusta 2017 (utorok – štátny sviatok) o 16,30 hodine na ihrisku v Michalovej z dôvodu opravy prípojky vodovodu pri ihrisku.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov Hronec a Slovenská Ľupča s opačnou výmenou domácich ihrísk oproti vyžrebovaniu. Stretnutie 4. kola I. triedy dňa 27. augusta 2017 sa odohrá na ihrisku v Slovenskej Ľupči a stretnutie 17. kola sa odohrá dňa 15. apríla 2018 na ihrisku v Hronci.
  3. Žiadame futbalové kluby, ktoré nemajú nahratých svojich individuálnych členov (tréner, hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva atď.), aby tak obratom urobili. Presný popis nahrávania individuálnych členov bol zasielaný na mail každého klubového manažéra dňa 30. júla 2017 pánom Letkom ako helpdesk a keď sa dodrží presne postup, nemal by byť problém s ich nahratím do ISSF.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-3 Ivan Marko, 1155353, FK Mičiná, od 9. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-4 Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, od 9. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-5 Ján Gajdoš, 1151508,  FK Hronec, od 9. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-6 Adam Petrík, 1269468, FK Valaská, od 9. augusta 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-7 Jakub Kučera, 1231654, FK Valaská, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  9. augusta 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP (hranie rukou mimo PÚ). Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-8 Adrián Eliáš, 1057061, FK Riečka, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od  9. augusta 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP (hranie rukou mimo PÚ). Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-9 Stanislav Drahoň, 1195787, FK Horné Pršany, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od 9. augusta 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty

D-I-10 DK začína disciplinárne konanie na základe správy DZ v zmysle článku 71/1,3b a 7 voči: Blažej Špano, 1151017, FK Osrblie a predbežným opatrením DK dňom 9. augusta 2017 pozastavuje športovú činnosť až do vyriešenia.

Zároveň DK žiada FK Valaská o predloženie videozáznamu z MFS I. triedy I. kolo Valaská – Osrblie obratom a zároveň DK žiada KR o odborné stanovisko k incidentu hráča.

D-I-11 Leonard Lupták, 1178852, FK Braväcovo, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej pod D-I-178 v minulom súťažnom ročníku a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od zvyšku DS (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 9. novembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Vzhľadom k neustálemu nízkemu počtu rozhodcov v súťažiach ObFZ žiadame futbalové kluby a prípadných záujemcov o túto funkciu, aby sa nahlásili na mail ObFZ (obfzbb1@gmail.com). V prípade dostatočného počtu záujemcov vykoná KR školenie aj v priebehu sezóny.
  2. Sťažnosť FK Brezno na rozhodnutie R v MFS Brezno – Slovenská Ľupča bola vyhodnotená ako opodstatnená. R a AR, ktorí v stretnutí pochybili budú riešení podľa interných záležitostí pre činnosť R a DZ ObFZ BB.
  3. Vyraďujeme z nominačnej listiny rozhodcov: Viktor Tóth, Michal Tonhajzer, Miloslav Janík a Patrik Ballco.
  4. Upozorňujeme FK Pohorelá na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ BB ohľadne vyhotovenia videozáznamu z vyvýšeného miesta v strede hracej plochy a o zamedzenie možného kontaktu divákov s AR2.
  5. Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, aby dôsledne dodržiavali body článkov 43 a 48 Súťažného poriadku, ktoré boli uvedené podrobne uvedené v minulej úradnej správe. Pre ich priestorovú obsiahlosť ich nemôžeme zopakovávať v každej úradnej správe.