Úradná správa č. 5, v Banskej Bystrici, 5. 8. 2016

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že matričná komisia nerieši výšku odstupného za hráča, rieši iba transfery hráčov. V prípade, že klub nesúhlasí so sumou, uvedenou pri transfere hráča, označí toto klubový manažér do zadania prestupu a zároveň podáva podnet na príslušnú disciplinárnu komisiu, pod ktorú klub, kam  hráč prestúpil patrí. Disciplinárna komisia vyzve dotyčný klub o predloženie písomnej dohody o inej sume, ako je tabuľková hodnota, ak dohoda neexistuje, prípadne je len ústna, nariadi DK termín doplatenia rozdielu a v prípade jeho nedodržania pristúpi k disciplinárnym sankciám podľa DP. Ak klub so sumou, uvedenou v ISSF súhlasí, nemusí čakať do konca mesiaca, ale hneď vystaví faktúru klubu, kam hráč prestúpil s určeným termínom zaplatenia úhrady odstupného. Až po jeho nedodržaní prípadne neuhradení, podáva podnet na príslušnú DK:

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe žiadosti FK Šalková nariaďujeme v zmysle článku 37/2 SP odohrať MFS I. triedy 4. kolo Šalková B – Slovenská Ľupča dňa 27. augusta 2016 (sobota) o 19,00 hodine pri umelom osvetlení na ihrisku FK Šalková.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Pokračovanie prerušených trestov z jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016:

Milan Prč, 1236232, FK Pohorelá, disciplinárna sankcia (DS) 4 mesiace nepodmienečne;

Matej Vaník, 1150734, FK Lučatín, DS 3 stretnutia nepodmienečne;

Ivan Majer, 1235832, FK Strelníky, DS 3 stretnutia nepodmienečne;

Branislav Jankura, 1257904, FK Heľpa DS 1 stretnutie nepodmienečne;

Dávid Snopko, 1252897, FK Horné Pršany, DS 3 mesiace nepodmienečne + 3 stretnutia nepodmienečne;

Walter Poliak, 1075170, FK Dúbravica, DS 4 stretnutia nepodmienečne;

Ondrej Turčan, 1167811, FK Lučatín, DS 4 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Murgaš, 1131102, FK Harmanec, DS 3 stretnutia nepodmienečne;

Milan Kujan, 1124749, FK Osrblie, DS 1 stretnutie nepodmienečne;

Robert Elek, 1189056, FK Osrblie, DS 1 stretnutie nepodmienečne;

Dávid Selecký, 1256022, FK Slovenská Ľupča, DS 1 stretnutie nepodmienečne;

Nicolas Kača, 1270790, FK Poniky, DS 3 stretnutie nepodmienečne;

Tresty budú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2016/2017 v príslušných súťažiach I. trieda a II. trieda skupina A od 7. augusta 2016 v II. triede skupiny B od 21. augusta 2016.

DK po preskúmaní žiadosti FK Partizán Hiadeľ skonštatovala, že trest hráča Miroslava Brnu, 1152034, vzhľadom na dohrávku zo dňa 24. júna 2016 sa považuje v zmysle Rozpisu súťaží v časti „Disciplinárne konanie“ písmeno N sa považuje za vykonaný, to znamená, že hráč Miroslav Brna môže nastúpiť v prvom kole súťažného ročníka 2016/2017.

DK po preverení podnetu OFK Priechod voči FK Lučatín upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie vzhľadom k vysporiadaniu pohľadávky zo strany FK Lučatín.

 Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zaraďujeme na nominačnú listinu ObFZ novo vyškolených rozhodcov:

1 – Koreň Roman, Jazmínová 25, Banská Bystrica, 0917 302 316;
2 – Koštial Juraj, 1. mája 8, Zvolen, 0905 878 900;
3 – Čutka Ivan, MPČĽ 15, Brezno, 0914 111 298;
4 – Janík Miloslav, Jilemnického 460, Hronec, 0905 832 802;
5 – Janíková Lucia, Jilemnického 460, Hronec, 0907 583 646