Úradná správa č. 44, v Banskej Bystrici, 9. 6. 2017

Správy zo sekretariátu

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že nás dňa 2. júna navždy opustil vo veku 58 rokov dlhoročný funkcionár TJ Tatran Čierny Balog a bývalý delegát súťaží ObFZ Banská Bystrica

Štefan KUPEC

V našich srdciach zostane navždy zapísaný ako úprimný a dobrosrdečný človek.

Česť jeho pamiatke.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme dohrať MFS I. triedy 26. kolo Osrblie – Braväcovo dňa 15. júna 2017 (štvrtok) o 18,00 hodine na ihrisku v Osrblí za týchto podmienok: MFS pokračuje od 84. minúty (dohrať 6 minút riadneho hracieho času plus 7 minút nadstaveného času z pôvodne nedohraného stretnutia) nadviazaním na hru spôsobom, vyplývajúcim z dôvodu prerušenia hry v danom momente pôvodného stretnutia (vhadzovanie, odkop od brány, kop z rohu, rozhodcovská lopta, PVK,NVK). Družstvá na dohrávku nastúpia v zostavách v akých sa nachádzali v čase prerušenia stretnutia pre silnú búrku. Na stretnutie nenastúpia už vystriedaní a vylúčení hráči. Domáce družstvo nastúpi v počte hráčov 11 bez možnosti striedania, hostia nastúpia desiati s možnosťou dvoch striedaní, ale len z tých hráčov, ktorí boli v čase pôvodného stretnutia uvedení ako náhradníci.
 2. Kontumujeme MFS I. triedy 26. kolo Michalová – Nemecká podľa článku 82/d SP (inzultácia rozhodcu na hracej ploche divákom domácich). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Nemecká. Prípad postupujeme na DK:
 3. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS I. triedy 27. kolo Poniky – Dolná Lehota dňa 10. júna 2017 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku v Dúbravici.
 4. Kontumujeme MFS I. triedy 21. kolo Bacúch – Šalková B podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre nedostatok hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bacúch. Prípad postupujeme na DK:
 5. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS I. triedy 28. kolo Hronec – Nemecká dňa 18. júna 2017 (nedeľa) so začiatkom o 14,30 hodine na ihrisku v Hronci.
 6. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS II. triedy skupiny A 28. kolo Dúbravica – Hronsek dňa 17. júna 2017 (sobota) so začiatkom o 14,00 hodine na ihrisku v Dúbravici.
 7. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS II. triedy skupiny A 28. kolo Ľubietová – Riečka dňa 17. júna 2017 (sobota) so začiatkom o 13,30 hodine na ihrisku v Ľubietovej.
 8. Žiadosti FK Horné Pršany o zmenu termínu MFS II. triedy 28. kolo Tajov – Horné Pršany nie je možné vyhovieť, nakoľko chýba súhlas FK Tajov.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 18. kolo podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre nedostatok zdravých hráčov) Kremnička – Michalová, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Kremnička.
 2. Posledný tohtoročný turnaj prípraviek sa bude konať dňa 25. júna 2017 na ihrisku v Selciach. Tento turnaj by mal byť vyvrcholením celého súťažného ročníka a preto komisia predpokladá účasť najlepších družstiev zo skupinovej fázy súťaže, t. j. zo skupiny A: Selce a Slovenská Ľupča, zo skupiny B: Brusno a Medzibrod a zo skupiny C Partizán Čierny Balog a Braväcovo. Žiadame menované kluby aby svoju účasť (resp. aj neúčasť) včas potvrdili na sekretariát zväzu, aby mohol byť turnaj načas a kvalitne pripravený a v prípade neúčasti niekoho z pozvaných, aby stihlo byť v termíne oslovené prípadne aj ďalšie družstvo v poradí.
 3. Na základe vzájomnej dohody futbalových klubov súhlasíme s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 20. kolo U15 Valaská – Kremnička dňa 18. júna 2017 (nedeľa) o 11,30 hodine na ihrisku v Hronci.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-165 Richard Vrtal, 1267126, FK Partizán Čierny Balog U15, 1 stretnutie nepodmienečne od 7. júna 2017. Poplatok 5 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-166 Marek Makuša, 1084598, FK Brezno, 1 stretnutie nepodmienečne od 7. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-167 Michal Švančara, 1175905, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne od 7. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-168 Michal Lupták, 1164517, FK Tatran Čierny Balog, od 7. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-169 Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, od 7. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-34 Na návrh ŠTK DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Staré Hory za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 25. kolo Mičiná – Staré Hory dňa 28. mája 2017.. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-35  DK na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta zväzu začína disciplinárne konanie podľa článku 71/1,3a,b DP proti FK Michalová. Zároveň žiadame FK Michalová o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas MFS I. triedy 26. kolo Michalová – Nemecká s identifikáciou osoby, ktorá hodila plechovku po rozhodcovi. Stanovisko žiadame predložiť do stredy 14. júna 2017 do 13,00 hodiny spolu s videozáznamom z tohto stretnutia.

Zároveň predvolávame na zasadnutie DK dňa 14. júna 2017 o 14,30 hodine:

rozhodcu a AR1 stretnutia: Jozef Gajdoš a Vladimír Chládek;

delegát zväzu: Peter Kosec;

hlavného usporiadateľa stretnutia: Jaroslav Vojtas;

kapitánov družstiev: Lukáš Suja-Pumel, 1199724, FK Michalová a Tomáš Kováč, 1180290, FK Nemecká.

Zástupcu klubu FK Nemecká: Rudolf Chromek;

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

D-II-36 Na základe zápisu rozhodcu o stretnutí z MFS II. triedy skupiny A 26. kolo Ľubietová – Strelníky DK ukladá podľa článku 12/6 DP pokutu pre FK Ľubietová vo výške 40 € za porušenie článku 52/2b DP (hrubé nešportové správanie sa domácich divákov – použitie pyrotechniky a dymovníc počas konania MFS). Pokuta a poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Správy TMK – predseda Peter Mazúch

TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5 hodín dňa 24. júna 2017 (sobota) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši od 09,00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke SsFZ – rýchle správy) do 13. júna 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou  na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10,00 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK97 0900 0000 0000 5019 2944, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.