Úradná správa č. 42, v Banskej Bystrici, 25.5.2018

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že vzhľadom k pretrvávajúcim zdravotným problémom sekretariátu, nie je možnosť dovolať sa kedykoľvek na zväz. Preto doporučujeme funkcionárom, aby svoje pripomienky, otázky a podnety adresovali na sekretariát výlučne mailovou poštou (obfzbb1@gmail.com) alebo cez podania v ISSF.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode odohraťMFS 23. kola II. triedy skupiny A Selce B-Baláže – Staré Hory dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 17,30 hodine a dohrávané MFS II. triedy skupiny A 13. kolo Staré Hory – Tajov dňa 8. júna 2018 (piatok) o 17,30 hodine.

Po vzájomnej dohode nariaďujeme odohrať MFS 18. kola I. triedy SŽ U15 MFK Dukla Banská Bystrica B – Selce dňa 30. mája 2018 (streda) o 17,00 hodine na ihrisku v Kremničke.

Súhlasíme po vzájomnje dohode odohrať MFS II. triedy skupiny B 18. kolo Braväcovo B – Pohronská Polhora dňa 1. júna 2018 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku v Braväcove.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-131 Milan Jankov, 1242763, FK Heľpa, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 mesiac  nepodmienečne od  23. mája 2018 podľa článku 45/2b DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-132 Peter Uriaš, 1198104, FK Hronec,. DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 23. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-133 Maroš Bardejovský, 1249165, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 23. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-22 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Mladosť Pohorelá za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS I. triedy 21. kolo Slovenská Ľupča – Pohorelá. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-23 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre OZ Králická Tiesňava za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy skupiny A 21. kolo Dúbravica – OZ Králická Tiesňava. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-24 DK na základe správy ŠTK ukladá podľa článku 12/6 DP pokutu 100 € FK Osrblie za nesplnenie podmienok pri vyhotovení videozáznamu v zmysle športovo – technických zásad uvedených v Rozpise MFS 2017/2018. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-II-25 DK podľa článku 12/6 DP ukladá pokutu pre FK Osrblie vo výške 60 € za porušenie článku 57/1f DP a v zmysle článku 57/2f,3 DP s poukazom na článok 28/1 DP zákaz uskutočnenia majstrovských stretnutí na ihrisku v Osrblí na 2 domáce stretnutia od 23. mája 2018 , pričom podľa článku 40 odstavec 1,2 DP sa výkon disciplinárnej sankcie odkladá do konca jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019. Pokuta + poplatok 10 € boli zahrnuté do MZF.

D-I-134 Milan Spišiak, 05081965, hlavný usporiadateľ FK Osrblie v MFS I. triedy 20. kolo Osrblie – Brusno, pozastavenie funkcie hlavného usporiadateľa na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23. mája 2018 podľa článku 64/1,3 DP a článku 57/2f DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie odstúpenie rozhodnutia ŠTK o vylúčení zo súťaže FK Mladosť Pohorelá (I. trieda) a OZ Králická Tiesňava (II. trieda) bez udelenia disciplinárnej sankcie.

DK upozorňuje FK Pohorelá, FK Hiadeľ a FK Staré Hory, aby v termíne do 30. mája 2018 (streda) do 13,00 hodiny predložili na sekretariát ObFZ kópiu potvrdenia o zaplatení mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2018. V prípade nepredloženia potvrdenia bude DK postupovať podľa článku 64/6 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v DL č. 23:   I. trieda: Slovenská Ľupča – Valaská (Páleš – Höhn – Kotrán), II. A trieda: Baláže – Staré Hory o 17,30 (Telúch), starší žiaci: Slovenská Ľupča – Braväcovo
o 14,30 ( Höhn za Telúcha).