Úradná správa č. 41, v Banskej Bystrici, 19. 5. 2017

Správy zo sekretariátu

 1. Komisia mládeže oznamuje, že v stredu dňa 31. mája 2017 bude o 17,00 vo veľkej  zasadačke ObFZ stretnutie zástupcov klubov ohľadne mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica v novom súťažnom ročníku 2017/2018. Hlavný bod programu bude možnosť zostavenia okresnej súťaže dorastencov a dvojičkovej súťaže žiakov (SŽ+MŽ), prípadné iné varianty súťaží žiakov. Pozvánky na kluby, majúce mládežnícke družstvá budú zaslané klasickou poštou, alebo budú kontaktovaný aj telefonicky. Porady sa môžu zúčastniť aj kluby, ktoré momentálne nemajú žiadne mládežnícke družstvo a v budúcnosti ho plánujú mať.
 2. Žiadame TJ Družstevník Dúbravica o predloženie dokladu úhrady elektronickej faktúry v ISSF za mesiac apríl v termíne do stredy 24. mája 2017 do 14,00 hodiny na sekretariát zväzu.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Odstupujeme na DK TJ Partizán Osrblie za porušenie RS: Športovo-technické zásady, Podmienky na vyhotovenie videozáznamu z MFS Osrblie – Bacúch.
 2. Súhlasíme s odohratím MFS 26.kola II. triedy skupiny A Králiky – Horné Pršany dňa 4. júna 2017 (nedeľa) o 17,00 hodine.
 3. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 20. kolo podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre nedostatok zdravých hráčov) Králiky – Dúbravica, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Králiky. V zmysle článku 11/2 SP prípad odstupujeme na DK.
 4. Akceptujeme vyjadrenie rozhodcu Michala Schobera v zápise o stretnutí ohľadom neskorého uzavretia nominácií.
 5. Na základe nepredloženia vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 15. kolo Malachov – Králiky dňa 31. mája 2017 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku v Malachove.
 6. Na základe vzájomne dohody futbalových klubov súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 24. kolo Ľubietová – Harmanec dňa 20. mája 2017 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku v Ľubietovej.
 7. Na základe žiadosti FK Riečka nariaďujeme odohrať MFS II. triedy 27. kolo Riečka – Králiky dňa 11. júna 2017 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku v Riečke. V pôvodne vyžrebovanom termíne (sobota) sa koná na ihrisku v Riečke obecná akcia.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Nariaďujeme odohrať MFS 16. kola I. triedy starších žiakov U15 dňa 21. mája 2017 Valaská – Jasenie o 13,30 hodine na ihrisku vo Valaskej.
 2. Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 15. kolo podľa článku 82/1b SP (hostia MFS vzdali pre nedostatok zdravých hráčov) Jasenie – Michalová, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 1928 Jasenie.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-138 Daniel Kiedžuch, 1109650, FK Harmanec, 1 stretnutie nepodmienečne od 17. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-139 Patrik Maliňák, 1229741, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne od 17. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-140 Jozef Ciper, 1223746, FK Pohorelá, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od  17. mája 2017 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-141 Richard Zmajkovič, 1180543, FK Tajov, od 17. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-142 Lukáš Suja-Pumel, 1199724, FK Michalová, od 17. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-143 Ladislav Vlček, 1249281, FK Michalová, od 17. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-144 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu trestu hráča: Milan Belko, 1102971, FK Brezno, DK žiadosti nevyhovuje, Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-27 Na základe správy delegáta o stretnutí DK podľa článku 10 DP upozorňuje FK Pohorelá na nevhodné komentáre hlásateľa počas MFS II. triedy 15. kolo Pohorelá – Heľpa. V prípade ich opakovania sa počas futbalových stretnutí bude DK postupovať v zmysle DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-28 DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Horné Pršany za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny A 30. kolo Dúbravica – Horné Pršany dňa 8. mája 2017.. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-I-145 Lukáš Kucbel, 1180319, FK Staré Hory, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od 17. mája 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c s použitím článku 36/1b,d. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).