Úradná správa č. 4, v Banskej Bystrici, 4.8.2017

Správy zo sekretariátu

Oprava Rozpisu súťaží ObFZ – na strane číslo 14 má hneď prvá veta správne znieť: Družstvo môže v súťažiach dospelých vystriedať piatich hráčov, ktorí sa vyberú z najviac siedmich náhradníkov.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Ľubietová – Harmanec dňa 26. augusta 2017 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku v Ľubietovej.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby, že v prípade problémov pri vypisovaní zápisu o stretnutí (hlavne zadania trénera a jeho asistentov), aby túto kolonku nevypisovali a nechali prázdnu.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-1 Michal Ružička, 1207701, OFK Slovan Valaská, DK berie na vedomie žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti. Žiadosti vyhovuje a podľa článku 37/6 DP uvoľňuje hráčovi činnosť dňom 2. augusta 2017.  Pokuta 20 € bola zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-2 DK berie na vedomie žiadosť hráča Leonarda Luptáka, 1178852, FK Braväcovo. DK žiadosti nevyhovuje, nakoľko nie sú splnené podmienky článku 41/1 DP (uplynutie polovice vykonania trestu). Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-1 DK berie na vedomie podanie FK 34 Brusno – Ondrej k transferu hráča Roberta Hauera, 1154841, do FK Hronec. V zmysle článku 6/1 RaPP nárok na odstupné za prestup materskému klubu neprislúcha, nakoľko menovaný hráč nevyvíjal aktívnu činnosť po dobu viac ako 30 mesiacov. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-2 DK berie na vedomie podanie FK 1928 Jasenie k výške odstupnému za prestup hráča Mariána Kochana, 1064022, do FK Pohronská Polhora. DK ukladá futbalovému klubu Slovan Pohronská Polhora doplatiť čiastku 50 € v zmysle článku 37/1 RaPP v termíne do 8. augusta 2017. Kópiu dokladu o uhradení žiadame predložiť na sekretariát ObFZ do 9. augusta 2017 do 13,00 hodiny. V prípade nedodržania termínu bude DK postupovať podľa článku 64/4 DP.

Ostatné tresty

Pokračovanie prerušených trestov z jarnej časti súťaže:

Ivan Mesík, 1078588, FK Selce B-Baláže, zostatok trestu 2 mesiace a 2 týždne;

Zdenko Murín, 1081377, FK Horné Pršany, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ondrej Pribula, 1182582, FK Valaská, 3 stretnutia nepodmienečne;

Michal Vlček, 1218738, FK Pohronská Polhora, 6 mesiacov nepodmienečne;

Miroslav Brna, 1152034, FK Hiadeľ, 1 stretnutie nepodmienečne;

Leonard Lupták, 1178852, FK Braväcovo, 3 stretnutia nepodmienečne;

Stanislav Divok, 1051173, FK Braväcovo, 4 stretnutia nepodmienečne;

Richard Vrtal, 1267126, ŠK Partizán Čierny Balog U15, 3 stretnutia nepodmienečne;

Ľubomír Auxt, 30091960, vedúci družstva ŠK Partizán Čierny Balog U15, 4 stretnutia nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Komisia mládeže predlžuje termín prihlásenia sa do nového súťažného ročníka do 15. augusta 2017 vzhľadom k tomu, že ešte nie sú prihlásení všetci tí, ktorí sa sľubovali.

Prehľad prihlásených družstiev:

Starší žiaci U15 – Slovan Pohronská Polhora, OFK Slovenská Ľupča, FK 1928 Jasenie, OFK Slovan Valaská a ŠK OPL Poniky.

Mladší žiaci U13 – ŠK Heľpa, ŠK Selce, Slovan Malachov, Tatran Polomka a Partizán Čierny Balog.

V tejto súťaži sme uvažovali podľa predbežných ohlasov o vytvorení dvoch skupín, bystrickej, kde by boli štyria účastníci a breznianskej s piatimi účastníkmi, aby sa predišlo zbytočnému a zdĺhavému cestovaniu, preto žiadame ostatné kluby o urýchlené prihlásenie sa do súťaže.

Prípravky U11 – FK Baník Ľubietová, Tatran Polomka, Sokol Braväcovo, ŠK Heľpa, ŠK Selce, OFK Slovenská Ľupča, FK Podkonice, OFK Slovan Valaská, OFK Priechod, Partizán Čierny Balog, ŠK OPL Poniky, Sokol Medzibrod a Jupie FAMH.

Chýbajú nám ešte prihlášky Sásovej, Jakuba, MFK Dukly, ktorí  ako účastníci krajských súťaží nemajú dostatočný počet mládežníckych družstiev v súťažiach.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oprava telefónneho čísla Jána Krupu – správne má byť 0903 320 777 a nie ako je uvedené v Rozpise súťaží ObFZ, kde sa dostalo jeho staré, už nefunkčné číslo.

Do pozornosti rozhodcom, delegátom a futbalovej verejnosti:

SP článok 43- Registračný preukaz a identifikácia hráča:

(3) Bez  platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:

a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho totožnosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný RP najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.

(4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na MFS nastúpiť, to neplatí, ak

Hráč, ktorého identite je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. preukaz poistenca).

(5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého dokladu aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.

(6)Ak hráč nemôže RP predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín os začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

SP článok 48 – Striedanie hráčov:

(1) V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadení SFZ  môže družstvo striedať najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFS a ObFZ a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

(2) Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí mládeže a v súťažnom stretnutí ženského futbalu okrem vekovej kategórie žien ustanovuje rozpis súťaže /RS/.

(3) Hráč, ktorý bol vystriedaný, alebo zo stretnutia odstúpil , nemôže v tom istom stretnutí opäť do stretnutia nastúpiť. V súťažných stretnutiach mládeže je možné uvedenú podmienku upraviť v RS.

(4) Za dodržiavanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitáni družstiev, tréneri (prípadne asistenti) a vedúci družstiev.