Úradná správa č 38, v Banskej Bystrici, 26.4.2019

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré ešte nemajú reklamný banner počítačovej firmy BigON, pretože neboli na konferencii futbalového zväzu, že tieto bannery sú k dispozícii na sekretariáte zväzu. Je potrebné si dohodnúť so sekretárom spôsob a čas preberania reklamných bannerov, nakoľko ich vyvesenie na ihriskách počas majstrovských stretnutí je jednou z podmienok reklamného sponzora. Platí to aj pre kluby II. triedy skupiny B, ktoré ešte nemajú tlačiarne, ale počas letnej prestávky im budú dodané.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 19. kolo Braväcovo – Brezno dňa 27. apríla 2019 (sobota) o 16,00 hodine.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 9. kolo Badín – Selce dňa 25. apríla 2019 (štvrtok) o 17,00 hodine.
  3. Na základe oprávnenej sťažnosti FK Jasenie a nerešpektovania Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica domácim klubom FK Osrblie a delegovanými osobami (článok 10/c) odstupujeme delegované osoby (rozhodca Tomáš Páleš, delegát zväzu Vojtech Kotrán) na riešenie komisii rozhodcov a futbalový klub FK Osrblie na riešenie DK za neoprávnené čerpanie čakacej doby a nerešpektovanie vyššie spomenutého nariadenia Rozpisu súťaží.
  4. Doporučujeme FK Osrblie doriešiť problémy s internetovým pripojením a prihlásením sa do ISSF na futbalovom ihrisku v čo najkratšej dobe pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.
  5. Na základe podnetu FK Jasenie doporučujeme klubu vystaviť faktúru pre FK Osrblie za zbytočné a neoprávnené vycestovanie pre sadu náhradných dresov do Jasenie. V prípade neuhradenia tejto faktúry bude klub riešený disciplinárnou cestou.
  6. Na základe žiadosti FK Lučatín nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 21. Kolo Lučatín – Nemecká dňa 11. mája 2019 (sobota) o 17,00 hodine na základe článku 37/2 SP.
  7. Najbližšie zasadnutie ŠTK bude v utorok 30. apríla 2019 od 15,00 hodiny, preto upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje požiadavky a žiadosti na ŠTK zaslali do rokovania ŠTK, aby stihli byť včas odsúhlasené.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-81 Michal Železník, 1182055, FK Braväcovo, od 24. apríla 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-82 Robert  Žlkovan, 1035210, FK Slovenská Ľupča, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 24. apríla 2019 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-83 Tomáš Gregor, 1239721, FK Tajov, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 24. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-84 Michal Chovanec, 1199924, FK Hronec, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 24. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie oznámenie DZ z MFS Valaská – Nemecká o udelení ČK hráčovi FK Nemecká Ondrejovi Bartošovi, 1083709 a vzhľadom na toto oznámenie upúšťa od udelenia DS hráčovi. V najbližšom stretnutí môže hráč nastúpiť na MFS.

Najbližšie zasadnutie DK bude vzhľadom k štátnemu sviatku v utorok 30. apríla od 13,00 hodiny. Preto prípadné podnety zo stretnutí prípadne žiadosti o zmeny trestov zasielajte tak, aby boli na rokovaní DK včas k dispozícii.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 18:  Braväcovo – Brezno (Páleš za Kamenského); Hronec – Poniky (Petrík – Telúch – Kotrán); Jasenie – Čierny Balog (Pavúk – Sáliš – Uhrín); Mičiná – Šálková (Kalina); Riečka – Selce B (Höhn – Csányi); Hronsek – Malachov (Jurčák); Hiadeľ – Ľubietová (Gajdoš); Staré Hory – Harmanec (Akcay – Baláž, Pavelka – Kosec); Dolná Lehota – Pohronská Polhora (Krupík – Sojka); Jasenie – Č. Balog Uhrín za Kotrána; Hronec – Poniky Kotrán za Uhrína.

KR berie na vedomie pochybenie delegátov zápasov p. Uhrína a p. Kotrána. KR bude postupovať podľa interných zásad pre činnosť R a DZ  KR ObFZ BB.

KR berie na vedomie list pána Uhrína.

Na svojom zasadnutí dňa 24. 04. 2019 sa zaoberala podaniami FK Jasenie. KR zaujme stanovisko po dodaní  a preštudovaní videozáznamu .

Dôrazne žiadame a upozorňujeme R a DZ, že na lavičke náhradníkov sa môžu zdržiavať len osoby uvedené v ZoS ( ktoré sú riadne nahraté a systém ich pustí nahrať).