Úradná správa č. 38, v Banskej Bystrici, 28.4.2017

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby: Poniky, Riečka a Dúbravica, že ešte stále neevidujeme ich platbu za služby rozhodcov za mesiac apríl na účte zväzu (termín splatnosti bol do 20. apríla 201). V prípade, že svoju faktúru už medzitým uhradili, žiadame doručiť na sekretariát kópiu ústrižku resp. výpisu z účtu do stredy 3. mája 2017 do 15,00 hodiny. V prípade, že na to pozabudli, žiadame o urýchlené uhradenie platby, nakoľko sa blíži koniec mesiaca, spojený s uzávierkou platieb a výplatným termínom pre rozhodcov a klubom zbytočne narastajú penále za neskoré uhradenie.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 12. kolo Sihla – Tatran Čierny Balog B dňa 10. júna 2017 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku v Sihle.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora dňa 17. júna 2017 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 21. kolo Bacúch – Šalková B dňa 7. júna 2017 (streda) o 17,00 hodine na ihrisku v Bacúchu..
  4. Žiadame FK Králická Tiesňava o nahlásenie dohody so súperom ohľadne neodohratého MFS 20. kolo Králiky – Dúbravica do 3. mája 2017 do 15,00 hodiny, v prípade nedodania dohody ŠTK termín nariadi.
  5. Upozorňujeme futbalové kluby, aby pri rušení stretnutia dodržiavali dôsledne Rozpis súťaží ObFZ BB článok 5 – Hospodárske náležitosti bod C.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-103 Norbert Szomor, 1229465, FK Strelníky, 1 stretnutie nepodmienečne od 26. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-104 Jozef Kováčik, 1224266, FK Hronec, 1 stretnutie nepodmienečne od 26. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-105 Martin Martinec, 1167709, FK Hronsek, od 26. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-106 Michal Kováčik, 1126906, FK Tatran Čierny Balog, od 26. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-107 Teodor Lenďák, 1250137, FK Bacúch, od 26. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5b DP (za udelenie deviatej žltej karty):

D-I-108 Tomáš Magura, 1198517, FK Braväcovo, od 26. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b,1c DP :

D-I-109 Ivan Gromus, 15.10.1963, FK Hronec, 4 stretnutia nepodmienečne zákaz vstupu do priestorov hráčskej lavičky podľa článku 19/1 DP za porušenie článku 58/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-110 Na základe správy delegáta o stretnutí a identifikácii domáceho klubu FK Podkonice DK zakazuje vstup na štadión FK Podkonice divákovi Ivanovi Barlovi do konca súťažného ročníka 2016/2017 za porušenie článku 58/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-23 DK ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Podkonice podľa článku 12 DP za porušenie článku 57/1f,2 DP.  Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-24 – DK Ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Slovenská Ľupča za nedodanie požadovaného videozáznamu z MFS I. triedy dospelých 16. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Zmeny v DL č. 18 – 21. a 29. kolo 29. apríla a 1. mája 2017 : I. trieda Slovenská Ľupča – Osrblie (Chromč za Gajdoša), Nemecká – Braväcovo (Gajdoš za Chromča), Bacúch – Šalková B (odložené na 7. júna); Valaská – Dolná Lehota (Kotrán za Sitarčíka), Bacúch – Michalová (Sitarčík za Kotrána); II.A trieda: 21. kolo 29. 4. 2017: Baláže – Malachov o 10,30 (Tóth za Telúcha), Lučatín – Králiky (Kamenský za Murgaša) a Horné Pršany – Staré Hory (Mrváň – Telúch, Kalina Miroslav), Strelníky – Riečka (Kubančík za Kalinu Mir.), Dúbravica – Ľubietová (Angelovič – Kalina Matúš); 29. kolo 1. 5. 2017: Riečka – Tajov (Kováč – Murgaš); II. B trieda 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora – nehrá sa, Pohorelá – Polomka (AR2 Chromč); Starší žiaci 13. kolo Jasenie – Partizán Čierny Balog (balco za Janíkovú); SsFZ III. liga dorast skupina JUH 19. kolo 30. apríla 2017 o 10,00 hodine: Braväcovo – Detva (Faško – Chromč).
  2. Upozornenie pre rozhodcov v pôsobnosti SsFZ:

V prípade neodohrania MFS (nespôsobilosť HP, atď.) je nevyhnutné podať v ISSF podanie na ekonomickú komisiu prostredníctvom „elektronickej podateľne“ podaním ku konkrétnemu stretnutiu, prípadne podanie „všeobecne“ s uvedením o aké MFS ide. V každom prípade je nevyhnutná informácia, či sa delegované osoby dostavili na miesto konania alebo nie. (z dôvodu fakturácie). V opačnom prípade nebude sekretariát  SsFZ podanie akceptovať.

  1. Upozornenie KR:

Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle RS. V prípade nepodstatnosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov v zmysle RS.

  1. Upozornenie pre R a DZ na článok Rozpisu súťaží – technické ustanovenia článok 15 bod 6. Od 1. mája bude komisia rozhodcov nekompromisne postupovať v zmysle tohto článku. Udelené pokuty: vo výške 5 € za mesiac apríl: Kamenský, Fuchs, Vanka, Tóth, Telúch, Mažgut (/všetci za nedodržanie  RS časti TU článok 15/6).
  2. Upozorňujeme rozhodcov na vzájomnú informovanosť medzi sebou (telefonicky) v prípade zrušenia MFS.