Úradná správa č. 35, v Banskej Bystrici, 7.4.2017

Správy zo sekretariátu

 1. Opakovane žiadame OFK Slovenská Ľupča o predloženie videozáznamu z MFS I. triedy 16. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo v termíne do stredy 12. apríla 2017 do 13,00 hodiny. V prípade nedodržania termínu bude klub postúpený na riešenie na DK.
 2. Upozorňujeme rozhodcov Calpaš, Dorčiak, Kamenský a Petrovič, že ešte stále nemáme od nich všetky doklady (aktuálne potvrdenie o návšteve školy), potrebné k dohode o vykonaní práce. U rozhodcov Maroš Majer a Lakomčík nám chýbajú aj iné doklady. Žiadame o ich urýchlené doručenie na sekretariát zväzu, aby sme nemuseli prikročiť k iným sankciám.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Na základe zápisu rozhodcu stretnutia ŠTK kontumuje MFS II. triedy skupiny A 17. kolo Dúbravica – Mičiná podľa článku 82/1 písmena c, f. Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Dúbravica. Prípad postupujeme na DK.
 2. Na základe žiadosti FK Baník Ľubietová nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 22. kolo Ľubietová – Lučatín dňa 6. mája 2017 (sobota) o 13,00 hodine na ihrisku v Ľubietovej.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 8. kolo Valaská – Pohronská Polhora dňa 9. apríla 2017 (nedeľa) o 13,00 hodine ako predzápas dospelých na ihrisku vo Valaskej.
 2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 11. kolo Jasenie – Valaská dňa 13. apríla 2017 (štvrtok) o 16,30 hodine na ihrisku v Jasení

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-85 Miroslav Potkan, 1079695, FK Poniky, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od  5. apríla 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-78 Martin Chovan, 1199281, FK Šalková B, 1 stretnutie nepodmienečne od 5. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

D-I-87 DK začína disciplinárne konanie v zmysle článku 71/1,3a a 7 DP voči:

Michal Škamla, 31. 3. 1981, vedúci mužstva FK Mičiná; Matej Martinec, 7. 3. 1988, asistent trénera FK Mičiná; Ivan Marko, 1155353, kapitán mužstva FK Mičiná; DK predbežným opatrením pozastavuje výkon zastávaných funkcií za neplnenie si svojich povinností v MFS II. triedy skupiny A 17. kolo Dúbravica – Mičiná konaného dňa 1. apríla 2017 až do skončenia disciplinárneho konania.

DK žiada TJ Mičiná o podrobné písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča Ondreja Majera v stretnutí 17. kola  II. triedy skupiny A dňa 1. apríla 2017 Dúbravica – Mičiná a tiež aj  k odmietnutiu pokračovať v tomto stretnutí v lehote do 12. apríla 2017 do 13,00 hodiny.

D-I-88 Ondrej Majer, 1174459, FK Mičiná, DK v zmysle článku 43/1,2a DP predbežným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti až do vyriešenia nedohratého MFS II. triedy skupiny A Dúbravica – Mičiná.

DK predvoláva na svoje rokovanie dňa 12. apríla 2017 o 14,30 hodine k vyriešeniu nedohratého MFS II. triedy skupiny A 17. kolo Dúbravica – Mičiná:

z FK Mičiná: Michal Škamla, 31. 3. 1981 – vedúci mužstva; Matej Martinec, 7. 3. 1988 –  asistent trénera; Ivan Marko, 1155353 – kapitán mužstva;

z FK Dúbravica: Zdeno Ondrejka, 3. 12. 1971 – vedúci mužstva; Ján Maľa, 1036409, kapitán mužstva;

rozhodcu stretnutia: Jaroslav Veľký, 1182566.

Účasť všetkých pozvaných osôb je nutná k vyriešeniu prípadu. V prípade neospravedlnenej neúčasti bude DK postupovať v zmysle príslušných článkov DP.

DK berie na vedomie úhradu pohľadávky pre FK Slovan Pohronská Polhora zo strany FK Osrblie bez prijatia disciplinárnych sankcií, pretože už medzitým došlo k vysporiadaniu pohľadávky.

D-I-89 Na základe žiadosti hráča Tibora Petríka, 1180163, FK Jasenie, DK po preverení jeho priestupku, zostatok trestu ruší dňom 5. apríla 2017. Hráč môže v nasledujúcom kole nastúpiť do MFS.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 1. KR upozorňuje rozhodcov na včasné ospravedlnenie sa na MFS.
 2. Z dôvodu prípravy DL č. 19 na MFS 21.kolo hrané v sobotu 29. 4. 2017 a 29. kolo hrané pondelok 1. 5. 2017 ako aj  DL č.20 na MFS 22. kolo v sobotu 6. 5. 2017  a 30. kolo v pondelok  8. 5. 2017 žiada KR o včasné ospravedlnenie sa rozhodcov na uvedené kolá.. V opačnom prípade bude KR postupovať v zmysle zásad pre činnosť.
 3. Zmeny a doplnenia v delegačnom liste číslo 16:
 4. trieda skupina A 18. kolo 9. apríla 2017 o 15,30

Hiadeľ – Malachov (Jurčák – Kalina ml.)

 1. Pršany – Harmanec (Vanka – Mažgut)

Mičiná – Lučatín (Fuchs – Telúch, J. Rafaj)

 1. trieda skupina B 10. kolo 9. apríla 2017 o 15,30
 2. Polhora – Heľpa (Krupík – Čupka, Schober)

Sihla – Pohorelá (Godál  – Jamriška, Krupa)