Úradná správa č. 34, v Banskej Bystrici, 31.3.2017

Správy zo sekretariátu

 1. Na Konferencii ObFZ Banská Bystrica bola prezentovaná aj ponuka počítačovej firmy BIG ON. Tá v rámci sponzoringu klubov v našej oblasti ponúkla v prvej fáze zadarmo tlačiarne Epson AcuLaser M2000 pre futbalové kluby prvej triedy (v druhej fáze od leta by to boli aj futbalové kluby druhej triedy). Tieto tlačiarne si treba vyzdvihnúť po dohovore priamo vo firme na adrese Horná 18 (bývalá reštaurácia Iskra), číslo telefónu 048/3996030, mail: predaj@bigon.sk.
 2. V minulej úradnej správe bola uvedená chybná mailová adresa predsedu FK Slovan Pohronská Polhora pána Lukáša Švantnera, správna mailová adresa je: tjslovanpohronskapolhora@centrum.sk.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Nariaďujeme odohrať MFS 13. kola II. triedy skupiny B Heľpa – Beňuš dňa 29. apríla 2017 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku v Heľpe.
 2. Nariaďujeme odohrať MFS 6. kola II. triedy skupiny B Heľpa – Pohorelá dňa 1. mája 2017 (pondelok) o 16,30 hodine na ihrisku v Heľpe.
 3. Súhlasíme s odohratím MFS I. triedy 17. kolo Tatran Čierny Balog – Dolná Lehota dňa 2. apríla 2017 o 15,30 hodine na pomocnej hracej ploche pri základnej škole (šatne na hlavnom ihrisku) po splnení týchto podmienok: natrieť bránky, zabezpečiť sedenie na lavičkách náhradníkov, zabezpečiť prevoz delegovaných osôb medzi šatňami a pomocnou hracou plochou, oplotiť (ohradiť) okolie lavičiek smerom ku Hronu.
 4. Nariaďujeme odohrať MFS 10. kola II. triedy skupiny B Tatran Čierny Balog B – Jasenie dňa 1. mája 2017 (pondelok) o 16,30 hodine na ihrisku Tatrana v Jánošovke.
 5. Nariaďujeme odohrať MFS 11. kola II. triedy skupiny B Tatran Čierny Balog B – Braväcovo B dňa 15. apríla 2017 (sobota) o 16,00 hodine na pomocnej hracej ploche pri základnej škole.
 6. Súhlasíme s odohratím MFS I. triedy 17. kolo Brezno – Šalková B dňa 2. apríla 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine na umelom trávniku v Podbrezovej – Skalici

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Vzhľadom k odhláseniu sa viacerých účastníkov a nepripravenosti sľúbenej telocvične ako aj k vysokému dátumu termínu turnaja (viaceré družstvá už majú dohodnuté termíny prípravy na tráve) komisia mládeže ruší turnaj starších žiakov.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b,3 DP.

D-I-76 Adam Lehocký, 1198519, FK Brusno, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od 29. marca 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-77 Ján Dvorovenko, 1065978, FK Dúbravica, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 29. marca 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b,3 DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-78 Martin Martinec, 1167709, FK Hronsek, 1 stretnutie nepodmienečne od 29. marca 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-79 Milan Račanský, 1129183, FK Valaská, 1 stretnutie nepodmienečne od 29. marca 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-80 Michal Klimáček, 1142702, FK Hronsek, od 29. marca 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-81 Andrej Bánovský, 1241727, FK Hronsek, od 29. marca 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-82 Matúš Holécy, 1159418, FK Slovenská Ľupča, od 29. marca 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-83 Matej Ondík, 1182567, FK Brezno, od 29. marca 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-84 Na základe žiadosti hráča Miroslava Makana, 1178716, FK Dúbravica, DK so zmenou disciplinárnej sankcie súhlasí a mení ju na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou do 30. júna 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-21 DK berie na vedomie podnet FK Podkonice bez prijatia ďalších opatrení podľa článku 71/5b DP, nakoľko obsah podnetu a okolnosti prípadu nedovoľujú začať disciplinárne konanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 1. Zmeny v delegačnom liste číslo 15: I. trieda Brusno – Podkonice Sáliš za Maroša Majera, Brezno – Šalková B UT Podbrezová-Skalica, II. trieda skupina A Harmanec – Strelníky Gajdoš za Kováča, Tajov – Malachov Kováč za Gajdoša.
 2. Žiadame OFK Slovenská Ľupča o predloženie videozáznamu z MFS I. triedy 16. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo.
 3. Upozorňujeme futbalové kluby na dodržanie podmienok vyhotovenia videozáznamu z MFS podľa Rozpisu súťaží ObFZ Športovo-technické zásady.

4. Upozorňujeme futbalové kluby na dodržiavanie článku Rozpisu súťaží ObFZ Sťažnosti riešené príslušnými komisiami, bod 1 písmeno b, nakoľko keď nebude sťažnosť splňovať príslušné náležitosti, komisie sa nebudú sťažnosťou zaoberať.