Úradná správa č.32, v Banskej Bystrici 23.3.2012

Správy zo sekretariátu

Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu “Klubový ISSF manažér”.
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti “Registračné formuláre” formulár “Registračný formulár Klubový ISSF Manažér” vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html )
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Nariaďujeme odohrať MFS 1. triedy 14. kolo Dolná Lehota – Lučatín dňa 8. mája 2012 o 17,00 hodine na ihrisku v Dolnej Lehote. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo kvôli slávnostnej akcii obecného úradu aj v priestoroch futbalového ihriska.

2. Nariaďujeme odohrať MFS 1. triedy 16. kolo Baláže – Harmanec dňa 8. mája 2012 o 17,00 hodine na ihrisku FK Baláže. Stretnutie sa v pôvodne vyžrebovanom termíne neodohrá kvôli dobudovaniu prípojky vody do novopostavených šatní na ihrisku.

3. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A Králiky – Malachov dňa

18. apríla 2012 o 16,30, hodine na ihrisku FK Králiky. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo kvôli nespôsobilému terénu.

Správy DK – predseda Július Kliment

1. DK v zmysle DP príloha 2 bod 6 trestá futbalové kluby za neospravedlnenú neúčasť na hodnotiacej konferencii ObFZ dňa 18. februára 2012 pokutou 10 € v kategórii dospelých. Sú to: FK Riečka, FK Dolná Lehota, FK Mýto pod Ďumbierom, FK Heľpa, FK Polomka, FK Michalová a FK Pohronská Polhora.

Za neospravedlnenú neúčasť na konferencii v kategórii družstiev mládeže pokutou  5 € tieto futbalové kluby: FK Badín, FK Savon Banská Bystrica, FK Jupie BB – Podlavice, FK Selce, FK Hrochoť, FK Slovenská Ľupča. Splatnosť pokuty je do 30. marca 2012 pod následkom ďalších opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku.

2. DK vyzýva FK Šumiac o preukázanie zaplatenia pokút , uložených v jesennej časti súťažného ročníka pod bodmi D-I-63 (Magura Tomáš 7 + 7 €) a D-II-10 (Magura Matúš 7 + 7 €), V prípade nepreukázania úhrady do prvého jarného kola, odohrá FK Śumiac svoje stretnutie v zastavenej činnosti (mínus 3 body).

3. DK vyzýva FK Mladosť Pohorelá o preukázanie úhrady faktúry v prospech FK Pohronská Polhora za nenastúpenie na stretnutie vo vzájomnom zápase v jesennej časti súťažného ročníka. Doklad o úhrade je potrebné predložiť do začiatku prvého jarného kola súťaže, V prípade nepreukázania úhrady odohrá FK Pohorelá svoje stretnutie v zastavenej činnosti (mínus 3 body).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Rastislav Kollár:

Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene – najneskôr do 31. marca 2012 – urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31. 3. 2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800×600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

Upozorňujeme trénerov, že registrácia po termíne 31. marca už bude spoplatnená..

Delegačný list č.15

I. trieda  15. kolo  1. apríla 2012 o 15.30

Dolná Lehota – Jasenie (Mišány – Biely, Majer I.– Sitarčík)

Lučatín – Braväcovo (Caban – Pastorek, Ifkovich  – Mojžiš)

Hronec – Poniky (Kučera – Cseky, Žabka – Kotrán)

Staré Hory – Heľpa (Kubančík – Ondriga, Ambróš)

Mýto – Podkonice (Gajdoš – Gemzický, Spišiak – Pecník)

Harmanec – Osrblie (Zeman – Majer M., Tuma – Prochádzka)

T. Č. Balog – Baláže (Štrba – Adamec, Frontová – Piar)

II. trieda skupina A  15. kolo  1. apríla 2012 o 15.30

Priechod B – Hronsek  SO (Ambróš – Rosenberger, Jastrab)

Šalková B – Králiky  SO (Rumanovský – Spodniak, Fábry)

Malachov – Dúbravica (Snopko – Hikker, Ivanič)

Nemecká – Ľubietová (Dorčiak – Siman, Bošeľa)

Horné Pršany – Jakub (Kosec – Rosenberger, Fábry)

Mičiná – Hiadeľ (Koctúr – Jastrab)

Tajov – Riečka (Dírer – Bunganič)