Úradná správa č. 3, v Banskej Bystrici, 26.7.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby na povinnosť pre B družstvá nosiť na svoje stretnutia aj súpisku svojho A družstva, ktorá musí byť potvrdená a schválená komisiou ŠTK. Z tejto súpisky môžu za B družstvo štartovať maximálne traja hráči bez obmedzenia počtu stretnutí za A družstvo. V našich súťažiach sa to týka futbalových klubov: Rakytovce, Šalková, Selce (Baláže), Braväcovo a Tatran Čierny Balog. Súpisky bude komisia ŠTK potvrdzovať a schvaľovať na svojom prvom zasadnutí v stredu 31. júla 2019 od 13,00 hodiny. Kluby, ktoré nebudú môcť prísť súpisku potvrdiť osobne, nech ju zašlú klasickou poštou tak, aby boli v stredu k dispozícii na schválenie.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK berie na vedomie úhradu doplatku odstupného od FK Hronec za prestup hráča Miloslava Janíka, 1331772, v prospech OFK Slovan Valaská. Vzhľadom k splneniu si povinnosti zo strany FK Hronec, považuje DK podnet Valaskej za vec uzavretú bez uloženia ďalších disciplinárnych sankcií.

Komisia rozhodcov – predseda  Erik Gemzický

Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 02. 08. 2019 o 15.15 hod. v budove  ObFZ BB, účasť na seminári je nutná na zaradenia na NL pre súťažný ročník 2019/2020. Pozvánka a program LS bude frekventantom zaslaná v najbližších dňoch elektronickou poštou