Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici, 28.2.2020

Správy zo sekretariátu

Dňa 21. marca 2020 (sobota) sa uskutoční hodnotiaca konferencia ObFZ Banská Bystrica. Bude sa konať v reštaurácii U Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke so začiatkom o 10,00 hodine. Prezentácia delegátov konferencie bude pripravená na 9,30 hodinu. Pozvánky, program konferencie a organizačné pokyny boli zaslané futbalovým klubom klasickou poštou tento týždeň. Keďže jedným z bodov rokovania konferencie bude aj úprava Stanov ObFZ, žiadame futbalové kluby o zabezpečenie svojho zástupcu, aby konferencia mohla byť uznášania schopná.

Návrh nového znenia upravených Stanov ObFZ Banská Bystrica bude zaslaný futbalovým funkcionárom na mailové adresy, uvedené v Rozpise súťaží ObFZ BB ako aj na mailovú adresu klubového manažéra ISSF v prvom marcovom týždni,  aby bol umožnený dostatok času na preštudovanie a prípadné doplnenie a pripomienkovanie našej najvyššej normy.

Pripomienky a návrhy k novelizovanej verzii Stanov treba zaslať v písomnej forme (aj mailom) na sekretariát ObFZ v termíne do 17. marca 2020 do 12,00 hodiny.

Disciplinárna komisia  – predseda Karol Bubniak

DK podľa článku 71/1,2,3e,f  DP začína disciplinárne konanie vo veci neprístojnosti na hracej ploche počas futbalového turnaja starších žiakov v telocvični ZŠ v Nemeckej v stretnutí o tretie miesto medzi družstvami FK Medzibrod a FK Braväcovo dňa 16. februára 2020, kde malo dôjsť k fyzickému kontaktu diváka a hráča Braväcova. Z uvedeného dôvodu DK žiada v termíne do 4. marca 2020 do 13,00 hodiny o vyjadrenie futbalový klub Braväcovo k predmetnej situácii (meno hráča, či išlo o zranenie a či si vyžiadalo PN) a kto bol vedúcim mužstva na futbalovom turnaji. Zároveň žiadame v uvedenom termíne o vyjadrenie k predmetnej veci pána Jozefa Huťku z FK Medzibrod.

K uvedenému prípadu DK žiada aj vyjadrenie rozhodcu stretnutia pána Martina Jurčáka.