Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici, 24.2.2017

Správy zo sekretariátu

 1. Jarná konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v nedeľu 19. marca 2017 v jedálni SOŠ Pod Bánošom so začiatkom od 9,30 hodine. Program konferencie, organizačné pokyny a pozvánky pre delegátov budú futbalovým klubom zasielané klasickou poštou po schválení Výkonným výborom ObFZ v posledný februárový týždeň.
 2. Vzhľadom k nejasnostiam v termínoch prestupového obdobia uvádzame novelizované znenie Prestupového poriadku:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie prestupy bez obmedzenia),

od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie prestupy s obmedzením),

od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie prestupy bez obmedzenia),

od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie prestupy s obmedzením).

 1. Dôležité upozornenie pre futbalové kluby: V súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov – PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:
  a. § 106 b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“
  Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.
  POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.
  b. § 6 odstavec 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).
  Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.
  Úkony sa vykonávajú
  a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo
  b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Jarný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica sa uskutoční dňa 18. marca 2017 (sobota) od 9,00 hodiny v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Pozvánky, program a organizačné pokyny budú účastníkom seminára zaslané klasickou poštou v začiatkom marca.

Zoznam rozhodcov a delegátov, ktorí ešte stále neuhradili členský príspevok na sezónu 2016/2017 a z tohto dôvodu sú momentálne v zastavenej činnosti s nemožnosťou pracovať v ISSF: Calpaš, Koreň, Koštial, Krupík, Murgaš  a Vanka. V prípade, že uvedení rozhodcovia a delegáti chcú vo svojej činnosti pokračovať aj v jarnej časti, je potrebné uhradiť 10 € na účet ObFZ najneskôr do začiatku jarnej časti súťažného ročníka (25. marec 2017). Presný postup uhrádzania členského je uvedený v úradných správach ObFZ č. 16 a 17.