Úradná správa č.  28, v Banskej Bystrici, 25.03.2022

Správy zo sekretariátu:

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) je v zimnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

3. Oznamujeme funkcionárom všetkých FK, že na základe amnestie odsúhlasenej VV ObFZ je potrebné pre získanie relevantných údajov ohľadom počtu ŽK „odkliknúť“ v Reportoch „Zoznam hráčov – karty“ aj možnosť „Amnestia – nepočítať karty za rok 2021 v sezóne 2021/2022“. V praxi znamená, že všetci hráči majú v prebiehajúcom súťažnom ročníku zrušené všetky doposiaľ udelené ŽK, vrátane trestov za tzv. periodickú ŽK – 5ŽK atď.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Povoľujeme  FK T.Č.Balog odohrať MFS I. triedy a II. triedy (B mužstvo) na pomocnej hracej ploche pri základnej škole na Jánošovke za splnenia týchto podmienok:

– osadenie striedačiek pre obidve mužstvá,

– zabezpečiť prevoz delegovaných osôb (R, DZ) a hosťujúceho družstva,

– zabezpečiť delegovaným osobám a hosťujúcemu družstvu šatne v polčasovej prestávke.

Upozorňujeme na platnosť vyhotovenia videozáznamu z MFS.

2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy  14. kolo Valaská – Hronec dňa 27.03.2022 o 15:00 hod. na ihrisku Podbrezová – štadión Skalica UT.

3. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy  16. kolo Šalková „B“ – Harmanec dňa 26.03.2022 o 15:00 hod. na ihrisku FK Harmanec.

4. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy  16. kolo St. Hory – Polomka dňa 27.05.2022 o 17:30 hod. na ihrisku FK St. Hory.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

1. Pokračovanie v prerušených DS:

Ondrej Majer, 1174459, FK Mičiná 2 SN od 26.03.2022.

Matej Parobek, 1167898, FK Brusno

Martin Šebeš, 1037549, FK Brusno

Milan Strečok, 1419351, FK Jasenie

Pokračovanie DS od 27.03.2022 do 30.04.2022.

Ladislav Vlček, 1249281, FK Michalová

Martin Berčík, 1116730, FK Michalová

Pokračovanie DS od 27.03.2022 do 28.07.2022.

Peter Nesteš, 1149875, FK Lučatín

Ján Nesteš, 1140917, FK Lučatín

Igor Šišiak, 1136992, FK Lučatín

Pokračovanie DS od 27.03.2022 do 18.04.2022

Najbližšie zasadnutie DK bude 30.03.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny DL č. 14:

I. trieda: Priechod – Jasenie (Melicher za Kamenského)

2. Žiadame R a DZ aby si naplánované MFS skontrolovali nie len v delegačnom liste a v spravodaji ale hlavne v ISSF. V prípade nezrovnalostí kontaktovali: Urva Zdenko, e-mail: obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0905/728487, Erik Gemzický, e-mail: erik1gemzicky@gmail.com, mobil: 0915/565244.

3. Žiadame R a DZ o kontrolu profilov na ISSF, platnosť RP, uhradenie členského poplatku ako aj kontaktných údajov. (adresa, mobil, e-mail.).

Registračno-matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

1. V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov.