Úradná správa č. 23, v Banskej Bystrici, 12.1.2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. ŠTK organizuje 20. januára 2018 zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ v telocvični ZŠ na Magurskej ulici. Program turnaja: 9,00 – Podkonice – Riečka; 9,20 – Jasenie – Harmanec; 9,40 – Tajov – Hronsek; 10,00 – slávnostné otvorenie turnaja; 10,20 – Ľubietová – Malachov; 10,40 – Podkonice – Tajov; 11,00 – Riečka – Hronsek; 11,20 – Jasenie – Ľubietová; 11,40 – Harmanec – Malachov; 12,00 – Podkonice – Hronsek; 12,20 – Jasenie – Malachov; 12,40 – Riečka – Tajov; 13,00 – Harmanec – Ľubietová; 13,30 – stretnutie o 7. miesto;  14,00 – stretnutie o 5. miesto; 14,30  – stretnutie o 3. miesto; 15,00 – finále turnaja; 15,30 – vyhodnotenie turnaja a vyhlásenie výsledkov.
  2. ŠTK bude aj tohto roku organizovať halové turnaje mládeže vo všetkých vekových kategóriách vrátane dorasteneckej, predpokladáme, že v niektorých kluboch dajú dokopy 6-8 dorastencov, ktorí by sa mohli turnaja zúčastniť, hoci nemajú súťažne prihlásené družstvo v žiadnej súťaži pre ich nízky počet. Termín uzávierky prihlášok na zimné turnaje sa posúva vzhľadom nízkemu počtu prihlásených družstiev do 31. januára 2018. Akceptované budú prihlášky zaslané mailovou poštou na adresu sekretariátu zväzu (obfzbb1@gmail.com). Žiadame futbalové kluby, aby dodržali termín prihlasovania sa, aby sme mohli včas zabezpečiť telocvičňu (podľa počtu prihlásených) a s dostatočným časovým predstihom pripraviť organizáciu turnaja. Zatiaľ sú prihlásené družstvá: Tatran Polomka (MŽ a prípravka) a ŠK Selce (vo všetkých kategóriách – dorast, SŽ, MŽ, prípravka).

Registračno-matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

Upozorňujeme futbalové kluby, že v zmysle RaPP  článok 19 – Registračné obdobia, bod (2)

sa žiadosť o klasický prestup amatéra podáva v termíne: od 1. 1. do 31. 1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tento termín platí tiež na podávanie žiadostí o transfer z a do  zahraničia.

V termíne od  1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) je možné podávať prestupy s obmedzením (bývalé hosťovania).

Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30. 6. 2018) je možné, v zmysle RaPP článok 19/8, ukončiť  v zimnom registračnom období, so súhlasom obidvoch futbalových klubov a hráča.