Úradná správa č.  2, v Banskej Bystrici, 14.07.2023

Správy zo sekretariátu:

1. Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

– a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

– b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

– c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Oznamuje zaradenie družstiev, trvalé výnimky a konfigurácie súťaží 2023/2024.

7. liga ObFZ BB:

1. FK Baník Ľubietová, 2. OFK Slovan Valaská, 3. ŠK OPL Poniky, 4. TJ Družstevník Strelníky, 5. FK 1928 Jasenie, 6. OFK Slovenská Ľupča „B“, 7. FK Sokol Braväcovo, 8. TJ Slovan Beňuš, 9. TJ Tatran Čierny Balog „B“, 10. FK Podkonice „B“ – Lučatín, 11. 34 Brusno – Ondrej, 12. TJ Slovan Malachov, 13. TJ ŠK Hronec, 14. TJ Slovan Michalová.

Konfigurácia súťaže: 14 účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň – jar, 26 kôl, hrací deň: nedeľa UHČ ( SP)

Trvalé výnimky: TJ Slovan Beňuš – nedeľa 10:30 hod., FK Sokol Braväcovo – sobota UHČ, TJ Tatran Čierny Balog „B“ – sobota UHČ

1. kolo – Ľubietová – Michalová, Valaská – Hronec, Poniky – Malachov, Strelníky – Brusno, Jasenie – Podkonice „B“, Sl. Ľupča „B“ – T.Č.Balog „B“, Braväcovo – Beňuš – 12.-13.8.2023

2. kolo – Braväcovo – Michalová, Beňuš – Sl. Ľupča „B“, T.Č.Balog „B“ – Jasenie, Podkonice „B“ – Strelníky, Brusno – Poniky, Malachov – Valaská, Hronec – Ľubietová – 5.- 6.8.2023

Začiatok (1. kolo) súťaže je 12.-13.8. 2023, no upozorňujeme kluby, že 13. kolo bude predohrávané v dňoch 5.-6.8.2023.

8. liga ObFZ BB:

1. TJ Družstevník Dúbravica, 2. TJ Tatran Harmanec, 3. ŠK Zornička Riečka, 4. TJ Partizán Hiadeľ, 5. TJ Slovan Pohronská Polhora, 6. TJ Družstevník Mičiná, 7. ŠK Sokol FO Staré Hory, 8. OFK 1950 Priechod „B“ – Baláže, 9. TJ Iskra Horné Pršany, 10. TJ Slovan Tajov, 11. TJ Partizán Dolná Lehota, 12.FK Šalková „B“.

Konfigurácia súťaže: 12 účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň – jar, 22 kôl, hrací deň: nedeľa UHČ (SP)

Trvalé výnimky: OFK 1950 Priechod „B“ – Baláže – nedeľa 10:30 hod., FK Šalková „B“ – sobota UHČ

1. kolo – Dúbravica – Šalková „B“, Harmanec – D.Lehota, Riečka – Tajov, Hiadeľ – H.Pršany, P.Polhora – Priechod „B“, Mičiná – St.Hory

Začiatok súťaže je 12.-13.8. 2023.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Oznamy:

Upozorňujeme všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2022/2023 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2023/2024.

Oznamujeme klubom, že hráč, alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole napomínaný 5,9,12 ŽK, súťažného ročníka 2022/2023 podľa čl. 37/7 DP môže v lehote minimálne 14 dní pred začiatkom nového súťažného ročníka 2023/2024 za tieto napomenutia v úradnej správe požiadať prostredníctvom ISSF na DK o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade ak stanovenú pokutu zaplatí, DS pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v I. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť ju v stanovenej lehote formou podania na DK. Finančná pokuta je stanovená na 20.- €.

Najbližšie zasadnutie DK bude 02.08.2023 o 13:00 hod.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Upozorňujeme R a DZ, že od 01.07.2023 končia Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a budú si musieť podpísať s ObFZ BB nové Dohody o pracovnej činnosti, ktoré budú zverejnené na našej internetovej stránke v priebehu budúceho týždňa.

2. Záujemcovia o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052. Záujemcovia kontaktujte p.Erika Gemzického na mobil: 0915565244 e-mail: erik1gemzicky@gmail.com.

Upozorňujeme R a DZ : Letný seminár sa uskutoční dňa 28.07.2023 o 17:30 hod. v budove sídla ObFZ Banská Bystrica – Dom futbalu, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby ste sa uvedenej akcie mohli zúčastniť. Z tohto dôvodu sledujte spravodaje kde budú bližšie informácie. E-maily každému R a DZ sa nebudú posielať nakoľko oficiálna stránka pre informácie je spravodaj ObFZ BB.

Upozornenie: Dňom 30.06.2023 zaniká platnosť členského poplatku rozhodcu preto je potrebné, aby ste si po tomto dátume vygenerovali nový poplatok pre nový ročník 2023/24 a tento uhradili lebo bez tohto poplatku činnosť R a DZ nemôžete vykonávať.

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ ZV a ZH organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. vo Zvolene (4 bloky) a v Žiari nad Hronom (2 bloky) v termíne od 23. augusta do 30. októbra 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.07.2023.Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.