Quantcast

Úradná správa č. 19, v Banskej Bystrici, 16.11.2017

Konferencia ObFZ Banská Bystrica

V zmysle Stanov ObFZ Banská Bystrica ako aj rokovacieho, volebného a organizačného poriadku, rozhodol Výkonný výbor ObFZ, že Konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v sobotu 25. novembra 2017 v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom so začiatkom o 10,00 hodine.  Jej poslaním bude zhodnotiť končiace volebné obdobie, zvoliť nové orgány ObFZ a vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu na obdobie rokov 2018-2021. Konferencie sa zúčastní 49 futbalových klubov s právom hlasovať (futbalové kluby aktívne pôsobiace v súťažiach), 12 futbalových klubov bez práva hlasovať (neaktívne futbalové kluby), členovia Výkonného výboru a pozvaní hostia.

Keďže nám prisľúbil svoju účasť aj Ing. Ján Letko zo SFZ s tým, že delegátom konferencie názorne predvedie na počítači systém prihlasovania sa do e-shopu a prácu v ňom ako aj zodpovedá všetky otázky s tým spojené, očakávame aj účasť ISSF manažérov tých klubov, ktoré mali v uplynulom súťažnom ročníku aktívne mládežnícke družstvo.

Správy zo sekretariátu

  1. Aktuálny stav čerpania kreditov z e-shopu za náš ObFZ ku dňu 15. 11 .2017. Slovenská Ľupča (zostáva vyčerpať 1611,04 €), Heľpa 805,52 €, Jasenie 1,16 €, FK 34 Brusno-Ondrej 402,76 €, Malachov 123,56 €, Michalová 402,76 €, Pohronská Polhora 1,17 €, Braväcovo 400,06, Poniky 805,52 €, Tatran Čierny Balog 402,76 €, Polomka 402,76 €, Ľubietová 0,78 €, Nemecká 1,11 €, Valaská 41,02 €, CVČ Brusno 805,52 € a Brezno 0,23 €.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby OFK Slovenská Ľupča, ŠK Zornička Riečka, Družstevník Mičiná, Družstevník Dúbravica, Partizán Hiadeľ, Slovan Pohronská Polhora, Slovan Tajov a Tatran Čierny Balog, že v systéme ISSF boli označení ako neplatiči (chýba úhrada elektronickej faktúry za mesiac október). Žiadame uvedené kluby o urýchlené vyrovnanie pohľadávok pod následkom disciplinárnych opatrení.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Stanovisko k neodohratému MFS I. triedy 13. kolo Strelníky – Pohorelá zaujmeme po dôkladnom prešetrení predložených dokumentov na najbližšom zasadnutí ŠTK. Zároveň žiadame TJ Mladosť Pohorelá o zaslanie naskenovaného dokumentu o chorobe hráčov, potvrdených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na e-mail: simko.ivo@gmail.com najneskôr do utorka 21. novembra 2017 do 23,59 hodiny.
  2. Schvaľujeme výsledky II. triedy skupiny A dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Prerušenie trestov udelených v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018:

Peter Hodál, 1270406, FK Staré Hory zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne;

Milan Krupa, 1095383, FK Michalová, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Kožiak, 1330210, FK Valaská U15, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Peter Ondruš, 1370926, FK Valaská U15, zostatok trestu 2 mesiace a 1 týždeň;

Matúš Janoška, 1272384, FK Pohorelá, 2 stretnutia nepodmienečne;

Nové tresty udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018, ktorých účinnosť ešte nezačala plynúť:

Richard Kopic, 1079130, FK Selce B-Baláže, 2 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Rosina, 1104623, FK Nemecká, 1 stretnutie nepodmienečne;

Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, 1 stretnutie nepodmienečne;

Miroslav Bartoš, 1267761, FK Nemecká, 3 stretnutia nepodmienečne;

Pavol Vaculčiak, 1182021, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, 4 stretnutia nepodmienečne;

Ján Šimčík, 1130458, FK Šalková B, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Tešlár, 1231649, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne.

Účinnosť všetkých trestov platí od 21. marca 2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).