Quantcast

Úradná správa č. 18, v Banskej Bystrici, 10.11.2017

Konferencia ObFZ Banská Bystrica

V zmysle Stanov ObFZ Banská Bystrica ako aj rokovacieho, volebného a organizačného poriadku, rozhodol Výkonný výbor ObFZ, že Konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v sobotu 25. novembra 2017 v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom so začiatkom o 10,00 hodine.  Jej poslaním bude zhodnotiť končiace volebné obdobie, zvoliť nové orgány ObFZ a vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu na obdobie rokov 2018-2021. Konferencie sa zúčastní 49 futbalových klubov s právom hlasovať (futbalové kluby aktívne pôsobiace v súťažiach), 12 futbalových klubov bez práva hlasovať (neaktívne futbalové kluby), členovia Výkonného výboru a pozvaní hostia.

Keďže nám prisľúbil svoju účasť aj Ing. Ján Letko zo SFZ s tým, že delegátom konferencie názorne predvedie na počítači systém prihlasovania sa do e-shopu a prácu v ňom ako aj zodpovedá všetky otázky s tým spojené, očakávame aj účasť ISSF manažérov tých klubov, ktoré mali v uplynulom súťažnom ročníku aktívne mládežnícke družstvo.

Správy zo sekretariátu

Na základe upozornenia zo SFZ, žiadame futbalové kluby, ktoré mali aktívne mládežnícke družstvo v minulej sezóne, aby vyčerpali na ne finančné prostriedky určené prostredníctvom SFZ štátom, v opačnom prípade prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu. Pre futbalové kluby je potrebné prihlásiť sa do e-shopu (ak sa dodrží presný postup nie je to problematické) a tam si vybrať z možnej ponuky.

Eshop sa nachádza nájdete tu. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred  použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa  minimalizovalo množstvo otázok. Nájdete ich tu a tu. Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie k nákupu za kredit.

Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav Jelok +421 903 455 470.

Stav čerpania kreditov za náš ObFZ:  Slovenská Ľupča (zostáva 1611,04 €), Heľpa 805,52 €, Jasenie 402,76 €, FK 34 Brusno-Ondrej 402,76 €, Malachov 123,56 €, Michalová 402,76 €, Pohronská Polhora 402,76 €, Braväcovo 400,06, Poniky 805,52 €, Tatran Čierny Balog 402,76 €, Polomka 402,76 €, Ľubietová 402,76 €, Nemecká už len 1,11 €, Valaská 805,52 €, CVČ Brusno 805,52 € a Brezno 66,23 €.

Spolu je to za náš ObFZ suma 8243,4 €, bolo by škoda nechať takúto peknú čiastku prepadnúť v prospech štátu a nevenovať ju na rozvoj nášho mládežníckeho futbalu.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Na základe správy delegáta zväzu z MFS I. triedy 7. kolo (dohrávka) Poniky – Tatran Čierny Balog upozorňujeme ŠK OPL Poniky na zabezpečenie bezpečného odchodu hráčov a delegovaných osôb z hracej plochy s účinnosťou od 1. apríla 2018.
  2. Schvaľujeme výsledky II. triedy skupiny B dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-85 Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, od 21. marca 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-86 Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia nepodmienečne od  21. marca 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).