Úradná správa č. 13, v Banskej Bystrici, 4.10.2019

Čerpanie kreditov pre mládežnícke družstvá

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.
Prehľad čerpania je na nasledujúcej adrese.
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov je na nasledujúcej adrese.

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica:

OFK Slovenská Ľupča 452,00 €; ŠK Heľpa 764,14 €; FK Jasenie 628,10 €; FK Brusno – Ondrej 1 687,40 €; FK Sokol Braväcovo 128,70 €; ŠK OPL Poniky 1 256,20 €; TJ Tatran Čierny Balog 43,10 €; FK Baník Ľubietová 299,10 €; OFK Slovan Valaská 3,86 €.

Školenie trénerov

  1. Úsek vzdelávania trénerov SFZv spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 –06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFAGRC licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019.Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk– aktuality
  2. Úsek vzdelávania trénerov SFZv spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie).Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Na základe správy delegáta zväzu z MFS I. triedy 9. kolo Slovenská Ľupča – Osrblie upozorňujeme OFK Slovenská Ľupča na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ BB časti Športovo – technické zásady (nahrávanie neprerušovaného videozáznamu počas celého priebehu stretnutia). V prípade opakovaného porušenia podmienok nahrávania videozáznamu bude klub postúpený na DK.
  2. Berieme na vedomie správy delegátov zväzu z MFS I. triedy 9. kolo Hronec – Heľpa (umývadlo) a z MFS Beňuš – Poniky (nosítka). Podnety delegátov zväzu budú prerokované na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica.
  3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby si nahrali do zápisov o stretnutí realizačné tímy (tréner, vedúci mužstva, lekár, hlavný usporiadateľ). Na lavičke náhradníkov budú môcť sedieť len osoby, uvedené v zápise o stretnutí.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-29 Tomáš Magura, 1198517, FK Braväcovo, od 2. októbra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-30 Matej Trník, 1218395, FK Osrblie, DK na základe odborného stanoviska komisie rozhodcov udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 2. októbra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-31 Michal Gašperan, 1166021, FK Slovenská Ľupča, DK na základe odborného stanoviska komisie rozhodcov udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 2.októbra 2019 podľa článku 46/2b DP za porušenie článku 46/1bDP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

DK berie na vedomie podania TJ Partizán Osrblie a OFK Slovenská Ľupča , v ktorých ide o sťažnosť na nesprávne rozhodnutia rozhodcu. DK sa nepovažuje za príslušnú riešiť tieto podania.

DK pri udeľovaní DS pod číslami D-I-30 a D-I-31, týkajúcich sa priestupkov uvedených v podaniach FK, postupovala na základe odborného stanoviska komisie rozhodcov a správy delegáta zväzu o stretnutí.

D-II-10 DK ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Polomka podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 60 DP (svojvoľné opustenie hracej plochy a odmietnutie ďalej pokračovať v MFS II. triedy skupiny B 8. kolo Michalová – Polomka). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie priestupku boli zahrnuté do MZF.

Ďalšie podnety od komisie rozhodcov (P. Mikloš) a rozhodcu (Ivan Čutka) boli podané neskoro (po ukončení rokovanie disciplinárnej komisie), takže nemohli byť DK prerokované.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 9. októbra 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste číslo 10: 1. trieda: Poniky – Braväcovo (Pavúk za Matúšika); 2. trieda skupina A: Šalková B – Harmanec (Kosec za Potančokovú); Rakytovce B – Horné Pršany 14:30 (Gajdoš – Csányi, Soročka); Staré Hory – Riečka (Gajdoš – Jurčák, Ihring); 2. trieda skupina B: Braväcovo B – Polomka (Sojka za Krupíka); Pohronská Polhora – Dolná Lehota (Koštiaľ za Murína).
Stretnutia riadené SsFZ: 5.10.2019 14:00 Hrochoť – Heľpa (Hohn – Jurčák); 6.10.2019 10:00 1L.MŽ Podbrezová – Dukla BB (Koštial, Murín).

KR vyškolila nových R:

Martin Bezdeka – Nad plážou 5, BB – 0904 631 770,

Lukáš Nemec – Partizánska cesta 32, BB – 0904 672 090,

Dávid Ihring – Pod Bánošom 4, BB – 0908 056 644,

Peter Gáll – Kunov 63, Senica – 0940 825 658.

Sťažnosť Slovenská  Ľupča – Osrblie (Slov. Ľupča) sťažnosť neopodstatnená.

Sťažnosť Slovenská Ľupča – Osrblie (Osrblie) sťažnosť nepreukázateľná.